Το παραμύθι της προέλευσης των Αλβανών από τον Καύκασο. Οι Αλβανοί του Καυκάσου ήταν Έλληνες από τη Θεσσαλία

Written by Μάριος Δημόπουλος
Share

Τον τελευταίο καιρό προβάλλεται στο διαδύκτιο κυρίως από Σέρβους, Σκοπιανούς και Έλληνες εθνικιστές η αντιεπιστημονική άποψη ότι οι Αλβανοί ήρθαν τον μεσαίωνα στη Βαλκανική χερσόνησο από τον Καύκασο. Η θεωρία αυτή δεν υποστηρίζεται από κανένα σύγχρονο επιστήμονα, αλλά εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες. Οι Σέρβοι διαδίδουν τη θεωρία αυτή, για να υποστηρίξουν ότι το Κόσοβο είναι Σερβικό, αφού οι Αλβανοί δεν είναι αυτόχθονες στα Βαλκάνια. Οι Σκοπιανοί υποστηρίζουν τη θεωρία αυτή, διότι με αυτό τον τρόπο λύνουν και το πρόβλημα των Αλβανών των Σκοπίων. Η θεωρία ότι οι Αλβανοί ως απόγονοι των Ιλλυριών είναι αυτόχθονες στην περιοχή των Σκοπίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για το κράτος των Σκοπίων. Η θεωρία της προέλευσης των Αλβανών από τον Καύκασο λύνει το πρόβλημα αυτό. Τώρα όσον αφορά στους Έλληνες εθνικιστές, αυτοί υποστηρίζουν την εκ Καυκάσου προέλευση των Αλβανών λόγω αντιαλβανισμού.

 

Η ΙΛΛΥΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΥΡΣΟΣ

 

Επειδή συχνά υποστηρίζεται από τους Σέρβους και από ορισμένους Έλληνες εθνικιστές ότι οι Αλβανοί δεν κατάγονται από τους αρχαίους Ιλλυριούς, αλλά ότι ήρθαν από τον Καύκασο τους τελευταίους αιώνες, ας δούμε τι γράφει η Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Παύλου Δρανδάκη, σ.413, τ.3. Το κείμενο αυτό υπογράφει ο διακεκριμένος καθηγητής της Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Κ. Άμαντος:

 

‘’Είναι ευνόητον ότι οι περισσότεροι των ερευνητών αποκλίνουν υπέρ της γνώμης ότι οι σημερινοί Αλβανοί, όσον και αν ανεμίχθησαν μετ’ άλλων λαών, πρέπει να κατάγωνται κατά μέγα μέρος τουλάχιστον, εκ των αρχαίων κατοίκων της χώρας, των Ιλλυριών. Τουλάχιστον εις το εσωτερικόν, εις την ορεινήν Αλβανίαν, δεν δυνάμεθα να δεχθώμεν ότι οι αρχαίοι Ιλλυριοί έφυγαν και ότι άλλοι λαοί αντικατέστησαν αυτούς. Τα παμπάλαια πατριαρχικά έθιμα, όλος ο βίος των ορεινών Αλβανών συνηγορεί υπέρ της γνώμης ότι είναι απόγονοι των αρχαίων Ιλλυριών. Διαφέρει το ζήτημα ως προς τους κατοίκους των παραλίων, των πεδιάδων και της Ηπείρου. Εκεί ήτο πολύς ελληνικός πληθυσμός. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι εις τους σημερινούς Αλβανούς υπάρχει άφθονον ελληνικόν αίμα (νότια και παράλια), σερβικόν και εν μέρει ιταλικόν, αλλ’ ότι τον κύριον πυρήνα αποτελεί το ιλλυρικόν στοιχείον, το διασωθέν εις την ορεινήν Αλβανίαν και εκείθεν διαδοθέν και εις τα παράλια.

 

Ανθρωπολογικαί παρατηρήσεις δεικνύουν ότι οι βόρειοι Αλβανοί, οι Γκέγκηδες, προς βορράν του ποταμού Γενούσου (Σκούμπη) είναι υψηλοί, υπερβραχυκέφαλοι, με σκοτεινόν χρώμα τριχών και οφθαλμών, ενώ οι νότιοι Αλβανοί, οι Τόσκηδες με την υποδιαίρεσιν των Λιάπηδων, είναι πολύ βραχύτεροι το ανάστημα, ολιγώτερον βραχυκέφαλοι, με ανοικτόν χρώμα τριχών και οφθαλμών. Παραλείπουμε άλλας ανθρωπολογικάς υποδιαιρέσεις και αρκούμεθα εις τας μνημονευθείσας δύο κυριωτέρας. Αύται δεικνύουν ότι οι Γκέγκηδες ανήκουν εις την Διναρικήν ομάδα λαών με το υψηλόν ανάστημα, η οποία περιλαμβάνει κατοίκους από των Ανατολικών Άλπεων μέχρι της Ελληνικής Πίνδου, εκτείνεται δηλ. επί της ιδιοτρόπου γεωλογίας των Διναρικών Άλπεων και των προεκτάσεων αυτών. Τα μηνομονευθέντα ανωτέρω ανθρωπολογικά γνωρίσματα των Γκέγκηδων εχαρακτήρισεν ο Γάλλος ανθρωπολόγος Pittardως ιλλυρικά, ταύτα δε διακρίνουσιν κατά μέγα μέρος και τους Μαυρωβουνιώτας και τους Ερζεγοβινίους, ολιγότερον δε τους Βοσνίους και τους Δαλμάτας και τους Κροάτας, οι οποίοι ανεμίχθησαν με περισσότερους Σλάβους. Ότι και οι Τόσκηδες δεν έχουν ακραιφνή τα ιλλυρικά ανθρωπολογικά στοιχεία οφείλεται επίσης εις την ανάπτυξιν αυτών. Κατά ταύτα οι Γκέγκηδες πρέπει να θεωρηθούν ως οι γνησιώτεροι απόγονοι των Ιλλυριών.

 

Εξ άλλου η προσθήκη του άρθρου εις το τέλος της λέξεως, η οποία παρατηρείται και εις την ρουμανικήν και εις την βουλγαρικήν θεωρείται θρακικής αρχής και ενισχύει την γνώμην των γλωσσολόγων Airt και Weigand, οι οποίοι πιστεύουν ότι Θρακών και όχι Ιλλυριών απόγονοι είναι οι σημερινοί Αλβανοί. Εις ενίσχυσιν της γνώμης του αναφέρει ο Weigand ακόμη και την παρατήρησιν ότι η αλβανική δεν έχει λέξεις δια την αλιείαν, ούτε τους όρους κόλπος, λιμήν κ.λπ., ενώ οι αρχαίοι Ιλλυριοί ήσαν περίφημοι ναυτικοί. Παρά τας αντιρρήσεις αυτάς δεν πιστεύω ότι είναι δυνατόν να αρνηθώμεν την ιλλυρικήν αρχήν των Αλβανών. Ίσως μόνον προσετέθησαν εις αυτούς και Θράκες, ο ευκινητότερος λαός της χερσονήσου του Αίμου’’.

 

Όπως βλέπουμε πουθενά δεν αναφέρεται η άποψη ότι οι Αλβανοί ήρθαν από τον Καύκασο τους τελευταίους αιώνες. Ο Κ. Άμαντος θεωρεί τους Αλβανούς απογόνους των Ιλλυριών. Ωστόσο σε αυτό το δημοσίευμα βλέπουμε ότι οι Έλληνες και οι Αλβανοί παρουσιάζονται ως λαοί διαφορετικοί μεταξύ τους, εξ ου και η αναφορά του Κ. Άμαντου ότι ‘’ εις τους σημερινούς Αλβανούς υπάρχει άφθονον ελληνικόν αίμα (νότια και παράλια)’’, θέση με την οποία δεν συμφωνούμε, εφ’ όσον θεωρούμε ότι οι Έλληνες και οι Αλβανοί αποτελούν τον ίδιο λαό. Επίσης δεν μνημονεύεται η θεωρία της Πελασγικής καταγωγής των Αλβανών, μια θεωρία που στηρίζεται σε περισσότερα στοιχεία από αυτή των Ιλλυριών. Ο Κ. Άμαντος μνημονεύει και τη θεωρία της Θρακικής καταγωγής των Αλβανών, την οποία και απορρίπτει. Ο Κ. Άμαντος προφανώς θεωρεί τους Θράκες λαό ξένο προς τους Έλληνες. Αλλά, όπως είδαμε σε παλιότερο δημοσίευμά μας, κατά τον καθηγητή Jean Faucounaou οι Θράκες ήταν Πρωτοΐωνες, δηλαδή Πρωτοέλληνες. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Κατά τον Ξενοφώντα και άλλους οι Θράκες θεωρούνταν συγγενείς με τους Ίωνες, οι οποίοι κατά τον Ηρόδοτο (Ι, 56) υπήρξαν το Πελασγικό στην καταγωγή σκέλος του Ελληνικού έθνους. Άρα και Θράκες να είναι οι Αλβανοί είναι Έλληνες στην καταγωγή.

 

Στη μελέτη μας αυτή θα δείξουμε ότι όχι απλώς οι Αλβανοί δεν προήλθαν από τον Καύκασο, αλλά ότι αντίθετα οι Αλβανοί μαζί με τους Αχαιούς κατά την προϊστορική περίοδο μετανάστευσαν στην περιοχή του Καυκάσου. Αυτό που δεν γνωρίζουν οι υποστηρικτές της εκ Καυκάσου προέλευσης των Αλβανών είναι ότι εκτός από τους Αλβανούς αναφέρεται στα αρχαία κείμενα και λαός με το όνομα Αχαιοί στον Καύκασο.

 

Αλλά ας δούμε τι υποστηρίζουν σοβαροί επιστήμονες επ’ αυτού του θέματος.

 

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΒΑΝΙΤΟΛΟΓΟ ΚΩΣΤΑ ΜΠΙΡΗ

Ο Κώστας Μπίρης στο βιβλίο του ‘’Αρβανίτες. Οι Δωριείς του νεώτερου Ελληνισμού θεωρεί ότι οι Αλβανοί της Βαλκανικής χερσονήσου και οι Αλβανοί του Καυκάσου είναι δύο διαφορετικοί λαοί και ότι πρόκειται περί συμπτώσεως. Γράφει συγκεκριμένα: ‘’Δεν είναι όμως τόσο απλά τα πράγματα και για το όνομα Αλβανοί. Γιατί, ενώ δεν ελέγοντο Αλβανοί όλοι οι κάτοικοι της Νέας Ηπείρου, με το όνομα αυτό ήσαν γνωστοί κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους και κατά τους πρώιμους χρόνους του μεσαίωνος οι κάτοικοι μιας περιοχής του Πόντου στους πρόποδες του Καυκάσου, και οι κάτοικοι της Λομβαρδίας στην Άνω Ιταλία. Και των μεν Αλβανών της Άνω Ιταλίας δεν έγινε καμμία σύγχυσις με τους Αλβανούς της Νέας Ηπείρου. Το γεγονός όμως ότι οι Αλβανοί του Καυκάσου έπαυσαν να αναφέρωνται στην ιστορία μετά τον έκτον αιώνα, τέσσερις δε αιώνες αργότερα αρχίζει να αναφέρεται στις ιστορικές πηγές δράσις Αλβανών ή Αλβανιτών στη Νέαν Ήπειρο, εδημιούργησε μεγάλη περιπλοκή στις θεωρίες των εθνολόγων που ασχολήθηκαν με την καταγωγή των τελευταίων αυτών. Πάντως, ύστερα από την εκτενέστατη διερεύνησι που έγινε πάνω στο θέμα αυτό, η σύγχρονη επιστήμη πιστεύει ότι μόνο για σύμπτωσι πρόκειται και δεν υπάρχει καμμία σχέσις μεταξύ των δύο λαών που σε διαφορετικές εποχές εμφανίζονται με το ίδιο όνομα, ο ένας στις ανατολικές παρυφές του Πόντου και ο άλλος στη δυτική πλευρά της χερσονήσου του Αίμου’’ (σελ. 15).

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ ΚΑΤΚΑΣΙΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ

 

Ομοίως και ο Λουκάς Μπέλλος στο βιβλίο του ‘’Αλβανικά ή αι τρεις ζώσαι διάλεκτοι της Ελληνικής γλώσσης’’ υποστηρίζει ότι: ‘’Ώστε λίαν πιθανόν αποβαίνει, ότι οι νυν κάτοικοι της Ιλλυρίας (Αλβανίας) εισίν οι αρχαίοι Ιλλυριοί, ονομασθέντες Αρβανίτες από του όρους Αρβάνου κατ’ Άνναν την Κομνηνήν, μηδέν δε κοινόν έχοντες μήτε προς τους Αλβανούς της Ρώμης, οίτινες ήσαν Λατίνοι οικούντες την πόλιν Άλβανον, μήτε προς τους του Καυκάσου, οίτινες αναφέρονται Μασσαγέται, τουρκικής δηλ. φυλής’’ (σελ. 61).


ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ

 

Αμφότεροι όμως οι ερευνητές πλανώνται, όπως θα αποδείξουμε, διότι όλοι αυτοί οι Αλβανοί στους οποίους αναφέρονται έχουν σχέση μεταξύ τους.

Ο ΤΑΚΙΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ

 

Πολύ σωστά ο Παναγιώτης Κουπιτώρης στο βιβλίο του ‘’Αλβανικαί Μελέται’’ υποστηρίζει ότι οι Αλβανοί ήταν ένα ελληνικό φύλο, το οποίο μετανάστευσε στον Καύκασο. Γράφει συγκεκριμένα: ‘’Επιρρωννύει δε την συγγένειαν των εν Ευρώπη και εν Καυκάσω Αλβανών και η τούτων εξ Ελλήνων καταγωγή. Κατ’ αρχαίας παραδόσεις και υπομνήματα οι συγγραφείς παραδιδόασιν ότι οι εν Καυκάσω πάλαι Αλβανοί κατήγοντο εκ Θεσσαλών των μετά Ιάσονος στρατευσάντων επί τους Κόλχους, και την Ιβηρίαν και Αλβανίαν επελθόντων μέχρι Κασπίας’’ (σελ. 25). Ο Κουπιτώρης παραθέτει απόσπασμα από τον Τάκιτο που επιβεβαιώνει αυτή τη θεωρία (TacitiAnnal. 6, 34).

 

Ομοίως και ο Ιάκωβος Θωμόπουλος στο βιβλίο του ‘’Πελασγικά’’ γράφει: ‘’Επιρρωνύει δε τέλος την συγγένειαν των εν Καυκάσω Αλβανών προς τους εν Ευρώπη και προς τα Ελληνοπελασγικά φύλα η συνείδησις, ην είχον ούτοι περί της ιδίας καταγωγής ομολογούντες εαυτούς κατά την παράδοσιν απογόνους των εκ Θεσσαλίας μετά Ιάσονος στρατευσάντων επί τους Κόλχους, και την Ιβηρίαν και την Αλβανίαν επελθόντων μέχρι Κασπίας (Tacit. Annal. 6, 34). Η αυτή παράδοσις ιστορεί τους εν τω Ευξείνω υπό τον Καύκασον Αχαιούς, τους νομαδικώς και από της κατά θάλασσαν πειρατείας ζώντας, είτε Φθιώτας Αχαιούς από της στρατιάς του Ιάσονος είτε αποίκους Ορχομενίων Βοιωτών μετά Ιαλμένου πλανηθέντων εκεί μετά την άλωσιν της Τροίας (Στραβ. 416. 495) (σελ. 687).

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ ΗΤΑΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΛΑΤΙΟΥ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΕ ΕΚΕΙ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο Αχιλλεύς Λαζάρου στον 4ο τόμο του βιβλίου του «Ελληνισμός και λαοί νοτιοανατολικής Ευρώπης» (εκδ. 2010, σελ. 620) υποστηρίζει ότι οι Αλβανοί δεν ήρθαν από τον Καύκασο, αλλά ότι έγινε ακριβώς το αντίθετο. Γράφει συγκεκριμένα: «Σύμφωνα με την παράδοση, την οποία διασώζουν οι Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς και Ιουστίνος, η παρακαυκάσια Αλβανία είναι δημιούργημα των Αλβανών, κατοίκων της ιταλικής πόλεως Άλβα, οι οποίοι μετανάστευσαν με αρχηγό τον Ηρακλή. Οι επίμαχες λοιπόν λέξεις σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα καθώς και με τη λατινική, συνάμα δε με τον απώτερο Ελληνισμό, αφού η ίδρυση της απόμακρης Αλβανίας του Καυκάσου ανάγεται στον κύκλο των άθλων του Ηρακλή». Ως βιβλιογραφία ο Λαζάρου εκτός από τις αρχαίες πηγές χρησιμοποιεί και τη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, 1927, τ. 3ος, 403γ-406β.

 

Ο Αχιλλεύς Λαζάρου στον 4ο τόμο του βιβλίου του, σελ. 619 «Πράγματι αρχαία πόλη Άλβα, της οποίας οι κάτοικοι καλούνται Αλβανοί, υπάρχει στην Κρήτη, στο Λάτιο της Ιταλικής χερσονήσου, στη Γαλατία, στην Ισπανία, στην Τρανσυλβανία κ.α.». Άρα λαοί με το όνομα Αλβανία υπήρχαν στην Κρήτη, στην Ιταλία και σε άλλα μέρη της Ευρώπης χιλιάδες χρόνια πριν την υποτιθέμενη άφιξη των Αλβανών από τον Καύκασο στα Βαλκάνια κατά τη βυζαντινή περίοδο. Φυσικά τέτοια άφιξη δεν έγινε ποτέ, αφού οι Αλβανοί ζούσαν επί χιλιετίες στα Βαλκάνια.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ

Ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς στη  «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία», Λόγος Δεύτερος, II2 γράφει: «Γένος δε το των Αλβανών μικτόν ην εκ εκ τε των Πελασγών και Αρκάδων και Επειών των εξ Ήλιδος ελθόντων. Άρα οι Αλβανοί ήταν Πελασγοί και Αρκάδες. Και τι ήταν οι Αλβανοι; Γράφει ο ίδιος συγγραφέας: «Ην γαρ δη και των Πελασγών γένος Ελληνικόν εκ Πελοποννήσου το αρχαίον». Συνεπώς οι Πελασγοί ήταν Έλληνες, και άρα και οι Αλβανοί ήταν Έλληνες. Γνωρίζουμε από τον Πλούτραχο και άλλους αρχαίους συγγραφείς ότι οι Αρκάδες ίδρυσαν τη Ρώμη, και ότι οι Ρωμαλιοι κατ' ουσίαν ήταν Έλληνες. Αλλά τι Έλληνες; Στην Αινειάδα διαβάζουμε: «Όθε κρατούν οι Αλβανοί πατέρες των Λατίνων». Συνεπώς οι Αλβανοί του Λατίου ήταν Έλληνες. Αυτοί οι Έλληνες Αλβανοί με τον Ηρακλή ή οι Αλβανοί από τη Θεσσαλία μαζί με τους Αργοναύτες μετανάστευσαν στον Καύκασο, για αυτό και στον Καύκασο υπήρχαν Αλβανοί και Αχαιοί, για αυτό και υπήρχε και η παράδοση ότι ο Δίας τιμώρησε τον Προμηθέα στον Καύκασο.

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΛΛΥΡΙΑΣ ΚΟΙΝΑ ΜΕ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΑΝ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΧΑΙΟΙ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ

 

Η σχέση των Αλβανών της Βαλκανικής με τους Αλβανούς του Καυκάσου ενισχύεται και από τα κοινά γεωγραφικά ονόματα ανάμεσα στον Καύκασο και την Βαλκανική.

 

Στην Αλβανία του Καυκάσου έχουμε Κεραύνια όρη, Αλβάναν πόλιν, Αλβάνον ποταμόν (Πτολ. V, 12) και φυλή Τούσκων (Πτολ. V, 9), τα οποία σχετίζονται με τα Κεραύνια όρη στα Ιλλυρικά όρια της Ηπείρου, το Αλβανόν όρος, την Αλβανόπολη στην Ιλλυρία και τους Τόσκους στη σημερινή Αλβανία.

 

Ας εξετάσουμε ονόματα ποταμών που υπάρχουν στον Καύκασο και τη σχέση τους με ονόματα αρχαίων λαών, πόλεων, βουνών και ποταμών της Βαλκανικής, όπως τα συσχετίζει ο Ιάκωβος Θωμόπουλος..

 

Άβας. Πρβλ. τους Λελεγικούς Άβαντες στην παραλία και τα νησιά της Μ. Ασίας και στην Εύβοια.

 

Αλαζόνιος. Πρβλ. τους Αλιζώνες του Ομήρου, οι οποίοι κατοίκησαν κατά τον Έφορο την παραλία μεταξύ Μυσίας, Καρίας και Λυδίας.

 

Γέρρος. Πρβλ. Γερώνιον πόλη στα όρια μεταξύ Ιλλυρίας και Μακεδονίας.

 

Καμβύσης. Πρβλ. τα Καμβούνια όρη της Θεσσαλίας.

 

Κύρος. Πρβλ. Κίρι ποταμός της σημερινής Αλβανίας στη Σκόδρα.

 

Ροιτάκης. Πρβλ. Ροίτειον ακρωτήριο και πόλη Τρωάδας και Ροίτιον όρος Κορσικής.

 

Χάνης. Πρβλ. Χάον όρος στην Αργολίδα, Χάονες, Χαονία και Χαύνοι στην Ήπειρο.

 

Ας εξετάσουμε ονόματα πόλεων του Καυκάσου και τη σχέση τους με ονόματα περιοχών, πόλεων και οικογενειών της Βαλκανικής, όπως τα συσχετίζει ο Ιάκωβος Θωμόπουλος..

 

Αβλιάνα. Πρβλ. Αυλών πόλη στη Λακωνική, στην Αρκαδία, στην Κρήτη και στην Ήπειρο.

 

Βακχία. Πρβλ. Βάκχιον νησί στην Μικρασιατική παραλία.

 

Βαρούκα. Πρβλ. το όνομα της οικογένειας Βαρούχα της Ηπείρου.

 

Γάγγαρα. Πρβλ. Γάγγρη πόλη της Παφλαγονίας

 

Δεγλάνη. Πρβλ. το Ηπειρωτικό όνομα Δαγκλής.

 

Μισία. Πρβλ. Μισητός πόλη Μακεδονίας, Μίσιος ποταμός στην Πικεντίνα της Ιταλίας.

 

Μοζιάτα. Πρβλ. Μυζεκία περιοχή της σημερινής Αλβανίας.

 

Σαμουνίς. Πρβλ. Σαμουλία πόλη Καρίας.

 

Σανούα. Πρβλ. Σάνη πόλη Θράκης

 

Σώζεται μάλιστα και το όνομα του βασιλιά των Αλβανών του Καυκάσου Οροίζης ή Οροίσης, του οποίου το όνομα ο Θωμόπουλος συσχετίζει με τον Όροιδο, τον βασιλιά των Θεσπρωτικών Παραυαίων της Ηπείρου.

 

Από τη γλώσσα των Αλβανών του Καυκάσου σώζεται μόνο μία λέξη από τον Στράβωνα (11, 2, 15), ο οποίος γράφει ότι κάσπιον καλούσαν τον Καύκασο κατά τον Ερατοσθένη οι επιχώριοι. Ο Θωμόπουλος υποστηρίζει ότι το θέμα βρίσκεται στα αλβανικά κάρπε-α, κάρμε-α, σκρέπ-ι, σκάμbι ‘πέτρα, βράχος’.

 

Από όλα αυτά φαίνεται ότι οι Αλβανοί και οι Αχαιοί του Καυκάσου ήταν πανάρχαια Ελληνοπελασγικά φύλα, τα οποία είχαν μεταναστεύσει σε αυτές τις περιοχές από την Βαλκανική κατά την προϊστορική περίοδο. Περισσότερες όμως αποδείξεις για τις πανάρχαιες μετακινήσεις των Ελληνοπελασγών σε αυτές τις περιοχές θα παρουσιάσω σε επόμενα δημοσιεύματά μου σε αυτό το ιστολόγιο.

 

 

Add comment


Security code
Refresh

Comments  

 
0 #419 ylipdlbgc 2020-10-26 11:58
Огромное тебе СПАСИБО
_______________ __
Казино вулкан без регистрации
Quote
 
 
0 #418 wjkwhdqim 2020-10-19 22:15
вполне себе годнота
_______________ __
казино вулкан игровые автоматы онлайн pinup вход по номеру телефона, играть в алькатрас автоматы онлайн бесплатно без регистрации все игровые.
Quote
 
 
0 #417 Colette 2020-10-19 20:46
Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to gve a
quick shout out and tell you I genuinesly enjoy reading your blog
posts. Can yoou recommend any other blogs/websites/ forums that go over the same topics?
Thanks a lot!

Feel free to surf to my web site: ungagged epa: http://demo.caribe.vps-private.net/blog/dont-neglect-web-marketing-information-and-facts
Quote
 
 
0 #416 Essie 2020-10-16 12:15
I constantly emailed this website post page to all my associates, as iff like to read it then my
contacts ill too.

Herre is my web blog ... custo paper towel rolps (Pauline: https://tureckij-serial.net/user/LisetteDundas12/)
Quote
 
 
0 #415 zobaruken 2020-08-18 09:40
не работает
_______________ __
игровые автоматы онлайн бонус на первый депозит
Quote
 
 
0 #414 jnaaivkty 2020-08-16 02:04
Интересная новость
_______________ __
букмекерские контора олимп адреса
Quote
 
 
0 #413 vniwyaaeg 2020-08-08 01:45
не работает
_______________ __
Игровые автоматы играть дельфины бесплатно
Quote
 
 
0 #412 ifbgfwpih 2020-08-04 15:30
очень интересно но чичего не понятно
_______________ __
Игровые автоматы с первоначальным бонусом за регистрацию
Quote
 
 
0 #411 ukozipavof 2020-07-07 18:40
http://mewkid.net/when-is-xicix/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin 500 Mg icw.zldt.greeks -albanians.com. nww.qr http://mewkid.net/when-is-xicix/
Quote
 
 
0 #410 avizixioyete 2020-07-07 18:06
http://mewkid.net/when-is-xicix/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin Online cqp.ukhd.greeks -albanians.com. ymf.cf http://mewkid.net/when-is-xicix/
Quote
 
 
0 #409 Victordpr 2020-06-27 18:08
Добрый день дамы и господа!
Наша фирма занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)заправка картриджей минск
2)разработка сайтов минск
3)продвижение сайтов минск
4)ремонт ноутбуков минск
5)ремонт компьютеров минск
6)ремонт принтеров минск
Всегда рады помочь Вам!С уважением, ТЕХНОСЕРВИС
http://lp-inside.ru/index/8-25125
http://gestalt.dp.ua/user/Servicevsr/
http://transit-club.com/index/8-142034
http://12mua.net/member.php?u=120253
http://banglagamer.com/member.php?408166-Serviceqns
Quote
 
 
0 #408 Victornad 2020-06-27 13:38
Приветствую Вас товарищи!
Наша контора занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)заправка картриджей минск
2)разработка сайтов минск
3)продвижение сайтов минск
4)ремонт ноутбуков минск
5)ремонт компьютеров минск
6)ремонт принтеров минск
Всегда рады помочь Вам!С уважением, ТЕХНОСЕРВИС
http://onlyprofit.com/member.php?2325-Servicedpo
https://52jpys.com/space-uid-11932.html
http://thebronyshow.net/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=213917&sid=df381fb69ed3c8520ef6cfe38fbfde26
http://yunost-pk.ru/index/8-16248
http://www.jp1000.ru/index/8-14832
Quote
 
 
0 #407 DanielJup 2020-06-26 08:18
order custom essays essay writers for hire
cheap custom essay writing best custom essay
custom application essay https://essayformewriting.com/
Quote
 
 
0 #406 Bobbytep 2020-06-26 06:45
cialis western open cialis prices
cialis ziektekostenver zekering buy cialis generic
cialis soft without a perscription https://withoutadoctorsprescriptions.com/order-cialis-daily-online-en.html
Quote
 
 
0 #405 DanielJup 2020-06-26 04:40
customized essay essay writers online cheap
english essay writers academic essay writers
essay writer online https://formeessaywriting.com/
Quote
 
 
0 #404 DanielJup 2020-06-26 01:09
custom essays custom essay cheap
college essay writer application essay
great essay writers https://essayformewriter.com/
Quote
 
 
0 #403 Bobbytep 2020-06-25 23:05
is viagra cialis or levitra best for you cheap cialis
cialis vs viagra strength cialis online generic
experience with viagra cialis levitra https://babecolate.com/buy-cialis-online-without.html
Quote
 
 
0 #402 DanielJup 2020-06-25 21:38
best essay writers online write my essay online
cat essay writer professional grad school essay writers
order custom essay https://formeessaywriting.com/
Quote
 
 
0 #401 DanielJup 2020-06-25 18:06
professional essay writers cheap custom essay writing
fast custom essay essay writing
essay writer website https://essayformewriting.com/
Quote
 
 
0 #400 Bobbytep 2020-06-25 15:20
is he taking cialis cialis without a doctor prescription
cialis 5 mg 14 compresse prezzo cialis generic online
cialis negril pharmacy no prescription https://babecolate.com/buy-cialis-online-without.html
Quote
 
 
0 #399 DanielJup 2020-06-25 14:28
best essay writer company essay custom
custom essays writing pay for essay
what should i write my essay on https://formeessaywriting.com/
Quote
 
 
0 #398 DanielJup 2020-06-25 10:50
custom essay writing toronto write a essay for me
someone write my essay for me essay writers
online custom essays https://essayformewriter.com/
Quote
 
 
0 #397 Bobbytep 2020-06-25 07:29
buying cialis review cialis generico online
wo cialis kaufen erfahrungen tadalafil without a doctor's prescription
tadafil cialis https://canadianpharmacyonl.com/categories/Bestsellers/Cialis
Quote
 
 
0 #396 Bobbytep 2020-06-24 23:52
viagra and cialis dont work generic cialis 20mg
medications side effects of cialis tadalafil 20mg
cialis online arizona https://babecolate.com/buy-cialis-online-without.html
Quote
 
 
0 #395 Bobbytep 2020-06-24 08:34
mas efectivo viagra cialis pharmacy cialis generic online
cialis sweet cialis without a doctor's prescription
cialis tadalafil cialis https://canadianpharmacyonl.com/categories/Bestsellers/Cialis
Quote
 
 
0 #394 Bobbytep 2020-06-24 00:55
cialis vs viagra sales cialis 20 mg
cialis 72 hour tadalafil
cialis 5 mg best price https://withoutadoctorsprescriptions.com/order-cialis-daily-online-en.html
Quote
 
 
0 #393 Bobbytep 2020-06-23 17:17
order cialis uk cialis generique
viagra vs cialis mens health cialis online pharmacy
effet du cialis chez lhomme https://canadianpharmacyonl.com/categories/Bestsellers/Cialis
Quote
 
 
0 #392 Bobbytep 2020-06-23 09:27
order cialis soft 10 pills buy cialis
cialis alcohol side effects cialis
generc cialis discount https://cialisya.com/
Quote
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλων των αναρτήσεων της ιστοσελίδας ΠΕΛΑΣΓΟΙ-ΕΛΛΗΝΕΣ-ΑΛΒΑΝΟΙ – www.greeks-albanians.com σε ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας με προϋπόθεση την αναφορά του αρθρογράφου και της ιστοσελίδας με ενεργό λινκ.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλων των αναρτήσεων της ιστοσελίδας ΠΕΛΑΣΓΟΙ-ΕΛΛΗΝΕΣ-ΑΛΒΑΝΟΙ – www.greeks-albanians.com σε έντυπα μέσα χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου αυτής της ιστοσελίδας Μάριου Δημόπουλου.

Friday the 30th - . Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS