ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΝ 19o ΚΑΙ 20o ΑΙΩΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΑΝ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Written by Super User
Share

Παρουσιάζουμε αποσπάσματα από βιβλία Ελλήνων επιστημόνων του 19ου και 20ου αιώνα, από όπου θα φανεί ότι οι Έλληνες θεωρούσαμε ότι οι Αλβανοί είναι Έλληνες. Αυτό το κάνουμε, για να το δουν οι σύγχρονοι Έλληνες, οι οποίοι θεωρούν τους Αλβανούς ως έναν ξένο λαό προς τους Έλληνες και πολλοί μάλιστα υποστηρίζουν την αντιεπιστημονική θεωρία ότι τάχα οι Αλβανοί είναι ένα Τουρκικό φύλο που ήρθε

από τον Καύκασο τον μεσαίωνα. Ας δούμε αυτά τα αποσπάσματα.

 

1. Ο Λουκάς Μπέλλος το 1903 έγραψε το υψίστης σημασίας βιβλίο με τίτλο «Αλβανικά ή αι τρεις ζώσαι διάλεκτοι της Ελληνικής γλώσσης», στο οποίο αποδεικνύει με ατράνταχτα επιχειρήματα την ελληνική καταγωγή των Αλβανών. Γράφει:

«Παιδιόθεν και εξ απαλών ονύχων, ου μην αλλά και πατρόθεν και από πάππου και των άλλων προγόνων, την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρώμεν επαρχίαν ελληνικήν, ως και την Ήπειρον και Μακεδονίαν και Θράκην και Μικράν Ασίαν, τους δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους και ελληνικωτάτους, ώσπερ και τους Κρήτας και Κυπρίους, με ταύτην μόνον την διαφοράν, ότι χρώνται κατ’ οίκον ιδία διαλέκτω, καθάπερ οι Τσάκωνες.

Ως δε εκαγχάσαμεν επί τω νεανικώ εξολισθήματι Έλληνος σοφού, γράψαντος ότι οι Τσάκωνες εισίν Ινδοί πειραταί (καθόσον τσάκων ινδιστί σημαίνει πειρατήν, κατά τον σοφόν τούτον!), καταλαβόντες την Λακωνίαν δι’ αεροστάτων βεβαίως, ούτως οικτείρωμεν τους θέλοντας ν’ αποχωρίσωσι τους Αλβανούς των άλλων Ελλήνων. Καθόσον ου μόνον οι ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά και αυτοί οι εξισλαμισθέντες των Αλβανών…μέχρις εσχάτων έσωζον ακεραίαν την συναίσθησιν της ελληνικής αυτών καταγωγής. Περιφρονούντες δε τους άλλους ομοθρήσκους εκαυχώντο και υπερηφανεύοντο, ότι προγόνους είχον τους αρχαίους Έλληνας. Ο γνωστός λ.χ. ανά την Ελλάδα Φράσαρης, ανώτερος αρχηγός του τουρκικού στρατού κατά το 1854, ερίσας προς τους συνάρχοντας Τούρκους, έρριψεν αυτοίς την ύβριν ότι αυτός δεν είναι κονιάρης, αλλ’ έχει προγόνους τους αρχαίους Έλληνας… Ωσαύτως και παρά τοις εν Ιταλία απωκισμένοις Αλβανοίς μέχρι χθες επεκράτει η συναίσθησις της ελληνικής αυτών καταγωγής διό προ ολίγων δεκαετηρίδων εζήτησαν να επανέλθωσιν εις την Μητρόπολιν και κατήλθον τινες εις Ηλείαν της Πελοποννήσου.

Εξετάζοντες δε τους Αλβανούς…βλέπομεν ότι έχουσι ταύτα προς τους άλλους Έλληνας ήθη και έθιμα, ων πλείστων ανέρχονται και μέχρι των ομηρικών έτι χρόνων.

Το ασφαλέστερον όμως και βεβαιότατον τεκμήριον της Ελληνικής των Αλβανών καταγωγής παρέχει η επιστημονική εξέτασις της Αλβανικής διαλέκτου».

Ανατρέποντας τη θεωρία ότι οι Αλβανοί προέρχονται από τον Καύκασο γράφει: «Αλλ’ η επισταμένη της Αλβανικής διαλέκτου μελέτη και ανάλυσις πάντας τους λήρους τούτους ως αράχνης ιστούς το δη λεγόμενον, δύναται να διαλύση, αποδεικνύουσα, ότι ούτοι ήσαν οι αρχαιότατοι κάτοικοι της Ιλλυρικής ή Ελληνικής Χερσονήσου και ουχί όμαιμοι και αδελφοί απλώς των Ελλήνων, αλλ’ η αυτή εκείνη μεγαλουργός και ευγενής φυλή…πολλάς δε προ Ομήρου χιλιετηρίδας κατέχουσα σύμπασαν την ανατολικήν της Μεσογείου λεκάνην μετά και των μεγάλων νήσων Κρήτης και Κύπρου και της εν Ιταλία μεγάλης Ελλάδος και Σικελίας και της Μικράς Ασίας συμπάσης».

 

[Παρουσιάζουμε τα ανωτέρω αποσπάσματα στη δημοτική:

Από παιδιά και από πατέρα και από παππού και από τους άλλους προγόνους την Αλβανία μάθαμε να θεωρούμε επαρχία ελληνική, όπως και την Ήπειρο και τη Μακεδονία και τη Θράκη και τη Μικρά Ασία, τους Αλβανούς Έλληνας γνησιότατους και ελληνικότατους όπως ακριβώς τους Κρήτες και τους Κύπριους, με αυτή μόνο τη διαφορά, ότι χρησιμοποιούν κατ’ οίκον ιδία διάλεκτο, όπως ακριβώς και οι Τσάκωνες.

Όπως καγχάσαμε για το νεανικό ολίσθημα Έλληνα σοφού που έγραψε ότι οι Τσάκωνες είναι Ινδοί πειρατές (καθόσον τσάκων ινδικά σημαίνει πειρατή, κατά τον σοφό αυτό!), καταλαμβάνοντας τη Λακωνία με αερόστατα βεβαίως, έτσι οικτείρουμε αυτούς που θέλουν να χωρίσουν τους Αλβανούς από τους άλλους Έλληνες. Καθόσον όχι μόνο οι ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά και αυτοί οι εξισλαμισθέντες των Αλβανών…μέχρι εσχάτων έσωζαν ακέραια τη συναίσθηση της ελληνικής τους καταγωγής. Περιφρονώντας τους άλλους ομόθρησκους εκαυχώντο και υπερηφανεύονταν ότι προγόνους είχαν τους αρχαίος Έλληνες. Ο γνωστός λ.χ. ανά την Ελλάδα Φράσαρης, ανώτερος αρχηγός του τουρκικού στρατού κατά το 1854, έχοντας έριδα προς τους συνάρχοντες Τούρκους, τους έριξε την ύβρη ότι αυτός δεν είναι κονιάρης, αλλά έχει προγόνους τους αρχαίους Έλληνες…Ωσαύτως και στους αποικισμένους στην Ιταλία Αλβανούς μέχρι χθες επικρατούσε η συναίσθηση της ελληνικής τους καταγωγής, γι’ αυτό προ ολίγων δεκαετηρίδων ζήτησαν να επανέλθουν στη Μητρόπολη και κατήλθαν μερικοί στην Ηλεία της Πελοποννήσου.

Εξετάζοντας τους Αλβανούς…βλέπουμε ότι έχουν τα ίδια με τους άλλους Έλληνες ήθη και έθιμα, των οποίων τα περισσότερα ανέρχονται και μέχρι των ομηρικών χρόνων.

Το ασφαλέστερο όμως και βεβαιότατο τεκμήριο της Ελληνικής καταγωγής των Αλβανών παρέχει η επιστημονική εξέταση της Αλβανικής διαλέκτου.

Αλλά η επισταμένη μελέτη και ανάλυση της Αλβανικής διαλέκτου όλους αυτούς τους ανόητους σαν αράχνης ιστούς το λεγόμενο μπορεί να διαλύσει, αποδεικνύοντας ότι αυτοί (οι Αλβανοί) ήταν οι αρχαιότατοι κάτοικοι της Ιλλυρικής ή Ελληνικής Χερσονήσου και όχι όμαιμοι και αδελφοί απλώς των Ελλήνων, αλλά η ίδια εκείνη μεγαλουργός και ευγενής φυλή…που κατείχε πολλές χιλιετίες προ του Ομήρου όλη την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου μαζί και με τα μεγάλα νησιά της Κρήτης και της Κύπρου και της στην Ιταλία μεγάλης Ελλάδας και Σικελίας και όλης της Μικράς Ασίας.]

 

2. Ο διακεκριμένος δημοσιογράφος Θ. Α. Πασχίδης το 1879 έγραψε το βιβλίο «Οι Αλβανοί και το μέλλον αυτών εν τω Ελληνισμώ», στο οποίο υποστηρίζει την κοινή καταγωγή των Ελλήνων και των Αλβανών. Κατά τον Πασχίδη οι Αλβανοί είναι Έλληνες. Γράφει συγκεκριμένα:

 «Του Πελασγικού λοιπόν έθνους των Αλβανών, ου η τύχη ήδη διακυβεύεται, επεχείρησα πετώντι καλάμω σκιαγραφήσαι τον χαρακτήρα, την πίστιν και την διάλεκτον, όπως κατίδη ο Αλβανός, Χριστιανός ή Μωαμεθανός, ότι είν’ Έλλην την καταγωγήν γνήσιος, ουχί δε Σλάβος ή Ιταλός ή Γότθος και ούτω πως συνειδή πού κείται το αληθές συμφέρω αυτώ και ποίον το μέλλον αυτού, αφού ωρίμως και εμβριθώς σκεφθώσιν οι αρχηγοί αυτού μπέυδες ή άρχοντες. Ποιώ λοιπόν έκκλησιν εις τους Ηπειρώτας Αλβανούς, ίνα μελετήσωσιν επισταμένως το ζήτημα τούτο, μηδόλως διδόντες ακρόασιν εις ξενικάς ραδιουργίας, αίτινες σκοπούσιν ίνα ημάς αποχωρίσωσιν, αφού ίδωσιν ότι ως και αυτοί οι ιστορικοί και φιλόλογοι της Ευρώπης υπέρ της συμπνοίας και ομοσπονδίας Αλβανών και Ελλήνων αποφαίνονται».

 

[Παρουσιάζουμε το ανωτέρω απόσπασμα στη δημοτική:

Του Πελασγικού λοιπόν έθνους των Αλβανών, του οποίου η τύχη ήδη διακυβεύεται, επιχείρησα να σκιαγραφήσω τον χαρακτήρα, την πίστη και τη διάλεκτο, για να δει ο Αλβανός, Χριστιανός ή Μουσουλμάνος, ότι είναι Έλληνας στην καταγωγή γνήσιος και όχι Σλάβος ή Ιταλός ή Γότθος και έτσι να δει πού βρίσκεται το αληθές συμφέρον του και ποιο το μέλλον του, αφού ώριμα και εμβριθώς σκεφθούν οι αρχηγοί του μπέηδες ή άρχοντες. Κάνω λοιπόν έκκληση στους Ηπειρώτες Αλβανούς να μελετήσουν επισταμένως το ζήτημα αυτό, χωρίς να δίνουν καθόλου ακρόαση σε ξενικές ραδιουργίες, οι οποίες έχουν σκοπό να μας χωρίσουν, αφού βλέπουν ότι ακόμα και αυτοί οι ιστορικοί και φιλόλογοι της Ευρώπης αποφαίνονται υπέρ της σύμπνοιας και ομοσπονδίας Αλβανών και Ελλήνων.]

 

3. Ο ιατροφιλόσοφος και ερευνητής γλωσσολογίας Ιάκωβος Θωμόπουλος στο βιβλίο του «Πελασγικά» που εκδόθηκε το 1912 αποδεικνύει την Ελληνικότητα των Αλβανών και της γλώσσας τους. Γράφει:

«Η Αλβανική αποδεικνύεται εν τω ημετέρω έργω ουχί μόνον Πελασγική, αλλά και προς την Ελληνικήν συγγενεστάτη και οιωνεί Ελληνική τις διάλεκτος. Διότι τούτο μεν πάντες οι φθογγικοί αυτής νόμοι και πολλοί γραμματικοί σχηματισμοί εισί κοινοί και εν τη Ελληνική, τούτο δε ουδεμία σχεδόν Αλβανική λέξις υπάρχει η μη ευρισκομένη εν τοις ελληνικοίς λεξικοίς. Η σύγκρισις του Πελασγικού κειμένου προς την Αλβανικήν μετάφρασιν ή μάλλον ειπείν παράφρασιν αποδεικνύει την ταυτότητα της αρχαίας Ελληνο-Πελασγικής προς την νεωτέραν Ελληνο-Πελασγικήν ήτοι Αλβανικήν. Η δε παραβολή αμφοτέρων τούτων προς την αρχαϊκήν Ελληνικήν πείθει πάντα, ότι η αρχαία Ελληνο-Πελασγική ως και η νεωτέρα ή Αλβανική ουδέν άλλον εισίν ή απλούν Πρωτοελληνικόν ιδίωμα. Κατατάσσομεν δε ταύτην (την Αλβανική) μετά της Θρακο-φρυγικής εν τη μεγάλη οικογενεία των Ελληνικών γλωσσών. Επειδή δε η γλώσσα των νυν εν τη αρχαία Ιλλυρία οικούντων Αλβανών αποδεικνύεται Πελασγική, ομόγλωσσοι δε φυσικώ τω λόγω εικάζονται και οι παλαιοί Ιλλυριοί, η αρχαία Ιλλυρική φαίνεται αναγομένη, ως και η σημερινή Αλβανική, εις τον Πελασγικόν κλάδον της οικογενείας των Ελληνικών γλωσσών. Οι Αλβανοί εισίν έθνος Ελληνο-Πελασγικόν».

 

[Παρουσιάζουμε το ανωτέρω απόσπασμα στη δημοτική:

Η Αλβανική αποδεικνύεται στο δικό μας έργο όχι μόνο Πελασγική, αλλά και προς την Ελληνική συγγενέστατη και οιωνεί Ελληνική διάλεκτος. Διότι όλοι οι φθογγικοί της νόμοι και πολλοί γραμματικοί σχηματισμοί είναι κοινή και στην Ελληνική και καμιά σχεδόν Αλβανική λέξη δεν υπάρχει που να μη βρίσκεται στα ελληνικά λεξικά. Η σύγκριση του Πελασγικού κειμένου προς την Αλβανική μετάφραση ή μάλλον παράφραση αποδεικνύει την ταυτότητα της αρχαίας Ελληνο-Πελασγικής προς τη νεότερη Ελληνο-Πελασγική, δηλαδή την Αλβανική. Η παραβολή και των δύο αυτών προς την αρχαϊκή Ελληνική πείθει τον καθένα, ότι η αρχαία Ελληνο-Πελασγική όπως και η νεότερη ή Αλβανική τίποτα άλλο δεν είναι παρά απλό Πρωτοελληνικό ιδίωμα. Κατατάσσουμε αυτή (την Αλβανική) μαζί με τη Θρακο-φρυγική στη μεγάλη οικογένεια των Ελληνικών γλωσσών. Επειδή η γλώσσα των οικούντων τώρα Αλβανών στην αρχαία Ιλλυρία αποδεικνύεται Πελασγική και ομόγλωσσοι εικάζονται και οι παλαιοί Ιλλυριοί, η αρχαία Ιλλυρική φαίνεται αναγόμενη, όπως και η σημερινή Αλβανική, στον Πελασγικό κλάδο της οικογένειας των Ελληνικών γλωσσών. Οι Αλβανοί είναι έθνος Ελληνο-Πελασγικό.]

 

4. Οι Έλληνες μαθητές στα μέσα του 19ου αιώνα μάθαιναν στο σχολείο ότι οι Αλβανοί είναι ένα Ελληνικό φύλο. Σε ένα σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας του 1864 διαβάζουμε: «Κοινό σύμβολο όλων ημών η ομόνοια και η ένωσις. Μηδέ των Αλβανών αυτών εξαιρουμένων. Επειδή και αυτοί Έλληνες εισί, μάλιστα δε οι άμεσοι των Πελασγών απόγονοι». Αυτό το απόσπασμα περιέχεται στο βιβλίο της Χριστίνας Κουλούρη «Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία» (1834-1914)», σελ. 202.

 

Αλλά και Έλληνες επιστήμονες στα μέσα του 20ου αιώνα υποστήριζαν την Ελληνική καταγωγή των Αλβανών. Ας δούμε τι έγραφαν:

 

1. Ο ανθρωπολόγος Ιωάννης Κούμαρης, ιδρυτής της Ελληνικής Ανθρωπολογικής Εταιρείας, είχε υποστηρίξει την κοινή καταγωγή Ελλήνων και Αλβανών και μάλιστα την Ελληνική καταγωγή των Αλβανών. Ας δούμε τι έγραψε στην εγκυκλοπαίδεια Ήλιος (τόμος Β, σελ. 488-489):

«Οι Αλβανοί…κατάγονται παρ’ όλας τας μίξεις από τους Πελασγούς (πρωτοέλληνας). Εκείνο το οποίον ανέκαθεν έκαμεν εντύπωσιν εις τους ερευνητάς, είναι το γεγονός ότι ενθυμίζουν εις τα χαρακτηριστικά του προσώπου κατά πλείστον τους Έλληνας, οι Τόσκηδες κυρίως. Και είναι φυσικόν τούτο εφ’ όσον και οι δύο, Αλβανοί και Έλληνες, προέρχονται εκ του πρωτοελληνικού φύλου των Πελασγών.

Και η Μυθολογία με τον εκ Βοιωτίας Ιλλυριόν και η προϊστορία, κατά την οποία συγχέονται οι πρώτοι κάτοικοι Ιλλυριοί της Δ. Βαλκανικής με τους ακολουθούντας γειτονικούς Έλληνας ή προέλληνας Πελασγούς, υποδεικνύουν πόσον άφθονον αίμα ελληνικόν ρέει εις τας φλέβας των νοτίων Αλβανών.

Η Φυσική Ανθρωπολογία έπειτα δίδει στοιχεία…ενδεικτικά της συγγενείας Αλβανών (Ιλλυριών) και Ελλήνων και ιδία των νοτίων Αλβανών και Ηπειρωτών…Η ιστορία των Αλβανών με την επανειλημμένην “αδέλφωσιν”, αλλά και με το “αδελφικόν” μίσος άλλοτε, επικυροί την στενήν συγγένειαν με τους Έλληνας. Η γλωσσολογία κατέδειξεν από πολλού την στενήν συγγένειαν των δύο γλωσσών. Η εθνολογία και η ηθογραφία (λαογραφία) των δύο λαών παρουσιάζουν άπειρα σημεία συναντήσεως, εις τα ήθη και έθιμα, την ποίησιν, τας παραδόσεις ακόμη, τα παραμύθια, το ένδυμα, την οικοδομικήν, με τον ελληνομεσογειακόν τύπον καθόλου κ.λπ. Η μίξις τέλος Νοτιοαλβανών και Ελλήνων, η ευκολία της διασταυρώσεως, η αναζήτησίς των, θα ελέγομεν, από παλαιοτάτων χρόνων, αποδεδειγμένως πείθει περί της στενής συγγενείας αυτών. Η εξελλήνισις των Αλβανών, αλλά και η εξαλβάνισις των Ελλήνων ενθυμίζουν τας ενώσεις των εκάστοτε τύπων μιας και της αυτής ομάδος. Οι Αλβανοί της Ελλάδος έχουν τελείως και από αιώνων αφομοιωθή...πλήρως με την ελληνικήν φυλήν».

 

[Παρουσιάζουμε το ανωτέρω απόσπασμα και στη δημοτική:

Οι Αλβανοί…κατάγονται παρ’ όλες τις μίξεις από τους Πελασγούς (πρωτοέλληνες). Εκείνο το οποίο ανέκαθεν έκανε εντύπωση στους ερευνητές, είναι το γεγονός ότι ενθυμίζουν στα χαρακτηριστικά του προσώπου κατά πλείστον τους Έλληνες, οι Τόσκηδες κυρίως. Και είναι φυσικό τούτο εφ’ όσον και οι δύο, Αλβανοί και Έλληνες, προέρχονται από το πρωτοελληνικό φύλο των Πελασγών.

Και η Μυθολογία με τον από τη Βοιωτία Ιλλυριό και η προϊστορία, κατά την οποία συγχέονται οι πρώτοι κάτοικοι Ιλλυριοί της Δ. Βαλκανικής με τους ακολουθούντες γειτονικούς Έλληνες ή προέλληνες Πελασγούς, υποδεικνύουν πόσο άφθονο αίμα ελληνικό ρέει στις φλέβες των νοτίων Αλβανών.

Η Φυσική Ανθρωπολογία έπειτα δίνει στοιχεία…ενδεικτικά της συγγένειας Αλβανών (Ιλλυριών) και Ελλήνων και ιδιαίτερα των νοτίων Αλβανών και Ηπειρωτών…Η ιστορία των Αλβανών με την επανειλημμένη “αδέλφωση”, αλλά και με το “αδελφικό” μίσος άλλοτε, επικυρώνει την στενή συγγένεια με τους Έλληνες. Η γλωσσολογία κατέδειξε από πολλού την στενή συγγένεια των δύο γλωσσών. Η εθνολογία και η ηθογραφία (λαογραφία) των δύο λαών παρουσιάζουν άπειρα σημεία συναντήσεως, στα ήθη και έθιμα, την ποίηση, τις παραδόσεις ακόμη, τα παραμύθια, το ένδυμα, την οικοδομική, με τον ελληνομεσογειακό τύπο καθόλου κ.λπ. Η μίξη τέλος Νοτιοαλβανών και Ελλήνων, η ευκολία της διασταυρώσεως, η αναζήτησή τους, θα λέγαμε, από παλαιοτάτων χρόνων, αποδεδειγμένα πείθει περί της στενής συγγένειας αυτών. Η εξελλήνιση των Αλβανών, αλλά και η εξαλβάνιση των Ελλήνων θυμίζουν τις ενώσεις των εκάστοτε τύπων μιας και της ίδιας ομάδας. Οι Αλβανοί της Ελλάδας έχουν τελείως και από αιώνες αφομοιωθεί ...πλήρως με την ελληνική φυλή.]

 

2. Ο στρατηγός Ξέρξης Λίβας στο βιβλίο του με τίτλο «Η Αιγηίς κοιτίς των Αρίων και του Ελληνισμού», που πήρε βραβείο Ι. Κούμαρη της Ελληνικής Ανθρωπολογικής Εταιρείας, υποστηρίζει την ελληνική καταγωγή των Αλβανών. Ας δούμε ορισμένα αποσπάσματα από το έργο του:

«Δια τους Αλβανούς δύναται να λεχθή, ότι δεν υφίσταται θέμα από της τιθεμένης απόψεως, διότι (και αν ακόμη ήθελον θεωρηθή ως εκπρόσωποι των αρχαίων Ιλλυριών) είναι πανθομολογουμένως αυτόχθονες της Βαλκανικής και ανήκουν κατ’ ακολουθίαν εις την γενικήν Πελασγικήν ομοφυλίαν…Παρ’ όλα ταύτα, ποία ήτο και μέχρι προ τινος (προτού αρχίσουν αι ραδιουργίαι των Αυστροούγγρων και των Ιταλών) η πραγματική κατάστασις εν Αλβανία από της απόψεως των κρατούντων αισθημάτων μεταξύ του λαού, διατηρούντος προφανώς κατά μέγα μέρος την ανάμνησιν της Ελληνικής του καταγωγής, μας παρέχεται εκ των κατά το 1880 λόγων του Crispi εν τη Ιταλική Βουλή (Cl. Nicolaides, LaMacedoine, Berlin – 1899, sel. 203) “Τι έχομεν με τους Αλβανούς…Διότι, θάττον ή βράδυον, οι Αλβανοί, εάν καταστώσιν ανεξάρτητοι, θα επραγματοποίουν την ένωσίν των με την Ελλάδα”. Είναι γνωστή η περί το 1875 συνωμοσία του εξ Αλβανών Τούρκου Αξιωματικού Εμίν Βέη (Εμίν Κορτζάς μετά ταύτα, ως αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού), προς ενσωμάτωσιν της Αλβανίας προς την Ελλάδα. Γνωρίζομεν πάλιν, ότι (Κ. Άμαντος, Οι Βόρειοι Γείτονες της Ελλάδος – 1923, σελ. 149 και 156) “…οι Αλβανοί…υπέβαλον τον Ιούνιον του 1878 υπόμνημα εις τον λόρδον Beaconsfield, δι’ ου εζήτουν την αυτονομίαν της χώρας των…(και) προέτειναν την ομοσπονδιακήν ένωσιν μετά της Ελλάδος…”, ασχέτως του εάν εδικαιολόγουν τούτο, εν τω υπομνήματι εκ του ότι “η Ελλάς επίσης…όπως και η Αλβανία, έχει τους Σλάβους εχθρούς”…Οι πραγματικοί απόγονοι των αρχαίων Ιλλυριών, εκτεινομένων τότε μέχρι των Ανατολικών Άλπεων και ανηκόντων άλλως τε (ως εν τοις πρόσθεν είρηται) εις την Πελασγικήν-Αρχαιοελληνικήν ομοφυλίαν και ομογλωσσίαν, πρέπει να αναζητηθώσι σήμερον Βορείως του Αλεσίου και του ποταμού Δρίλωνος. Σλαβεφώνησαν όμως οι άνθρωποι αυτοί, εν τω μεταξύ, πλησίον ολίγων παρεισάκτων Σλάβων, όπως αλβανεφώνησαν μερικώς οι Νοτίως της γραμμής ταύτης Έλληνες και Ηπειρώται, πλησίον ολιγίστων επίσης μετακλήτων Αλβανών…Ο εκ των ημετέρων ανθρωπολόγος Ι. Κούμαρης έχει γράψει περί Αλβανών, “Εκείνο το οποίον ανέκαθεν έκαμεν εντύπωσιν εις τους (Ευρωπαίους προφανώς) ερευνητάς”, είναι το γεγονός ότι “ενθυμίζουν εις τα χαρακτηριστικά του προσώπου κατά πλείστον τους Έλληνας”, προσθέτων “οι Τόσκοι κυρίως”. Αποδίδει τούτο εις την φυλετικήν συγγένειαν μεταξύ Ελλήνων και Ιλλυριών, αλλ’ ημείς γνωρίζομεν ήδη εκ των προεκτεθέντων, ότι οι Αλβανοί της σημερινής Αλβανίας είναι εις το σύνολόν των απόγονοι των αλβανοφωνησάντων εν τω μεταξύ αρχαίων βορειο-ηπειρωτών Ελλήνων. Διά τούτο φυσικά (κατά τον Κ. Άμαντον, Οι Βόρειοι Γείτονες της Ελλάδος – 1923, σελ. 178), “Ο Cvijitch, ο γνωστός Σέρβος εθνολόγος και γεωγράφος, (παρετήρησε και) γράφει ότι πολλάκις δεν διακρίνονται οι Τόσκοι των Ελλήνων, τόσον πολύ ομοιάζουν”».

 

[Παρουσιάζουμε το ανωτέρω απόσπασμα στη δημοτική:

Για τους Αλβανούς μπορεί να ειπωθεί ότι δεν υφίσταται θέμα από της τιθεμένης απόψεως, διότι (και αν ακόμα θεωρηθούν ως εκπρόσωποι των αρχαίων Ιλλυριών) είναι, όπως ομολογείται από τους πάντες, αυτόχθονες της Βαλκανικής και ανήκουν κατ’ ακολουθία στη γενική Πελασγική ομοφυλία…Παρ’ όλα αυτά ποια ήταν και μέχρι προ τινος (προτού αρχίσουν οι ραδιουργίες των Αυστροούγγρων και των Ιταλών) η πραγματική κατάσταση στην Αλβανία από την άποψη των κρατούντων αισθημάτων μεταξύ του λαού, που διατηρούσε προφανώς κατά μέγα μέρος την ανάμνηση της Ελληνικής του καταγωγής, μας παρέχεται από τους λόγους του Crispiστην Ιταλική Βουλή το 1880 «Τι έχουμε με τους Αλβανούς…Διότι, γρήγορα ή αργά, οι Αλβανοί, αν καταστούν ανεξάρτητοι, θα πραγματοποιούσαν την ένωσή τους με την Ελλάδα». Είναι γνωστή η περί το 1875 συνωμοσία του από τους Αλβανούς Τούρκου Αξιωματικού Εμίν Βέη (Εμίν Κορτζάς μετά από αυτά ως αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού) προς ενσωμάτωση της Αλβανίας προς την Ελλάδα. Γνωριζουμε πάλι (Κ. Άμαντος, Οι Βόρειοι Γείτονες της Ελλάδος – 1923, σελ. 149 και 156 ) «οι Αλβανοί…υπέβαλαν τον Ιούνιο του 1878 υπόμνημα στον λόρδο Beaconsfield, διά του οποίου ζητούσαν την αυτονομία της χώρας τους…(και) πρότειναν την ομοσπονδιακή ένωση με την Ελλάδα…», ασχέτως του αν δικαιολογούσαν αυτό στο υπόμνημα εκ του ότι «η Ελλάδα επίσης…όπως και η Αλβανία, έχει τους Σλάβους εχθρούς»...Οι πραγματικοί απόγονοι των αρχαίων Ιλλυριών, που εκτείνονταν τότε μέχρι τις Ανατολικές Άλπεις και ανήκαν άλλωστε (όπως ειπώθηκε και προηγουμένως) στην Πελασγική-Αρχαιοελληνική ομοφυλία και ομογλωσσία, πρέπει να αναζητηθούν σήμερα βορείως του Αλεσίου και του ποταμού Δρίλωνος. Σλαβοφώνησαν όμως οι άνθρωποι αυτοί εν τω μεταξύ πλησίον ολίγων παρείσακτων Σλάβων, όπως αλβανοφώνησαν μερικώς οι νοτίως της γραμμής αυτής Έλληνες και Ηπειρώτες πλησίον λίγων επίσης μετάκλητων Αλβανών…Ο εκ των ημετέρων ανθρωπολόγος Ι. Κούμαρης έχει γράψει περί Αλβανών, «Εκείνο το οποίο ανέκαθεν έκανε εντύπωση στους (Ευρωπαίους προφανώς) ερευνητές» είναι το γεγονός ότι «θυμίζουν στα χαρακτηριστικά του προσώπου κατά πλείστον τους Έλληνες», προσθέτοντας «οι Τόσκηδες κυρίως». Αποδίδει τούτο στη φυλετική συγγένεια μεταξύ Ελλήνων και Ιλλυριών, αλλά εμείς γνωρίζουμε ήδη από τα προεκτεθέντα, ότι οι Αλβανοί της σημερινής Αλβανίας είναι στο σύνολό τους απόγονοι των αλβοφωνησάντων εν τω μεταξύ αρχαίων βορειο-ηπειρωτών Ελλήνων. Για αυτό φυσικά (κατά τον Κ. Άμαντο, Οι Βόρειοι Γείτονες της Ελλάδος – 1923, σελ. 178) «Ο Cvijitch, ο γνωστός Σέρβος εθνολόγος και γεωγράφος, (παρατήρησε και) γράφει ότι πολλές φορές δεν διακρίνονται οι Τόσκηδες από τους Έλληνες, τόσο πολύ μοιάζουν».

 

Δεν συμφωνούμε απόλυτα με τις απόψεις του Ξέρξη Λίβα. Ο Ξέρξης Λίβας δεν γνώριζε την Αλβανική γλώσσα. Αν την γνώριζε, θα καταλάβαινε ότι η Αλβανική γλώσσα έχει στενή σχέση με την Ελληνική και ότι είναι ένα πρωτοελληνικό ιδίωμα, όπως σωστά τη χαρακτήρισε ο Ιάκωβος Θωμόπουλος. Έτσι δεν θα χρειαζόταν να υποστηρίξει ότι όλοι οι Αλβανοί είναι Αλβανόφωνοι Έλληνες Ηπειρώτες. Εξ άλλου υπάρχουν αρκετές αποδείξεις ότι η Αλβανική γλώσσα ομιλείτο από τους κατοίκους του Ελλαδικού χώρου από την προϊστορική περίοδο. Κατά την άποψή μας η γλώσσα των Αλβανών είναι που αποδεικνύει την Ελληνικότητά τους. Βέβαια δεν μπορούμε να στηριχτούμε μόνο στη γλώσσα, για να μιλήσουμε για την καταγωγή ενός λαού. Χρειάζονται και οι ανθρωπολογικές και γενετικές μελέτες και αυτές έχουν δείξει ότι οι Έλληνες και οι Αλβανοί έχουν κοινή καταγωγή. Αυτό όμως που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ένας εθνικόφρων συγγραφέας όπως ο Ξέρξης Λίβας υποστηρίζει την Ελληνική καταγωγή των Αλβανών, ενώ η πλειοψηφία των Ελλήνων αγνοεί το γεγονός αυτό και μάλιστα οι Έλληνες εθνικιστές υποστηρίζουν με φανατισμό ότι οι Αλβανοί δεν σχετίζονται φυλετικά με τους Έλληνες και ότι δεν είναι αυτόχθονες στα Βαλκάνια.

Add comment


Security code
Refresh

Comments  

 
0 #1487 Moshe 2020-06-05 04:09
my webpage; sites.google.co m: https://sites.google.com/view/bitcoin-loophole-review-2020/
Quote
 
 
0 #1486 Ray 2020-06-05 02:54
Tous le monde aiment ce grand service de Streaming.


Stop by my web site ... Les Nouveaux Films À
Voir En Mai 2020: https://www.youtube.com/channel/UCv22oFXRmQxtGxgJOcC2h6A
Quote
 
 
0 #1485 Hubert 2020-06-05 02:05
You are so interesting! I don't believe I've truly read
a single thing like this before. So wonderful to discover somebody with unique thoughts on this subject.
Seriously.. thank you for starting this up.
This site is one thing that is required on the internet, someone with
a little originality!

Also visit my web-site :: w88: https://www.w88hn.vip/
Quote
 
 
0 #1484 Dallas 2020-06-05 01:40
Great blog here! Additionally your site lots up very fast!
What hosst are yoou the usage of? Can I am getting
your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours
lol

my web-site - treadmill fat
burning routine: http://home.xmlyart.com/space.php?uid=87952&do=blog&id=172951
Quote
 
 
0 #1483 Bobbytep 2020-06-05 01:34
canadian pharmaceuticals online pharmacies shipping to usa
pharmacy on line pharmacy online cheap
canadian cialis https://canadiannpharmacy.com/
Quote
 
 
0 #1482 Bobbytep 2020-06-04 23:06
order generic cialis c o d cialis 20mg
uprima viagra cialis cialis tadalafil
cialis vietnam https://withoutadoctorsprescriptions.com/order-cialis-daily-online-en.html
Quote
 
 
0 #1481 DanielJup 2020-06-04 21:35
essay writers wanted essay writers
cheap custom essay writing essay writer cheap
custom essays toronto https://formeessaywriting.com/
Quote
 
 
0 #1480 Bobbytep 2020-06-04 17:14
canadian pharmacy king pharmacy online shopping
canadian cialis canadian viagra generic pharmacy
aarp recommended canadian pharmacies https://canadianmpharmacy.com/
Quote
 
 
0 #1479 Bobbytep 2020-06-04 15:15
quanto costa il cialis da 5 mg in farmacia generic cialis online
cialis dizziness cheap cialis
cialis no rx https://canadianpharmacyonl.com/categories/Bestsellers/Cialis
Quote
 
 
0 #1478 DanielJup 2020-06-04 14:18
us essay writers essay writing
write my essay reviews essay rewriter
custom essay toronto https://essayformewriter.com/
Quote
 
 
0 #1477 Carson 2020-06-04 13:36
It's pewrfect time to makle some plans for the future and it is tme
to bbe happy. I've read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips.Perhals you could write next articles referring to this
article. I wish too rdad even more things about it!

My webpage: pheromones and attraction cats (Terri: http://www.calzatureandreaselli.it/index.php/component/k2/author/241553)
Quote
 
 
0 #1476 Mei 2020-06-04 12:42
There is certainly a great deal to find out about this issue.
I like all the points you made.

Also visit my blog: celine diin vocal training (Corine: http://anna.websaiting.ru/user/MelodyFlores/)
Quote
 
 
0 #1475 Marquita 2020-06-04 11:25
I'm not sure exactly why but this web site is loading extremely
slow for me. Is anyone else having tuis problem or is it a problem on my end?
I'll check back later onn and see if the problem still exists.


Also visit my siite - A Simple Plan Distribute Online - Earn Money Instantly!: http://www.allsuche.de/cgi-bin/suchen.pl?suchworte=A+Simple+Plan+Distribute+Online+-+Earn+Money+Instantly%21
Quote
 
 
0 #1474 Kaylene 2020-06-04 10:07
I think the admin of this site is actually working
hard for hiis web site, ass here every stuff is quality based information.

My web site :: cellumatrix review (https://www.arabdevelopmentportal.com/content/cellulite-tips-and-tricks-people-new-comer-it: https://www.arabdevelopmentportal.com/content/cellulite-tips-and-tricks-people-new-comer-it)
Quote
 
 
0 #1473 Desiree 2020-06-04 07:47
I am not sufe where you're getting your info, but good topic.
I needs to spend some time learning more or understanding more.
Thanks for magnificent information I was looking for
this information for my mission.

My page - singorama 2.0 crack: http://Oduck.xyz/space.php?uid=3770&do=blog&id=7378
Quote
 
 
0 #1472 Bobbytep 2020-06-04 07:21
cialis pro tadalafil generic
cialis new zealand sample generic cialis at walmart
cialis female viagra https://cialisya.com/
Quote
 
 
0 #1471 DanielJup 2020-06-04 06:57
automatic essay writer essay writer reddit
cheapest custom essays best custom essay
cheap essay writers https://essayformewriting.com/
Quote
 
 
0 #1470 Zulma 2020-06-04 06:38
Very well written story. It will be beneficial to everyone who
employess it, as well as me. Keep up the good work - foor
sure i will check out more posts.

Heree is my web-site :: 20 Solutions To Lose
Weight: http://camphilluu.org/smf/index.php?topic=19155.0
Quote
 
 
0 #1469 Ramonita 2020-06-04 04:37
Ilove what you guys are usually up too. This kind of clever work and coverage!
Keep up thhe awesome works gjys I've added you guys to
my personal blogroll.

Here is mmy website ... Pheromones perfume reviews: http://sharypovo.today/user/EloyMcneil3/
Quote
 
 
0 #1468 Celeste 2020-06-04 04:10
Hi, i reasd your blog from time too time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of
spam comments? If so how do you stop it, any plugin or
anything you can suggest? I get soo much lately it's driving me crazy
so any support is very much appreciated.
найк аир джордан кроссовки Найк Киев (www.cs.wdazone.ro: http://www.cs.wdazone.ro/viewtopic.php?f=163&t=2337841) Jordan buy sneakers
Quote
 
 
0 #1467 Ashley 2020-06-04 02:41
Appreciate the recommendation. Let me try it out.


Feel free to surf to my web page :: prosolution plus Pills: http://allbar.org/user/LatriceShifflett/
Quote
 
 
0 #1466 DanielJup 2020-06-03 23:48
write my essay online academic essay writer
essay writers online cheap writing custom essays
custom admission essay https://essayformewriter.com/
Quote
 
 
0 #1465 Bobbytep 2020-06-03 23:39
cialis united states cialis without a doctor's prescription
cialis effects side cialis 20 mg best price
welches potenzmittel ist besser viagra oder cialis https://canadianpharmacyonl.com/categories/Bestsellers/Cialis
Quote
 
 
0 #1464 Delmar 2020-06-03 16:43
These are truly impressive ideas in regarding blogging.

You have touched some fastidious points here.
Any way keep up wrinting.

My site đánh giá nhà cái: https://www.bettingtop10.com/vi/
Quote
 
 
0 #1463 DanielJup 2020-06-03 16:34
custom essay writing college essay
best custom essays write my college essay for me
essay writers for hire https://essayformewriting.com/
Quote
 
 
0 #1462 Melenaewh 2020-06-03 15:56
Привет товарищи!
Наша организация занимается свыше 10 лет изготовлением водопадов по стеклу в Украине.Основны е направления и виды нашей деятельности:
1)водопад в доме
2)искусственный водопад
3)водопад для дома
4)пузырьковая панель
5)водопад по стеклу
Всегда рады помочь Вам!С уважением,студи я DECORUA
http://mikrobiologiya.mednf.uz/user/Melenaajf/
http://christian-psychology.org.ua/user/Melenavny/
http://hyzren.com/space-uid-72999.html
http://www.weixintree.com/space-uid-405777.html
http://ru.pravoteka24.com/user/Melenacrt/
Quote
 
 
0 #1461 Bobbytep 2020-06-03 15:53
diferencias entre el viagra cialis or levitra cialis 20
wat kost cialis generic cialis
bogus cialis https://cialisya.com/
Quote
 
 
0 #1460 Darcy 2020-06-03 14:57
I don't even know how I ended up here, but I thought this post was great.
I do not know who you arre but definitely you are going to a famous
blogger if you aren't already ;) Cheers!

Here is my homepage; forex trading basics pdf - Domingo: http://oduck.xyz/space.php?uid=3605&do=blog&id=7069 -
Quote
 
 
0 #1459 Royce 2020-06-03 14:49
What's up, of course this piece of writing is
truly nice and I have learned lot of things from it regarding blogging.

thanks.

my web blog w88: http://w88-huongdandangkyw88.info/
Quote
 
 
0 #1458 Silke 2020-06-03 11:31
It's nearly impossible to find well-informed
people forr this subject, but you sound like you know what you're talking about!

Thanks

My web page - p website promotijon and promotion (dmpswrp.xyz: http://dmpswrp.xyz/index.php?title=User:BryantPenney731)
Quote
 
 
0 #1457 Dominik 2020-06-03 09:37
Hello, I enjoy reading all of your article post. I like
to write a little comment to support you.

my homepage ... best oily skin treatment for men (Karry: http://www.uyanbian.net/space.php?uid=9714&do=blog&id=20380)
Quote
 
 
0 #1456 DanielJup 2020-06-03 09:06
professional essay writers custom essay papers
essay writer website essay writers review
essay custom writing https://formeessaywriting.com/
Quote
 
 
0 #1455 Reyna 2020-06-03 07:45
Hi there aare using Wordpress for our blog platform?
I'm new tto the blog world but I'm trying to get started and
create my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog?
Any help would be realy appreciated!

Alsoo vsit my blog post hgh pills gnc (Tosha: http://www.planclean.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=20890)
Quote
 
 
0 #1454 Lucas 2020-06-03 07:24
I get pleasure from, result in I discovered jus what I was having a look
for. You've ended my four day lenthy hunt!
God Bless you man. Have a great day. Bye

Also visit my page forex strategies revealed
scalping stocks: http://www.tktehno21.ru/user/RigobertoScarbro/
Quote
 
 
0 #1453 Margart 2020-06-03 07:20
live real online
poker: http://svenskaunderkasino.com/ roulette games
verified online casinos: http://belgspeelcasino.com/
play live american roulette
Quote
 
 
0 #1452 Melenakze 2020-06-03 06:53
Привет друзья!
Наша фирма занимается свыше 10 лет изготовлением водопадов по стеклу в Украине.Основны е направления и виды нашей деятельности:
1)водопад в доме
2)искусственный водопад
3)водопад для дома
4)пузырьковая панель
5)водопад по стеклу
Всегда рады помочь Вам!С уважением,студи я DECORUA
https://www.realmanageracket.com/board/viewtopic.php?f=3&t=478770
https://www.ittaleem.com/members/275330.html
https://www.pirates4all.com/v2/index.php?/topic/619-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B5/
https://forums.jdmvip.com/members/8356-Melenaffa
http://bifabbs.com/home.php?mod=space&uid=419075
Quote
 
 
0 #1451 Margareta 2020-06-03 05:33
I pay a quick visit day-to-day some web pages and sites to read
articles, however this weblog gives feature based articles.My blog; genfx
promo code: http://informationoverload.co.uk/pmwikii/DeloresgvBedggoodxo
Quote
 
 
0 #1450 Melenaapa 2020-06-03 03:53
Здравствуйте друзья!
Наша компания занимается свыше 10 лет изготовлением водопадов по стеклу в Украине.Основны е направления и виды нашей деятельности:
1)водопад в доме
2)искусственный водопад
3)водопад для дома
4)пузырьковая панель
5)водопад по стеклу
Всегда рады помочь Вам!С уважением,студи я DECORUA
http://www.bojanas.info/sixtyone/forum/upload/member.php?u=1150579
http://aoooir.kz/user/Melenaqvo/
http://cybang.net/home.php?mod=space&uid=1345
http://ting8006.cn/home.php?mod=space&uid=182647
http://caravaning.in.ua/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=8653
Quote
 
 
0 #1449 DanielJup 2020-06-03 01:48
best custom essay writing write a essay for me
custom essay writing reviews write a essay for me
order custom essay online https://essayformewriter.com/
Quote
 
 
0 #1448 Melenarmk 2020-06-03 00:22
Доброго времени суток дамы и господа!
Наша фирма занимается свыше 10 лет изготовлением водопадов по стеклу в Украине.Основны е направления и виды нашей деятельности:
1)водопад в доме
2)искусственный водопад
3)водопад для дома
4)пузырьковая панель
5)водопад по стеклу
Всегда рады помочь Вам!С уважением,студи я DECORUA
https://www.seocafe.info/member.php?u=65200
https://www.takbook.com/forum/members/melenaizd/
http://thebronyshow.net/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=617389&sid=c34070d243d84f6d9f9d23f18701096f
http://szcq.net.cn/home.php?mod=space&uid=56956
https://floobits.com/Melenaeut
Quote
 
 
0 #1447 Courtney 2020-06-03 00:19
Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this post i thought i
could also make comment due to this brilliant piece of writing.


Feel free to visit my homepage ... fb88: https://www.bettingtop10.com/vi/fb88/
Quote
 
 
0 #1446 Teena 2020-06-02 18:44
My partner and I stumbled over here by a different web address and thought I should check things out.
I like what I see so now i'm following you. Look forward to going over
your web page yet again.

Check out my site write an essay for me: http://www.kspace.cc/xe/index.php?mid=board_NvNw86&document_srl=814188
Quote
 
 
0 #1445 DanielJup 2020-06-02 18:27
custom essay writing reviews do my essay
academic custom essays professional college essay writers
pay someone to write my essay https://essayformewriter.com/
Quote
 
 
0 #1444 Williams 2020-06-02 17:11
We're a group of volunteers and opening a new scheme in oour community.
Your site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive
job and our entire community will be grateful to you.


Also visit my site :: oram plus gum disease treatment reviews: http://contrapption.com/Default.aspx?tabid=61&userId=32174
Quote
 
 
0 #1443 Jaunita 2020-06-02 15:26
Nay công ty chúng tôi trân trọng gửi đến Quý công ty Báo
giá Quảng cáo sân bay Tân Sơn Nhất tại ga Quốc Nội
các vị trí và các hình thức Quảng cáo sân bay: https://nextbrand.com.vn/bao-gia Tân Sơn Nhất với mong muốn Quý công ty có.
Quote
 
 
0 #1442 leriswels 2020-06-02 13:11
Купить рюкзак недорого
Quote
 
 
0 #1441 DanielJup 2020-06-02 10:56
best online essay writer quality custom essay
essay writer reddit write essay for me
college essay writer https://essayformewriting.com/
Quote
 
 
0 #1440 Bobbytep 2020-06-02 07:59
buy drug satellite tv buy cialis cialis tadalafil
viagra cialis or levitra reviews cialis tablets
which has less side effects viagra or cialis https://withoutadoctorsprescriptions.com/order-cialis-daily-online-en.html
Quote
 
 
0 #1439 Earl 2020-06-02 06:06
Hi, I check your blogs regularly. Your writing style is awesome,
keep up the good work!
Plaay poker straight poker; lncmi-g.grenobl e.cnrs.fr: http://lncmi-g.grenoble.cnrs.fr/spip.php?page=recherche&recherche=https%3A%2F%2F888poker-pk.net%2F&submit.x=0&submit.y=0&lang=fr, hand poker
Quote
 
 
0 #1438 Lidia 2020-06-01 23:46
It's great that you are getting thoughts from this piece of writing as well as from our argument
made at this time.

my homepage ... magic Submitter Software: https://minepe.info/user/JermaineDupuy97/
Quote
 
 
0 #1437 leriswels 2020-06-01 22:53
Купить Сумки
Quote
 
 
0 #1436 Sonya 2020-06-01 21:53
Hmm itt appears like your blog ate my fijrst comment (it was super long) so
I guess I'll just sum itt up what I submitted annd say, I'm thoroughly enjuoying your blog.
I too am an aspiring bllog blogger bbut I'm still
new tto the whople thing. Do youu have any helpful hints for newbie
blog writers? I'd really appreciate it.
Poker poker strategy (http://www.gamebot.cc/home.php?mod=space&uid=313558&do=profile&from=space: http://www.gamebot.cc/home.php?mod=space&uid=313558&do=profile&from=space) poker the rules of gr
Quote
 
 
0 #1435 Katherina 2020-06-01 20:48
Wow, incredible blog structure! How long have you been running a blog for?
you make running a blog glance easy. The whole look of your website is
wonderful, let alone thee content material!

my wweb blog; best topical scar treatment for face (Austin: http://www.ansatermoplastici.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/60/userId/161029/language/it-IT/Default.aspx)
Quote
 
 
0 #1434 Brent 2020-06-01 19:05
WOW just what I was searching for. Came here by searching for %meta_keyword%

Here is my web-site w88: http://cacuocthethaokeochaua.com/
Quote
 
 
0 #1433 Edna 2020-06-01 15:57
I am not sure where you are getting your info, but great topic.
I needs to soend some time learning more or understanding more.
Thanks for great info I was looking for this info for my mission.

my page: 245.213: http://104.254.245.213/index.php?topic=162721.0
Quote
 
 
0 #1432 Martin 2020-06-01 14:28
Great blog here! Also your website a lot up very fast!
What web host are you the usage of? Can I get your associate lonk to your
host? I desire my web site loaded up as quickly aas yours lol.


Alsso visit my web blog atkins diet assessment: http://metatradingforum.com/viewtopic.php?id=50425
Quote
 
 
0 #1431 Lona 2020-06-01 11:32
Thanks for your marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you may be a great author.I will remember to bookmark your blog and definitely will come back in the foreseeable future.
I want to encourage yourself to continue your great job, have a nice day!


Also visit my homepage plaquenil hydroxychloroqu ine: http:///index.php/blog/por-scientie-musica-sport-etc-litot-euro?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcanadianpharmacyonl.com%2Fcategories%2FOther%2FPlaquenil%3Ebuy+plaquenil+online%3C%2Fa%3E
Quote
 
 
0 #1430 Florida 2020-06-01 10:47
Hello, Neat post. There's an issue together with your skte
in web explorer, would check this? IE still is the market leader and a good element
of folks will miss yokur great writing due to thus problem.My webpage :: phorum.pl: http://pacochatube.phorum.pl/viewtopic.php?f=1&t=279649
Quote
 
 
0 #1429 Jessie 2020-06-01 07:52
Sweet blog! I found iit while surfing around on Yahooo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a whipe but I never seem to get there!
Appreciate it
poker download как пополнить счет на покерстарс;
propokerstars.club: https://propokerstars.club/poker-rum-poker-stars-vyvod-sredstv/, pokerstars официальный сайт зеркало
Quote
 
 
0 #1428 leriswels 2020-06-01 05:40
Купить Рюкзак с Бесплатной доставкой по Украине
Quote
 
 
0 #1427 Arlie 2020-06-01 01:01
Can you tell us more about this? I'd care to find
out some additional information.

Feel free to visiit my blog post; wpengine
reviews: http://x-matrix.kz/index.php/component/k2/itemlist/user/37161
Quote
 
 
0 #1426 Theresa 2020-05-31 23:47
Just wish to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply spectacular and i could
assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your feed
to keep up to date with forthcoming post.

Thanks a million and please carry on the gratifying work.


Here is my webpage ... plaquenil 200 mg: http://th4eeroticreview.net/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcanadianpharmacyonl.com%2Fcategories%2FOther%2FPlaquenil%3Ebuy+plaquenil+online%3C%2Fa%3E
Quote
 
 
0 #1425 Alissa 2020-05-31 23:38
I'm really loving the theme/design of your website.
Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
A few of my blog readers have complained about my website not operating correctly in Explorer
but looks great in Chrome. Do you have any suggestions to help fix this problem?


My homepage :: w88: http://cacuocthethaokeochaua.com/
Quote
 
 
0 #1424 Victorknw 2020-05-31 22:25
Привет дамы и господа!
Наша организация занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)заправка картриджей минск
2)разработка сайтов минск
3)продвижение сайтов минск
4)ремонт ноутбуков минск
5)ремонт компьютеров минск
6)ремонт принтеров минск
Всегда рады помочь Вам!С уважением, ТЕХНОСЕРВИС
http://www.np.kz/user/Warriorthe/
http://1vip.kirov.ru/index/8-25304
http://allbestlib.ru/index/8-15931
http://byebye.wz.cz/profile.php?lookup=2978
http://www.elektrik-avto.ru/index/8-22470
Quote
 
 
0 #1423 Victorfbl 2020-05-31 19:50
Привет господа!
Наша фирма занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)заправка картриджей минск
2)разработка сайтов минск
3)продвижение сайтов минск
4)ремонт ноутбуков минск
5)ремонт компьютеров минск
6)ремонт принтеров минск
Всегда рады помочь Вам!С уважением, ТЕХНОСЕРВИС
http://forums.pnwfahren.com/member.php?63992-Servicepkl
http://www.rusforum.com/member.php?u=1000267
http://4plus.ru/index/8-25116
http://www.fans247.com/forums/member.php?8750-Servicedun
http://www.h-i-m.ru/user/Servicevwx/
Quote
 
 
0 #1422 Victorvjn 2020-05-31 17:35
Доброго времени суток друзья!
Наша фирма занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)заправка картриджей минск
2)разработка сайтов минск
3)продвижение сайтов минск
4)ремонт ноутбуков минск
5)ремонт компьютеров минск
6)ремонт принтеров минск
Всегда рады помочь Вам!С уважением, ТЕХНОСЕРВИС
http://palatki.pp.ua/index/8-15551
http://eslihto.ru/user/Servicepyr/
http://cutes.com.ru/index/8-25525
http://mcfc-fan.ru/index/8-29862
http://armtabak.ru/index/8-14815
Quote
 
 
0 #1421 Ofelia 2020-05-31 15:23
I truly appreciate this post. I haave been looking everywhere for this!
Thank goodness I found it on Bing. You've made my day!

Thank you again!

my web site; city
face skin remodeler reviews: http://phanteks.com/forum/member.php?u=38356-LaurindaHenderso
Quote
 
 
0 #1420 Victorzzd 2020-05-31 15:16
Доброго времени суток товарищи!
Наша компания занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)заправка картриджей минск
2)разработка сайтов минск
3)продвижение сайтов минск
4)ремонт ноутбуков минск
5)ремонт компьютеров минск
6)ремонт принтеров минск
Всегда рады помочь Вам!С уважением, ТЕХНОСЕРВИС
http://eduvlad.ru/index/8-25157
http://cs-hlds.ru/index/8-116015
http://uuo-mk.ru/index/8-23080
http://sspex.wz.cz/profile.php?lookup=2708
http://smartvoi.com/index/8-21622
Quote
 
 
0 #1419 Corina 2020-05-31 14:26
Nicce blog here! Also your site loiads up verry fast! What
host arre you using? Can I gget your affiliate link to your
host? I wish my website loafed up as fast as
yours lol

Feel free too surf to my page - Balon süsleme: https://nilorganizasyon.com/
Quote
 
 
0 #1418 Hollis 2020-05-31 14:21
Some genuinely wonderful blog posts on this internet site, aappreciate it for contribution.

Here is my page; bet alchemist review: https://playways.ru/user/JarredHardacre/
Quote
 
 
0 #1417 Bianca 2020-05-31 07:01
I every time emailed this webpage post page tto all my associates, for
tthe reason that if like to read it then my friends will too.

Poker yua texas
holdem play online for free: http://marvelunited.com/HawaiianNights/index.php?topic=483963.0 play poker online for free
Quote
 
 
0 #1416 Bennie 2020-05-31 04:16
Heey there! I simply wish to give you a huge thumbvs up for your
great infprmation you've got herre on this post. I am returning to your website forr more soon.

Take a look at myy web blog; wz.cz: http://forum.wz.cz/index.php?topic=6530.0
Quote
 
 
0 #1415 Regan 2020-05-31 04:01
Its like you reaqd my mind! You appear to know a lot about this, lie you wrote the book in iit or something.
I think that you cann do with a few pics to drive
the message home a bit, buut instead of that, thjis iis
magnificent blog. A great read. I'll certainly be
back.

Here is myy web blog - odds worth betting games (http://www.llongg.cn/space.php?uid=197070&do=blog&id=589954: http://www.llongg.cn/space.php?uid=197070&do=blog&id=589954)
Quote
 
 
0 #1414 Gertrude 2020-05-31 03:51
Ahaa, its good dialogue regarding this paragraph at this place at this weblog, I have read all that, so at this
time me also commenting here.

my webpage precision nutrition coaching program cost: http://www.neh.co.nz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=452606
Quote
 
 
0 #1413 Randy 2020-05-30 22:32
Hello! Do you kjow if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any suggestions?


Here is my blog - how to get a date with a mexican woman (Ada: https://itkvariat.com/user/JaniFaunce70/)
Quote
 
 
0 #1412 Iona 2020-05-30 19:48
Whasts up very cool website!! Guy .. Beautiful .. Superb ..
Iwill bookmark your Web Site TasarıMı: https://digrey.com/ site and take the feeds also?

I am satisfied to search out so many helpful information right here within the put up, we need develop more strategies on this regard, thanks for sharing.

. . . . .
Quote
 
 
0 #1411 Vicki 2020-05-29 23:27
Good day I am so dslighted I found your website, I
really found you by error, while I was browsing on Yahoo for
something else, Anyhow I am here now annd would just like
to say thanks a lot for a marvelous podt and a alll round exciting blog (I also love the theme/design),
I don't have time to go through it all at the moment but I have saved it and also added in yur RSS feeds, so when I have time
I will be back to read a lot more, Please do keep
up the excellent job.

Feel free to surf tto my website :: kfuav.kr: http://kfuav.kr/?document_srl=3830244
Quote
 
 
0 #1410 Bernd 2020-05-29 23:00
Wow, superb blog structure! How lengthy have you been blogging for?

you made blogging lok easy. The overall glance of your site is magnificent,
let alone the content material!

Here is my web blog gabrielle Moore torrents: http://book.okhanet.ru/user/EmilioSchoonover/
Quote
 
 
0 #1409 Adell 2020-05-29 17:38
Heya i'm for the first time here. I found this board and I find It
truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you helped me.


Look into my site hydroxychloroqu ine 200mg: http://winkler-sandrini.it/info/mwst01i.pdf/rk=0/rs=ycbyrl_nzper?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcanadianpharmacyonl.com%2Fcategories%2FOther%2FPlaquenil%3Ebuy+plaquenil+online%3C%2Fa%3E
Quote
 
 
0 #1408 Mabel 2020-05-29 08:48
Quality posts is the main to interest the people to pay a quick visit
the web page, that's what this website is providing.


Chek out my webpage ... growth hoormone releaser system of a
down albums (Tiffani: https://mus-album.org/user/RemonaV8597/)
Quote
 
 
0 #1407 Candace 2020-05-29 07:59
My partner and I stumbled over here coming from The lamp of a passing light: http://110.164.197.222/thsmf/index.php?topic=4465.0 different web
page and thought I may as well check things out. I like what I see so i am
just following you. Look forward to going over your web page repeatedly.
Quote
 
 
0 #1406 Jann 2020-05-29 07:36
No matter if some one searches for his vital thing, so he/she needs to be available that in detail,
therefore that thing is maintained over here.

My web site ... johnrocker (Dell: https://physioexrx.com/index.php/How_Snoring_Pillows_Help_People_With_Sleep_Apnea)
Quote
 
 
0 #1405 Trisha 2020-05-29 04:52
online blackjack casino games
roulette online: http://auplaycasino.com/
casino games play real money

Also visit my blog kolikkopelit: http://frjeuxdecasino.com/
Quote
 
 
0 #1404 Colin 2020-05-29 00:28
Ahaa, its fastidious discussion reggarding this post at this place at this weblog,
I have read all that, so at this time me akso commenting at this place.


Feel free too visit my blog dropship suppliers dropshippers
directory: http://Uhome.H0556.cn/space.php?uid=17582&do=blog&id=31173
Quote
 
 
0 #1403 Matthew 2020-05-28 23:04
Quality articles is the key to be a focus ffor the people tto pay a visit the website, that's what this website is providing.


My website - outdoor home gardening supplies [Hannah: https://www.zemlya-mnogodetnym.ru/search/Save+Money+On+Fertilizers+And+Pesticide+Sprays+By+Striving+These+Leading+Organic+Growing+Plants+Ideas]
Quote
 
 
0 #1402 Johnette 2020-05-28 22:30
Pretty! This has been an extremely wonderful post. Thank you forr providing these details.Here is my blog post ... wwclub.net: http://www.wwclub.net/home.php?mod=space&uid=100520&do=profile&from=space
Quote
 
 
0 #1401 Consuelo 2020-05-28 22:06
rdw Pelasgians - Greeks - Albanias wx

Visit my web blog; this site (https://cse.google.com.py/: https://cse.google.com.py/url?q=https://kures.co)
Quote
 
 
0 #1400 Beatrice 2020-05-28 18:44
We stumbled over here by a different website and thought I might check things out.
I like what I see so now i'm following you. Look forward to
checking out your web page repeatedly.

my homepage: precision nutrition certification test answers: http://diegosmurillo.com/wiki/FrancescoasNialllp
Quote
 
 
0 #1399 Maya 2020-05-28 18:13
Hello, yeaqh this article is truly good and I have learned lot of
things from it on the topic of blogging. thanks.

My webpage - wallstreet forex robot free download (Gina: http://www.yy945.me/ucenter_home/space.php?uid=2262&do=blog&id=2906)
Quote
 
 
0 #1398 Jerrell 2020-05-27 22:04
It is not my first time to go to see this website, i am browsing this web page dailly and take pleasant data from here daily.


Feel free to visit my web-site :: write my
college essay for me: http://www.kspace.cc/xe/index.php?mid=board_NvNw86&document_srl=831145
Quote
 
 
0 #1397 Donald 2020-05-27 18:46
We're a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your web site offered us with useful info to work on. You've done a formidable job and our
whole group will be thankful to you.

Also visit my site; Source Here: https://qimbo.ru/user/profile/108544
Quote
 
 
0 #1396 Stepanie 2020-05-27 12:11
Having read this I believed it was very informative.I appreciate you taking the time and effort to put this
inforrmation together. I oce again fid myself spending way tooo much time
both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!


Here is my homepage; Malatya gündem: https://www.yenimalatyahaber.com/
Quote
 
 
0 #1395 Hector 2020-05-27 11:36
If you want to obtain much from this article then you have
to apply these techniques to your won weblog.


Review my site; unwanted body hair removal for men (Susanne: http://Detskayaxirurgiya.Mednf.uz/user/MaryannFrawley/)
Quote
 
 
0 #1394 Cortez 2020-05-27 07:01
As the admin of this site is working, no uncertainty very soon it
will be renowned, due to itts quality contents.
Online casino reviews web site: http://spa-fougeres.fr/spip.php?page=recherche&page=recherche&recherche=https%3A%2F%2Fneon-vylcan.com%2F&lang=fr рулетка
казино онлайн
Quote
 
 
0 #1393 Leatha 2020-05-27 04:45
Howdy! This is mmy 1st comment here sso I just wanted
to give a quick shout out and say I truly enjopy reading your blog posts.
Can you recommend any other blogs/websites/ forums that covfer the same
subjects? Appreciate it!

My site - male enhancement pills in stores (Rodger: http://jcomstory.iptime.org/xe/QA/423916)
Quote
 
 
0 #1392 Danielle 2020-05-26 22:04
I want to to thank you for this excellent read!!
I definitely loved every little bit of it. I have got you book-marked to look at new stuff
you post…

Here is my web-site :: model trains for beginners download: http://www.dreamdirectory.org/articles/123366-stick-to-this-great-article-about-hobbies-to-assist-you
Quote
 
 
0 #1391 Kendrick 2020-05-26 17:12
Can you tell us more about this? I'd want to find out some additional information.

Alsso visit my homepage - basic guitar lessons for begtinners
in hindi (Marta: http://wan.nnyx.com/space.php?uid=80781&do=blog&id=239002)
Quote
 
 
0 #1390 Shawna 2020-05-26 02:24
Every weekend i used to visit this website, for tthe reason that i wish for enjoyment, as this this website conations
truly fastidious funny data too.

Here is myy web site; where to buy writing paper for Kindergarten: https://uzbekseks.info/user/Ray24P966880/
Quote
 
 
0 #1389 Kourtney 2020-05-25 09:48
Heya i am for the first time here. I came across this board and I in finding It truly helpful & it helped me out much.
I am hoping to provide something again and aid others such as you helped me.


Look into my website - salehoo username password: http://gzy.chinagqsw.pw/space.php?uid=575105&do=blog&id=2342945
Quote
 
 
0 #1388 Isabella 2020-05-25 08:04
I seriously love your website.. Very nice colors &
theme. Did you make this web site yourself? Please reply
back as I'm looking to create my own personal blog and would like to
know where you got this from or just what the theme is named.

Kudos!

Feel free to visit my web blog ... 188bet: https://www.188bongda.com/188bet-link/
Quote
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλων των αναρτήσεων της ιστοσελίδας ΠΕΛΑΣΓΟΙ-ΕΛΛΗΝΕΣ-ΑΛΒΑΝΟΙ – www.greeks-albanians.com σε ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας με προϋπόθεση την αναφορά του αρθρογράφου και της ιστοσελίδας με ενεργό λινκ.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλων των αναρτήσεων της ιστοσελίδας ΠΕΛΑΣΓΟΙ-ΕΛΛΗΝΕΣ-ΑΛΒΑΝΟΙ – www.greeks-albanians.com σε έντυπα μέσα χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου αυτής της ιστοσελίδας Μάριου Δημόπουλου.

Friday the 5th - . Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS