ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΝ 19o ΚΑΙ 20o ΑΙΩΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΑΝ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Written by Super User
Share

Παρουσιάζουμε αποσπάσματα από βιβλία Ελλήνων επιστημόνων του 19ου και 20ου αιώνα, από όπου θα φανεί ότι οι Έλληνες θεωρούσαμε ότι οι Αλβανοί είναι Έλληνες. Αυτό το κάνουμε, για να το δουν οι σύγχρονοι Έλληνες, οι οποίοι θεωρούν τους Αλβανούς ως έναν ξένο λαό προς τους Έλληνες και πολλοί μάλιστα υποστηρίζουν την αντιεπιστημονική θεωρία ότι τάχα οι Αλβανοί είναι ένα Τουρκικό φύλο που ήρθε

από τον Καύκασο τον μεσαίωνα. Ας δούμε αυτά τα αποσπάσματα.

 

1. Ο Λουκάς Μπέλλος το 1903 έγραψε το υψίστης σημασίας βιβλίο με τίτλο «Αλβανικά ή αι τρεις ζώσαι διάλεκτοι της Ελληνικής γλώσσης», στο οποίο αποδεικνύει με ατράνταχτα επιχειρήματα την ελληνική καταγωγή των Αλβανών. Γράφει:

«Παιδιόθεν και εξ απαλών ονύχων, ου μην αλλά και πατρόθεν και από πάππου και των άλλων προγόνων, την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρώμεν επαρχίαν ελληνικήν, ως και την Ήπειρον και Μακεδονίαν και Θράκην και Μικράν Ασίαν, τους δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους και ελληνικωτάτους, ώσπερ και τους Κρήτας και Κυπρίους, με ταύτην μόνον την διαφοράν, ότι χρώνται κατ’ οίκον ιδία διαλέκτω, καθάπερ οι Τσάκωνες.

Ως δε εκαγχάσαμεν επί τω νεανικώ εξολισθήματι Έλληνος σοφού, γράψαντος ότι οι Τσάκωνες εισίν Ινδοί πειραταί (καθόσον τσάκων ινδιστί σημαίνει πειρατήν, κατά τον σοφόν τούτον!), καταλαβόντες την Λακωνίαν δι’ αεροστάτων βεβαίως, ούτως οικτείρωμεν τους θέλοντας ν’ αποχωρίσωσι τους Αλβανούς των άλλων Ελλήνων. Καθόσον ου μόνον οι ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά και αυτοί οι εξισλαμισθέντες των Αλβανών…μέχρις εσχάτων έσωζον ακεραίαν την συναίσθησιν της ελληνικής αυτών καταγωγής. Περιφρονούντες δε τους άλλους ομοθρήσκους εκαυχώντο και υπερηφανεύοντο, ότι προγόνους είχον τους αρχαίους Έλληνας. Ο γνωστός λ.χ. ανά την Ελλάδα Φράσαρης, ανώτερος αρχηγός του τουρκικού στρατού κατά το 1854, ερίσας προς τους συνάρχοντας Τούρκους, έρριψεν αυτοίς την ύβριν ότι αυτός δεν είναι κονιάρης, αλλ’ έχει προγόνους τους αρχαίους Έλληνας… Ωσαύτως και παρά τοις εν Ιταλία απωκισμένοις Αλβανοίς μέχρι χθες επεκράτει η συναίσθησις της ελληνικής αυτών καταγωγής διό προ ολίγων δεκαετηρίδων εζήτησαν να επανέλθωσιν εις την Μητρόπολιν και κατήλθον τινες εις Ηλείαν της Πελοποννήσου.

Εξετάζοντες δε τους Αλβανούς…βλέπομεν ότι έχουσι ταύτα προς τους άλλους Έλληνας ήθη και έθιμα, ων πλείστων ανέρχονται και μέχρι των ομηρικών έτι χρόνων.

Το ασφαλέστερον όμως και βεβαιότατον τεκμήριον της Ελληνικής των Αλβανών καταγωγής παρέχει η επιστημονική εξέτασις της Αλβανικής διαλέκτου».

Ανατρέποντας τη θεωρία ότι οι Αλβανοί προέρχονται από τον Καύκασο γράφει: «Αλλ’ η επισταμένη της Αλβανικής διαλέκτου μελέτη και ανάλυσις πάντας τους λήρους τούτους ως αράχνης ιστούς το δη λεγόμενον, δύναται να διαλύση, αποδεικνύουσα, ότι ούτοι ήσαν οι αρχαιότατοι κάτοικοι της Ιλλυρικής ή Ελληνικής Χερσονήσου και ουχί όμαιμοι και αδελφοί απλώς των Ελλήνων, αλλ’ η αυτή εκείνη μεγαλουργός και ευγενής φυλή…πολλάς δε προ Ομήρου χιλιετηρίδας κατέχουσα σύμπασαν την ανατολικήν της Μεσογείου λεκάνην μετά και των μεγάλων νήσων Κρήτης και Κύπρου και της εν Ιταλία μεγάλης Ελλάδος και Σικελίας και της Μικράς Ασίας συμπάσης».

 

[Παρουσιάζουμε τα ανωτέρω αποσπάσματα στη δημοτική:

Από παιδιά και από πατέρα και από παππού και από τους άλλους προγόνους την Αλβανία μάθαμε να θεωρούμε επαρχία ελληνική, όπως και την Ήπειρο και τη Μακεδονία και τη Θράκη και τη Μικρά Ασία, τους Αλβανούς Έλληνας γνησιότατους και ελληνικότατους όπως ακριβώς τους Κρήτες και τους Κύπριους, με αυτή μόνο τη διαφορά, ότι χρησιμοποιούν κατ’ οίκον ιδία διάλεκτο, όπως ακριβώς και οι Τσάκωνες.

Όπως καγχάσαμε για το νεανικό ολίσθημα Έλληνα σοφού που έγραψε ότι οι Τσάκωνες είναι Ινδοί πειρατές (καθόσον τσάκων ινδικά σημαίνει πειρατή, κατά τον σοφό αυτό!), καταλαμβάνοντας τη Λακωνία με αερόστατα βεβαίως, έτσι οικτείρουμε αυτούς που θέλουν να χωρίσουν τους Αλβανούς από τους άλλους Έλληνες. Καθόσον όχι μόνο οι ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά και αυτοί οι εξισλαμισθέντες των Αλβανών…μέχρι εσχάτων έσωζαν ακέραια τη συναίσθηση της ελληνικής τους καταγωγής. Περιφρονώντας τους άλλους ομόθρησκους εκαυχώντο και υπερηφανεύονταν ότι προγόνους είχαν τους αρχαίος Έλληνες. Ο γνωστός λ.χ. ανά την Ελλάδα Φράσαρης, ανώτερος αρχηγός του τουρκικού στρατού κατά το 1854, έχοντας έριδα προς τους συνάρχοντες Τούρκους, τους έριξε την ύβρη ότι αυτός δεν είναι κονιάρης, αλλά έχει προγόνους τους αρχαίους Έλληνες…Ωσαύτως και στους αποικισμένους στην Ιταλία Αλβανούς μέχρι χθες επικρατούσε η συναίσθηση της ελληνικής τους καταγωγής, γι’ αυτό προ ολίγων δεκαετηρίδων ζήτησαν να επανέλθουν στη Μητρόπολη και κατήλθαν μερικοί στην Ηλεία της Πελοποννήσου.

Εξετάζοντας τους Αλβανούς…βλέπουμε ότι έχουν τα ίδια με τους άλλους Έλληνες ήθη και έθιμα, των οποίων τα περισσότερα ανέρχονται και μέχρι των ομηρικών χρόνων.

Το ασφαλέστερο όμως και βεβαιότατο τεκμήριο της Ελληνικής καταγωγής των Αλβανών παρέχει η επιστημονική εξέταση της Αλβανικής διαλέκτου.

Αλλά η επισταμένη μελέτη και ανάλυση της Αλβανικής διαλέκτου όλους αυτούς τους ανόητους σαν αράχνης ιστούς το λεγόμενο μπορεί να διαλύσει, αποδεικνύοντας ότι αυτοί (οι Αλβανοί) ήταν οι αρχαιότατοι κάτοικοι της Ιλλυρικής ή Ελληνικής Χερσονήσου και όχι όμαιμοι και αδελφοί απλώς των Ελλήνων, αλλά η ίδια εκείνη μεγαλουργός και ευγενής φυλή…που κατείχε πολλές χιλιετίες προ του Ομήρου όλη την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου μαζί και με τα μεγάλα νησιά της Κρήτης και της Κύπρου και της στην Ιταλία μεγάλης Ελλάδας και Σικελίας και όλης της Μικράς Ασίας.]

 

2. Ο διακεκριμένος δημοσιογράφος Θ. Α. Πασχίδης το 1879 έγραψε το βιβλίο «Οι Αλβανοί και το μέλλον αυτών εν τω Ελληνισμώ», στο οποίο υποστηρίζει την κοινή καταγωγή των Ελλήνων και των Αλβανών. Κατά τον Πασχίδη οι Αλβανοί είναι Έλληνες. Γράφει συγκεκριμένα:

 «Του Πελασγικού λοιπόν έθνους των Αλβανών, ου η τύχη ήδη διακυβεύεται, επεχείρησα πετώντι καλάμω σκιαγραφήσαι τον χαρακτήρα, την πίστιν και την διάλεκτον, όπως κατίδη ο Αλβανός, Χριστιανός ή Μωαμεθανός, ότι είν’ Έλλην την καταγωγήν γνήσιος, ουχί δε Σλάβος ή Ιταλός ή Γότθος και ούτω πως συνειδή πού κείται το αληθές συμφέρω αυτώ και ποίον το μέλλον αυτού, αφού ωρίμως και εμβριθώς σκεφθώσιν οι αρχηγοί αυτού μπέυδες ή άρχοντες. Ποιώ λοιπόν έκκλησιν εις τους Ηπειρώτας Αλβανούς, ίνα μελετήσωσιν επισταμένως το ζήτημα τούτο, μηδόλως διδόντες ακρόασιν εις ξενικάς ραδιουργίας, αίτινες σκοπούσιν ίνα ημάς αποχωρίσωσιν, αφού ίδωσιν ότι ως και αυτοί οι ιστορικοί και φιλόλογοι της Ευρώπης υπέρ της συμπνοίας και ομοσπονδίας Αλβανών και Ελλήνων αποφαίνονται».

 

[Παρουσιάζουμε το ανωτέρω απόσπασμα στη δημοτική:

Του Πελασγικού λοιπόν έθνους των Αλβανών, του οποίου η τύχη ήδη διακυβεύεται, επιχείρησα να σκιαγραφήσω τον χαρακτήρα, την πίστη και τη διάλεκτο, για να δει ο Αλβανός, Χριστιανός ή Μουσουλμάνος, ότι είναι Έλληνας στην καταγωγή γνήσιος και όχι Σλάβος ή Ιταλός ή Γότθος και έτσι να δει πού βρίσκεται το αληθές συμφέρον του και ποιο το μέλλον του, αφού ώριμα και εμβριθώς σκεφθούν οι αρχηγοί του μπέηδες ή άρχοντες. Κάνω λοιπόν έκκληση στους Ηπειρώτες Αλβανούς να μελετήσουν επισταμένως το ζήτημα αυτό, χωρίς να δίνουν καθόλου ακρόαση σε ξενικές ραδιουργίες, οι οποίες έχουν σκοπό να μας χωρίσουν, αφού βλέπουν ότι ακόμα και αυτοί οι ιστορικοί και φιλόλογοι της Ευρώπης αποφαίνονται υπέρ της σύμπνοιας και ομοσπονδίας Αλβανών και Ελλήνων.]

 

3. Ο ιατροφιλόσοφος και ερευνητής γλωσσολογίας Ιάκωβος Θωμόπουλος στο βιβλίο του «Πελασγικά» που εκδόθηκε το 1912 αποδεικνύει την Ελληνικότητα των Αλβανών και της γλώσσας τους. Γράφει:

«Η Αλβανική αποδεικνύεται εν τω ημετέρω έργω ουχί μόνον Πελασγική, αλλά και προς την Ελληνικήν συγγενεστάτη και οιωνεί Ελληνική τις διάλεκτος. Διότι τούτο μεν πάντες οι φθογγικοί αυτής νόμοι και πολλοί γραμματικοί σχηματισμοί εισί κοινοί και εν τη Ελληνική, τούτο δε ουδεμία σχεδόν Αλβανική λέξις υπάρχει η μη ευρισκομένη εν τοις ελληνικοίς λεξικοίς. Η σύγκρισις του Πελασγικού κειμένου προς την Αλβανικήν μετάφρασιν ή μάλλον ειπείν παράφρασιν αποδεικνύει την ταυτότητα της αρχαίας Ελληνο-Πελασγικής προς την νεωτέραν Ελληνο-Πελασγικήν ήτοι Αλβανικήν. Η δε παραβολή αμφοτέρων τούτων προς την αρχαϊκήν Ελληνικήν πείθει πάντα, ότι η αρχαία Ελληνο-Πελασγική ως και η νεωτέρα ή Αλβανική ουδέν άλλον εισίν ή απλούν Πρωτοελληνικόν ιδίωμα. Κατατάσσομεν δε ταύτην (την Αλβανική) μετά της Θρακο-φρυγικής εν τη μεγάλη οικογενεία των Ελληνικών γλωσσών. Επειδή δε η γλώσσα των νυν εν τη αρχαία Ιλλυρία οικούντων Αλβανών αποδεικνύεται Πελασγική, ομόγλωσσοι δε φυσικώ τω λόγω εικάζονται και οι παλαιοί Ιλλυριοί, η αρχαία Ιλλυρική φαίνεται αναγομένη, ως και η σημερινή Αλβανική, εις τον Πελασγικόν κλάδον της οικογενείας των Ελληνικών γλωσσών. Οι Αλβανοί εισίν έθνος Ελληνο-Πελασγικόν».

 

[Παρουσιάζουμε το ανωτέρω απόσπασμα στη δημοτική:

Η Αλβανική αποδεικνύεται στο δικό μας έργο όχι μόνο Πελασγική, αλλά και προς την Ελληνική συγγενέστατη και οιωνεί Ελληνική διάλεκτος. Διότι όλοι οι φθογγικοί της νόμοι και πολλοί γραμματικοί σχηματισμοί είναι κοινή και στην Ελληνική και καμιά σχεδόν Αλβανική λέξη δεν υπάρχει που να μη βρίσκεται στα ελληνικά λεξικά. Η σύγκριση του Πελασγικού κειμένου προς την Αλβανική μετάφραση ή μάλλον παράφραση αποδεικνύει την ταυτότητα της αρχαίας Ελληνο-Πελασγικής προς τη νεότερη Ελληνο-Πελασγική, δηλαδή την Αλβανική. Η παραβολή και των δύο αυτών προς την αρχαϊκή Ελληνική πείθει τον καθένα, ότι η αρχαία Ελληνο-Πελασγική όπως και η νεότερη ή Αλβανική τίποτα άλλο δεν είναι παρά απλό Πρωτοελληνικό ιδίωμα. Κατατάσσουμε αυτή (την Αλβανική) μαζί με τη Θρακο-φρυγική στη μεγάλη οικογένεια των Ελληνικών γλωσσών. Επειδή η γλώσσα των οικούντων τώρα Αλβανών στην αρχαία Ιλλυρία αποδεικνύεται Πελασγική και ομόγλωσσοι εικάζονται και οι παλαιοί Ιλλυριοί, η αρχαία Ιλλυρική φαίνεται αναγόμενη, όπως και η σημερινή Αλβανική, στον Πελασγικό κλάδο της οικογένειας των Ελληνικών γλωσσών. Οι Αλβανοί είναι έθνος Ελληνο-Πελασγικό.]

 

4. Οι Έλληνες μαθητές στα μέσα του 19ου αιώνα μάθαιναν στο σχολείο ότι οι Αλβανοί είναι ένα Ελληνικό φύλο. Σε ένα σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας του 1864 διαβάζουμε: «Κοινό σύμβολο όλων ημών η ομόνοια και η ένωσις. Μηδέ των Αλβανών αυτών εξαιρουμένων. Επειδή και αυτοί Έλληνες εισί, μάλιστα δε οι άμεσοι των Πελασγών απόγονοι». Αυτό το απόσπασμα περιέχεται στο βιβλίο της Χριστίνας Κουλούρη «Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία» (1834-1914)», σελ. 202.

 

Αλλά και Έλληνες επιστήμονες στα μέσα του 20ου αιώνα υποστήριζαν την Ελληνική καταγωγή των Αλβανών. Ας δούμε τι έγραφαν:

 

1. Ο ανθρωπολόγος Ιωάννης Κούμαρης, ιδρυτής της Ελληνικής Ανθρωπολογικής Εταιρείας, είχε υποστηρίξει την κοινή καταγωγή Ελλήνων και Αλβανών και μάλιστα την Ελληνική καταγωγή των Αλβανών. Ας δούμε τι έγραψε στην εγκυκλοπαίδεια Ήλιος (τόμος Β, σελ. 488-489):

«Οι Αλβανοί…κατάγονται παρ’ όλας τας μίξεις από τους Πελασγούς (πρωτοέλληνας). Εκείνο το οποίον ανέκαθεν έκαμεν εντύπωσιν εις τους ερευνητάς, είναι το γεγονός ότι ενθυμίζουν εις τα χαρακτηριστικά του προσώπου κατά πλείστον τους Έλληνας, οι Τόσκηδες κυρίως. Και είναι φυσικόν τούτο εφ’ όσον και οι δύο, Αλβανοί και Έλληνες, προέρχονται εκ του πρωτοελληνικού φύλου των Πελασγών.

Και η Μυθολογία με τον εκ Βοιωτίας Ιλλυριόν και η προϊστορία, κατά την οποία συγχέονται οι πρώτοι κάτοικοι Ιλλυριοί της Δ. Βαλκανικής με τους ακολουθούντας γειτονικούς Έλληνας ή προέλληνας Πελασγούς, υποδεικνύουν πόσον άφθονον αίμα ελληνικόν ρέει εις τας φλέβας των νοτίων Αλβανών.

Η Φυσική Ανθρωπολογία έπειτα δίδει στοιχεία…ενδεικτικά της συγγενείας Αλβανών (Ιλλυριών) και Ελλήνων και ιδία των νοτίων Αλβανών και Ηπειρωτών…Η ιστορία των Αλβανών με την επανειλημμένην “αδέλφωσιν”, αλλά και με το “αδελφικόν” μίσος άλλοτε, επικυροί την στενήν συγγένειαν με τους Έλληνας. Η γλωσσολογία κατέδειξεν από πολλού την στενήν συγγένειαν των δύο γλωσσών. Η εθνολογία και η ηθογραφία (λαογραφία) των δύο λαών παρουσιάζουν άπειρα σημεία συναντήσεως, εις τα ήθη και έθιμα, την ποίησιν, τας παραδόσεις ακόμη, τα παραμύθια, το ένδυμα, την οικοδομικήν, με τον ελληνομεσογειακόν τύπον καθόλου κ.λπ. Η μίξις τέλος Νοτιοαλβανών και Ελλήνων, η ευκολία της διασταυρώσεως, η αναζήτησίς των, θα ελέγομεν, από παλαιοτάτων χρόνων, αποδεδειγμένως πείθει περί της στενής συγγενείας αυτών. Η εξελλήνισις των Αλβανών, αλλά και η εξαλβάνισις των Ελλήνων ενθυμίζουν τας ενώσεις των εκάστοτε τύπων μιας και της αυτής ομάδος. Οι Αλβανοί της Ελλάδος έχουν τελείως και από αιώνων αφομοιωθή...πλήρως με την ελληνικήν φυλήν».

 

[Παρουσιάζουμε το ανωτέρω απόσπασμα και στη δημοτική:

Οι Αλβανοί…κατάγονται παρ’ όλες τις μίξεις από τους Πελασγούς (πρωτοέλληνες). Εκείνο το οποίο ανέκαθεν έκανε εντύπωση στους ερευνητές, είναι το γεγονός ότι ενθυμίζουν στα χαρακτηριστικά του προσώπου κατά πλείστον τους Έλληνες, οι Τόσκηδες κυρίως. Και είναι φυσικό τούτο εφ’ όσον και οι δύο, Αλβανοί και Έλληνες, προέρχονται από το πρωτοελληνικό φύλο των Πελασγών.

Και η Μυθολογία με τον από τη Βοιωτία Ιλλυριό και η προϊστορία, κατά την οποία συγχέονται οι πρώτοι κάτοικοι Ιλλυριοί της Δ. Βαλκανικής με τους ακολουθούντες γειτονικούς Έλληνες ή προέλληνες Πελασγούς, υποδεικνύουν πόσο άφθονο αίμα ελληνικό ρέει στις φλέβες των νοτίων Αλβανών.

Η Φυσική Ανθρωπολογία έπειτα δίνει στοιχεία…ενδεικτικά της συγγένειας Αλβανών (Ιλλυριών) και Ελλήνων και ιδιαίτερα των νοτίων Αλβανών και Ηπειρωτών…Η ιστορία των Αλβανών με την επανειλημμένη “αδέλφωση”, αλλά και με το “αδελφικό” μίσος άλλοτε, επικυρώνει την στενή συγγένεια με τους Έλληνες. Η γλωσσολογία κατέδειξε από πολλού την στενή συγγένεια των δύο γλωσσών. Η εθνολογία και η ηθογραφία (λαογραφία) των δύο λαών παρουσιάζουν άπειρα σημεία συναντήσεως, στα ήθη και έθιμα, την ποίηση, τις παραδόσεις ακόμη, τα παραμύθια, το ένδυμα, την οικοδομική, με τον ελληνομεσογειακό τύπο καθόλου κ.λπ. Η μίξη τέλος Νοτιοαλβανών και Ελλήνων, η ευκολία της διασταυρώσεως, η αναζήτησή τους, θα λέγαμε, από παλαιοτάτων χρόνων, αποδεδειγμένα πείθει περί της στενής συγγένειας αυτών. Η εξελλήνιση των Αλβανών, αλλά και η εξαλβάνιση των Ελλήνων θυμίζουν τις ενώσεις των εκάστοτε τύπων μιας και της ίδιας ομάδας. Οι Αλβανοί της Ελλάδας έχουν τελείως και από αιώνες αφομοιωθεί ...πλήρως με την ελληνική φυλή.]

 

2. Ο στρατηγός Ξέρξης Λίβας στο βιβλίο του με τίτλο «Η Αιγηίς κοιτίς των Αρίων και του Ελληνισμού», που πήρε βραβείο Ι. Κούμαρη της Ελληνικής Ανθρωπολογικής Εταιρείας, υποστηρίζει την ελληνική καταγωγή των Αλβανών. Ας δούμε ορισμένα αποσπάσματα από το έργο του:

«Δια τους Αλβανούς δύναται να λεχθή, ότι δεν υφίσταται θέμα από της τιθεμένης απόψεως, διότι (και αν ακόμη ήθελον θεωρηθή ως εκπρόσωποι των αρχαίων Ιλλυριών) είναι πανθομολογουμένως αυτόχθονες της Βαλκανικής και ανήκουν κατ’ ακολουθίαν εις την γενικήν Πελασγικήν ομοφυλίαν…Παρ’ όλα ταύτα, ποία ήτο και μέχρι προ τινος (προτού αρχίσουν αι ραδιουργίαι των Αυστροούγγρων και των Ιταλών) η πραγματική κατάστασις εν Αλβανία από της απόψεως των κρατούντων αισθημάτων μεταξύ του λαού, διατηρούντος προφανώς κατά μέγα μέρος την ανάμνησιν της Ελληνικής του καταγωγής, μας παρέχεται εκ των κατά το 1880 λόγων του Crispi εν τη Ιταλική Βουλή (Cl. Nicolaides, LaMacedoine, Berlin – 1899, sel. 203) “Τι έχομεν με τους Αλβανούς…Διότι, θάττον ή βράδυον, οι Αλβανοί, εάν καταστώσιν ανεξάρτητοι, θα επραγματοποίουν την ένωσίν των με την Ελλάδα”. Είναι γνωστή η περί το 1875 συνωμοσία του εξ Αλβανών Τούρκου Αξιωματικού Εμίν Βέη (Εμίν Κορτζάς μετά ταύτα, ως αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού), προς ενσωμάτωσιν της Αλβανίας προς την Ελλάδα. Γνωρίζομεν πάλιν, ότι (Κ. Άμαντος, Οι Βόρειοι Γείτονες της Ελλάδος – 1923, σελ. 149 και 156) “…οι Αλβανοί…υπέβαλον τον Ιούνιον του 1878 υπόμνημα εις τον λόρδον Beaconsfield, δι’ ου εζήτουν την αυτονομίαν της χώρας των…(και) προέτειναν την ομοσπονδιακήν ένωσιν μετά της Ελλάδος…”, ασχέτως του εάν εδικαιολόγουν τούτο, εν τω υπομνήματι εκ του ότι “η Ελλάς επίσης…όπως και η Αλβανία, έχει τους Σλάβους εχθρούς”…Οι πραγματικοί απόγονοι των αρχαίων Ιλλυριών, εκτεινομένων τότε μέχρι των Ανατολικών Άλπεων και ανηκόντων άλλως τε (ως εν τοις πρόσθεν είρηται) εις την Πελασγικήν-Αρχαιοελληνικήν ομοφυλίαν και ομογλωσσίαν, πρέπει να αναζητηθώσι σήμερον Βορείως του Αλεσίου και του ποταμού Δρίλωνος. Σλαβεφώνησαν όμως οι άνθρωποι αυτοί, εν τω μεταξύ, πλησίον ολίγων παρεισάκτων Σλάβων, όπως αλβανεφώνησαν μερικώς οι Νοτίως της γραμμής ταύτης Έλληνες και Ηπειρώται, πλησίον ολιγίστων επίσης μετακλήτων Αλβανών…Ο εκ των ημετέρων ανθρωπολόγος Ι. Κούμαρης έχει γράψει περί Αλβανών, “Εκείνο το οποίον ανέκαθεν έκαμεν εντύπωσιν εις τους (Ευρωπαίους προφανώς) ερευνητάς”, είναι το γεγονός ότι “ενθυμίζουν εις τα χαρακτηριστικά του προσώπου κατά πλείστον τους Έλληνας”, προσθέτων “οι Τόσκοι κυρίως”. Αποδίδει τούτο εις την φυλετικήν συγγένειαν μεταξύ Ελλήνων και Ιλλυριών, αλλ’ ημείς γνωρίζομεν ήδη εκ των προεκτεθέντων, ότι οι Αλβανοί της σημερινής Αλβανίας είναι εις το σύνολόν των απόγονοι των αλβανοφωνησάντων εν τω μεταξύ αρχαίων βορειο-ηπειρωτών Ελλήνων. Διά τούτο φυσικά (κατά τον Κ. Άμαντον, Οι Βόρειοι Γείτονες της Ελλάδος – 1923, σελ. 178), “Ο Cvijitch, ο γνωστός Σέρβος εθνολόγος και γεωγράφος, (παρετήρησε και) γράφει ότι πολλάκις δεν διακρίνονται οι Τόσκοι των Ελλήνων, τόσον πολύ ομοιάζουν”».

 

[Παρουσιάζουμε το ανωτέρω απόσπασμα στη δημοτική:

Για τους Αλβανούς μπορεί να ειπωθεί ότι δεν υφίσταται θέμα από της τιθεμένης απόψεως, διότι (και αν ακόμα θεωρηθούν ως εκπρόσωποι των αρχαίων Ιλλυριών) είναι, όπως ομολογείται από τους πάντες, αυτόχθονες της Βαλκανικής και ανήκουν κατ’ ακολουθία στη γενική Πελασγική ομοφυλία…Παρ’ όλα αυτά ποια ήταν και μέχρι προ τινος (προτού αρχίσουν οι ραδιουργίες των Αυστροούγγρων και των Ιταλών) η πραγματική κατάσταση στην Αλβανία από την άποψη των κρατούντων αισθημάτων μεταξύ του λαού, που διατηρούσε προφανώς κατά μέγα μέρος την ανάμνηση της Ελληνικής του καταγωγής, μας παρέχεται από τους λόγους του Crispiστην Ιταλική Βουλή το 1880 «Τι έχουμε με τους Αλβανούς…Διότι, γρήγορα ή αργά, οι Αλβανοί, αν καταστούν ανεξάρτητοι, θα πραγματοποιούσαν την ένωσή τους με την Ελλάδα». Είναι γνωστή η περί το 1875 συνωμοσία του από τους Αλβανούς Τούρκου Αξιωματικού Εμίν Βέη (Εμίν Κορτζάς μετά από αυτά ως αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού) προς ενσωμάτωση της Αλβανίας προς την Ελλάδα. Γνωριζουμε πάλι (Κ. Άμαντος, Οι Βόρειοι Γείτονες της Ελλάδος – 1923, σελ. 149 και 156 ) «οι Αλβανοί…υπέβαλαν τον Ιούνιο του 1878 υπόμνημα στον λόρδο Beaconsfield, διά του οποίου ζητούσαν την αυτονομία της χώρας τους…(και) πρότειναν την ομοσπονδιακή ένωση με την Ελλάδα…», ασχέτως του αν δικαιολογούσαν αυτό στο υπόμνημα εκ του ότι «η Ελλάδα επίσης…όπως και η Αλβανία, έχει τους Σλάβους εχθρούς»...Οι πραγματικοί απόγονοι των αρχαίων Ιλλυριών, που εκτείνονταν τότε μέχρι τις Ανατολικές Άλπεις και ανήκαν άλλωστε (όπως ειπώθηκε και προηγουμένως) στην Πελασγική-Αρχαιοελληνική ομοφυλία και ομογλωσσία, πρέπει να αναζητηθούν σήμερα βορείως του Αλεσίου και του ποταμού Δρίλωνος. Σλαβοφώνησαν όμως οι άνθρωποι αυτοί εν τω μεταξύ πλησίον ολίγων παρείσακτων Σλάβων, όπως αλβανοφώνησαν μερικώς οι νοτίως της γραμμής αυτής Έλληνες και Ηπειρώτες πλησίον λίγων επίσης μετάκλητων Αλβανών…Ο εκ των ημετέρων ανθρωπολόγος Ι. Κούμαρης έχει γράψει περί Αλβανών, «Εκείνο το οποίο ανέκαθεν έκανε εντύπωση στους (Ευρωπαίους προφανώς) ερευνητές» είναι το γεγονός ότι «θυμίζουν στα χαρακτηριστικά του προσώπου κατά πλείστον τους Έλληνες», προσθέτοντας «οι Τόσκηδες κυρίως». Αποδίδει τούτο στη φυλετική συγγένεια μεταξύ Ελλήνων και Ιλλυριών, αλλά εμείς γνωρίζουμε ήδη από τα προεκτεθέντα, ότι οι Αλβανοί της σημερινής Αλβανίας είναι στο σύνολό τους απόγονοι των αλβοφωνησάντων εν τω μεταξύ αρχαίων βορειο-ηπειρωτών Ελλήνων. Για αυτό φυσικά (κατά τον Κ. Άμαντο, Οι Βόρειοι Γείτονες της Ελλάδος – 1923, σελ. 178) «Ο Cvijitch, ο γνωστός Σέρβος εθνολόγος και γεωγράφος, (παρατήρησε και) γράφει ότι πολλές φορές δεν διακρίνονται οι Τόσκηδες από τους Έλληνες, τόσο πολύ μοιάζουν».

 

Δεν συμφωνούμε απόλυτα με τις απόψεις του Ξέρξη Λίβα. Ο Ξέρξης Λίβας δεν γνώριζε την Αλβανική γλώσσα. Αν την γνώριζε, θα καταλάβαινε ότι η Αλβανική γλώσσα έχει στενή σχέση με την Ελληνική και ότι είναι ένα πρωτοελληνικό ιδίωμα, όπως σωστά τη χαρακτήρισε ο Ιάκωβος Θωμόπουλος. Έτσι δεν θα χρειαζόταν να υποστηρίξει ότι όλοι οι Αλβανοί είναι Αλβανόφωνοι Έλληνες Ηπειρώτες. Εξ άλλου υπάρχουν αρκετές αποδείξεις ότι η Αλβανική γλώσσα ομιλείτο από τους κατοίκους του Ελλαδικού χώρου από την προϊστορική περίοδο. Κατά την άποψή μας η γλώσσα των Αλβανών είναι που αποδεικνύει την Ελληνικότητά τους. Βέβαια δεν μπορούμε να στηριχτούμε μόνο στη γλώσσα, για να μιλήσουμε για την καταγωγή ενός λαού. Χρειάζονται και οι ανθρωπολογικές και γενετικές μελέτες και αυτές έχουν δείξει ότι οι Έλληνες και οι Αλβανοί έχουν κοινή καταγωγή. Αυτό όμως που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ένας εθνικόφρων συγγραφέας όπως ο Ξέρξης Λίβας υποστηρίζει την Ελληνική καταγωγή των Αλβανών, ενώ η πλειοψηφία των Ελλήνων αγνοεί το γεγονός αυτό και μάλιστα οι Έλληνες εθνικιστές υποστηρίζουν με φανατισμό ότι οι Αλβανοί δεν σχετίζονται φυλετικά με τους Έλληνες και ότι δεν είναι αυτόχθονες στα Βαλκάνια.

Add comment


Security code
Refresh

Comments  

 
0 #883 Beth 2020-02-18 11:45
With an above average self esteem youu are smart enough to face
challenges. Howw can we promote health bexause of patients?
While these tricks are easy tto adopt into your regular
conversation routine, correctly practiced often.

Also visit my blog; microgaming progressive games: https://www.institutovelasco.com.br/can-you-really-make-money-betfair/
Quote
 
 
0 #882 Shelia 2020-02-18 06:11
There are various sitges on the Internet that actively pay guest bloggers to post
their content on their sites. You want to have unique
information that who else has. Thhis book covers tthe easy
yet efficient.

Feel free to visit my webpage: slot mobile price list: http://mattgillisphoto.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=exportersgateway.com%2F%3Fq%3Dnode%2F154735
Quote
 
 
0 #881 Rodrick 2020-02-17 10:31
Kim has left many comments in my articles and he or she always has nice things
to say. Feeling confident most important iss that you'll get ranked highesr because of a.
So place a website to your online page.

Here is my blog post :: free casino slot games
download full version: https://r.orange.fr/r?ref=ael_N2_faq&url=http://www.Orallivestemcelltherapy.com/forum/profile.php?id=481
Quote
 
 
0 #880 Thurman 2020-02-14 17:56
You'll be able to to gemerate more attention online an individual are can maintain your articles extra short.
A bloke can face the penalty charge for running not a good AdWords marketing campaign.

My blog: m.2 m slot: http://www.zenexchange.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=travelnstay.in%2FUserProfile%2Ftabid%2F61%2FuserId%2F6987103%2FDefault.aspx
Quote
 
 
0 #879 Brittney 2020-02-13 14:52
Make sure that you do alll perform though, my spouse.e.

send him your link text, and his. I would recommwnd creating your paye out of something
like a WordPress blog site. All search engine results what online casinos are legal in australia: http://drumsk.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://Lexlydia.net/forums/users/carricorlette/ completely democratic.
Quote
 
 
0 #878 Willy 2020-02-12 18:20
you're really a just right webmaster. The website loading pace is incredible.
It sort of feels that you're doing any unique trick.
Moreover, The contents are masterwork. you have done a
excellent task on this subject!

Also visit my web-site; dewa judi: http://willowoodfarm.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=indianhelpline.in%2Fbusiness-contact%2F13737-siddharth-diagnostic-centre%2Findex.html
Quote
 
 
0 #877 Cerys 2020-02-11 01:29
There are mawny article directories on earth Wide Web.
In order various other things clear to you, let me define first what is SEO.
So, it goes without proclaiming that 'title' is very important.


Here is my web site; joker123 casino apk: http://url.depretz.com/oceankingtips459447
Quote
 
 
0 #876 Mona 2020-02-10 09:12
Kim has left many comments in my articles and shee or he akways has nice in order tto say.
If used correctly, blogs get throughout internet through feeds.

Companies - big and small, professionals and individuals are all in a vehicle.


My web blog: scr8882u
club: http://2020eyedocs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bishe.website%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D1958%26do%3Dprofile
Quote
 
 
0 #875 Karina 2020-02-10 03:57
For your SEO moves to work, it is very, extremely to create a
website as well as great. Used properly, without thhe need of improve your social presence and help that you acquire more readers.Here is my web page :: jack casino slot
games: http://Totallylocal.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=jwstruck.info%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D3156
Quote
 
 
0 #874 Noemi 2020-02-09 22:13
High quality over amount. Amen to that.

My site :: 카지노사이트: https://www.opknice.com
Quote
 
 
0 #873 Ulysses 2020-02-09 17:39
I'm going to sshare my irritation around, though it
isn't much oof jus a blessing! I am given many models of failure, in contrast.
Nobody wants to dig through deep bins of wrinkled clothes to search out what besides.


Look at my site ... ocean king ensenada: https://alumni.akademitelkom.ac.id/member.php?action=profile&uid=103798
Quote
 
 
0 #872 Pamela 2020-02-09 07:02
Manny online businesses have begun with little thought as to how you ccan market it.
Photographs ylur basis of your respective scrapbook as well as is be certain that you're
needed. The landing paqge is access making you money.


Here is my page :: casino slot machines
are rigged: http://Www.intelliturn.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=energy.gov.mw%2F%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditemlist%26task%3Duser%26id%3D163432
Quote
 
 
0 #871 Marina 2020-02-08 20:01
Search Engine Optimization iis oone arera that happens to
be important for businesses today. These can be SEO, article marketing,
blogs, banners, perhaps link moves. The four-way linking works
pretty well att one time.

Also visit myy web page mobile free slot games: http://www.brewcitymusic.com/guestbook/index.php/RK=0/RS=eAf7nEgqX7FiQSNKax1ub7DIQt4-
Quote
 
 
0 #870 Trisha 2020-02-08 08:58
If so, you probably already bee aware of the solid
reputation strength and performance these mixers have.
Remember: your body loves both you and has possibilities tto heal itself to perfection.

Here is my web page: casino malaysia: https://trashbox.biz/user/TeodoroSkeen/
Quote
 
 
0 #869 Dorthea 2020-02-07 17:03
One time caught my attention because I am Laery
Bird fan and this man lived in French Riff. Various other instances may perhaps be a greater sums money.
Is the pawge included with your professional?

My site g
casino live: http://elrace.com/en/component/k2/itemlist/user/46416
Quote
 
 
0 #868 Thorsten 2020-02-07 12:00
Another method get method links is always to post comments
on Blogs in your niche. Get her to pose with the bird oor lie personally with the
hamster. These proggrams help direct traffic to your site due to information.

Here is my webpage sky city casino new zealand: http://Horsesky.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=tvtalent.org.uk%2FUserProfile%2Ftabid%2F95%2FUserID%2F911144%2Flanguage%2Fen-US%2FDefault.aspx
Quote
 
 
0 #867 Vaughn 2020-02-06 20:54
Hello, i feel that i noticed you visited my blog so i got here to go back
the prefer?.I'm trying to to find issues to enhance my site!I suppose its adequate to
make use of a few of your concepts!!

Feel free to surf to my webpage ... casino indonesia: http://bikesnob.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kasino.casa%2Fdownload
Quote
 
 
0 #866 Lorenza 2020-02-06 16:13
Use one keyword phrase every single web
information. If shhe has ginger hair, choose pumpkins and hhay or spices and autumn shades.
But.the 9 articles I found the other day wee never done like that.


Here iss my web-site online
casinos should be banned: http://www.sale123.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.darchini.com%2F%3Fp%3D173584
Quote
 
 
0 #865 Hiram 2020-02-06 14:28
The Auto Profit Serialiozer cann direct this type of traffic
for site. My example here could be broken down even further, but I think you obtain the
picture. Truly - I cannot find any drawbacks to commenting.


my site - ocean king jammer: http://lwh.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=34.74.14.151%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D10486
Quote
 
 
0 #864 Alejandrina 2020-02-05 17:55
Terrific work! This is the kind of info that are meant to be shared
around the internet. Disgrace on Google for not positioning this post upper!
Come on over and seek advice from my site . Thanks =)

Also visit my site; download highroller casino: http://gg3.ddns.me/home.php?mod=space&uid=88621&do=profile&from=space
Quote
 
 
0 #863 Dominique 2020-02-05 07:46
Like for example other varieties oof activity, you learn by actually preparing.
One migt have either a poor self esteem or high self worth.
Good knowlege can prevent you making a biig big mistake.


Feel free to visi my webpagge - d scr888
fun: https://journals.iobmresearch.com/index.php/JELCS/comment/view/1700/0/74671
Quote
 
 
0 #862 Son 2020-02-04 04:54
Check what you've written a person push that
publish buttons. Keep your posts short and just the guide.
You do not OWN any web page you create on a cost-free Platform.


my homepage - live casino loft hotel: http://www.sygk100.cn/home.php?mod=space&uid=674389&do=profile&from=space
Quote
 
 
0 #861 Jacques 2020-02-03 11:49
I would advise staying clear of paid directories, unless you're feeling flush of program.
Bring the content to them, right inside mailbox by sending them email advertising.


my blog ... free casino slot game downloads
for pc: http://tc.ci123.com/adclick.php?bannerid=7949&zoneid=&source=&dest=http://www.myhxc.com/comment/html/%3F22605.html
Quote
 
 
0 #860 Jeannie 2020-01-28 18:08
Hello very cool site!! Guy .. Excellent .. Amazinng ..
I will bookmark yourr webste and take the feeds also? I'mhappy to find a lot of useful informationn here in the submit, we want develop extra strategies on this regard,
thanks for sharing. . . . . .

Feel free to sur to my website: casino bahis siteler: https://Www.Betyolu.com
Quote
 
 
0 #859 Will 2020-01-26 18:15
Howdy! This is kind of off topic but I need some advice from an established
blog. Is it tough to set up your own blog? I'm not very techincal but I
can you win money on slotomania: http://chdpulse.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.trifit-tu.cz%2Fguide-internet-gambling-beginners-online-casinos-directory-0 figure things out pretty quick.
I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to start.

Do you have any points or suggestions? With thanks
Quote
 
 
0 #858 Angeline 2020-01-25 15:24
Thanks a bunch for sharing this with alll of us youu
really recognise what you're speaking about! Bookmarked.
Kindly additionally seek advice from my web site
=). We could have a hyperlink change contract between us

Have a ook at my website elektrikçi: https://www.Ustahome.com/
Quote
 
 
0 #857 Jacob 2020-01-25 14:25
I think tthe admin of this website is in fact working hard
in support of his site, because here every stuff is quality based information.

my webpage ... servis
oto kılıfı: https://cvsotosarfmalzeme.com/
Quote
 
 
0 #856 Audra 2020-01-25 04:00
Mayy refine askk people yyou recognize forr references to the best
attorney. The batteries would last foor approximately ten long periods.
Then i assk can be your opinion of my home.

Stop by my site :: 918kiss free credit no deposit 2018: http://192.151.144.242/home.php?mod=space&uid=1043749&do=profile&from=space
Quote
 
 
0 #855 Merry 2020-01-25 00:01
Awesome post.

Also visit my web blog: ace333 agent login: http:///?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fexterno.copre.co.cr%2Fexemples%2Fphpinfo.php%3Fa%255B%255D%3Dace333%2Bslot%253B%2B%253Ca%2Bhref%253Dhttps%253A%252F%252Fsbobet.download%252Fkasino%252Face333%252Face333-id%253Esimilar%2Bweb%2Bsite%253C%252Fa%253E%252C%3Egun+goddess+miss+fortune%3C%2Fa%3E
Quote
 
 
0 #854 Zac 2020-01-23 23:22
wonderful issues altogether, you simply won a logo new reader.

Whhat could you suggest about your put uup that you simply made some days in the past?

Any positive?

Feel free to visit my web blog :: Casino Siteleri: https://www.aatk6.com/
Quote
 
 
0 #853 Hans 2020-01-23 16:54
I'm very happy tto discover tgis site. I need to to thank you for your time
for this wonderful read!! I definiteely liked every little bit of it and i also have you book marked to check out new things in your
webb site.

Also visit my homepage :: slotomania free casino slots: http://www.pygz888.com/space-uid-2156292.html
Quote
 
 
0 #852 Monique 2020-01-22 15:45
Very true. Yep, you textbooked it! I want engagement.


my blog: 식보: https://www.opknice.com
Quote
 
 
0 #851 Columbus 2020-01-20 23:41
Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I will be waiting for your
next write ups thank you once again.

My webpage www.richuse.com betting: http://alliancevoice.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sbobetwap.id%2Fdownload-2
Quote
 
 
0 #850 Mack 2020-01-20 13:19
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added"
checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment.
Is there any way you can remove me from that service? Appreciate it!


Here is my web-site: ocean king apartments: http://mail.artkabinett.com/node/370313
Quote
 
 
0 #849 Marla 2020-01-20 11:49
A motivating discussion is worth comment. I do believe that you need to publish more about this topic, it might not be a taboo subject but
typically people don't speak about these subjects.
To the next! Many thanks!!

Also visit my page :: which candy bars are gluten free: https://www.1obl.ru/bitrix/rk.php?id=921&site_id=s1&goto=http://awesomelove.net/important-of-sexual-fulfillment-and-candy-b/
Quote
 
 
0 #848 Dewey 2020-01-20 04:03
This web site certainly has all of the information I needed about this subject and didn't know who to ask.Visit my web site - /top-greeks-alb anians/gr-m-ga- alb/80-cat-orig in-of-albanias- gr: https://slides.com/free_driver_booster_license_key
Quote
 
 
0 #847 Jannette 2020-01-20 03:59
Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog website?
The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

Feel free to surf to my site: 918kiss v4: http://databasepedigree.com/read_blog/224334/never-throw-money-away-in-live-casino
Quote
 
 
0 #846 Phyllis 2020-01-20 01:44
I'm really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any
internet browser compatibility issues? A couple of my blog visitors have complained about my site not operating
correctly in Explorer but looks great in Chrome.
Do you have any tips ocean king how to play: https://mkblog.cn/go/?url=http://mail.artkabinett.com/node/370313 help fix this problem?
Quote
 
 
0 #845 Alvin 2020-01-19 09:25
Hello mates, its enormous piece of writing regarding tutoringand
entirely explained, keep it up all the time.

Visit my blog new sports betting sites: http://www.hexinjd.com/en/how-keep-clear-online-casino-gambling-risks-and-be-cautious
Quote
 
 
0 #844 Mervin 2020-01-18 15:53
Piece of writing writing is also a excitement, if you be acquainted
with afterward you can write otherwise it is complicated
to write.

Look into my web blog ... read more: http://kqxs88.com/xoso/profile.php?id=1001634
Quote
 
 
0 #843 Josette 2020-01-17 14:49
adequate buy viagra: https://cialsagen.com/# buy viagra without a doctor prescription buy viagra: https://cialsagen.com/ manufacturer
Quote
 
 
0 #842 Lashay 2020-01-16 14:30
Heya i am for the first time here. I found this board and I
find It really useful & it helped me out a lot.
I hope to give something back and help others like you helped me.


Here is my web-site - online poker black
friday: https://www.google.sk/url?q=https://invasion.tap4fun.com%2Fforum%2Fmember.php%3Fu%3D1147708-Kristie8604
Quote
 
 
0 #841 Shauna 2020-01-16 09:53
If you want to obtain a good deal from this paragraph
then you have to apply these methods to your won webpage.


Here is my website - /top-greeks-alb anians/gr-m-ga- alb/80-cat-orig in-of-albanias- gr: https://slides.com/users
Quote
 
 
0 #840 Christa 2020-01-16 09:18
Generally I do not learn article on blogs, however I
wish to say that this write-up very pressured me to take a look at and do it!
Your writing style has been surprised me. Thank you, quite great article.


Here is my web site: handheld casino slot games: http://fitcentercr.com/?q=win-roulette-games-sensible-way
Quote
 
 
0 #839 Milagros 2020-01-15 19:04
As are able to see, there are millions of things you can apply after
you've a mistake. Vines say that glopry primarily
signifies ann opinion, estimate annd hence the honor
resulting within a good opinion.

my web blog :: rollex11 free credit: http://www.444it.com/home.php?mod=space&uid=92921&do=profile&from=space
Quote
 
 
0 #838 Vivian 2020-01-15 17:59
In the chorus, they've changed inside sonic form of the phrases.
After their set, I simply remember feeling really incredibly
good. There are several ones you can buy online. Hear Jay Z and damaging
of relaxation rushes over me.

My web-site :: how to cheat ocean king: http://hefeiqiye.cn/comment/html/?43186.html
Quote
 
 
0 #837 Lemuel 2020-01-12 21:24
The obvious way to go wiill bee reading books aand articles even searching on the internet.
See, wat are you gaining the yyou will forfeit. Preently there is one benefit that flows through heaven and globe.


Look at my homepage - online casino
free chips: http://bbs.fytxonline.com/home.php?mod=space&uid=2350910&do=profile&from=space
Quote
 
 
0 #836 Dino 2020-01-12 10:46
Check with the firm and even dress agency. A primary Fear of Sucess is the fear off accountability.

As it is portable instrumdnt that carried in pockets by both adults and children.

Feel free to visit my web page ... mobile slot malaysia: http://Vomit.stream/user/profile/13670
Quote
 
 
0 #835 Claire 2020-01-11 21:34
Thank you, I have recently been looking for info about this subject for ages
and yours is the greatest I've discovered so far.
However, what in regards to the conclusion? Are you sure in regards to
the supply?

my blog :: 3win8th: http://lap.physics.auth.gr/phpinfo.php?a%5B%5D=3win8+casino+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2FWin8.today%2F%3Ehttps%3A%2F%2FWin8.today%2F%3C%2Fa%3E%29
Quote
 
 
0 #834 Adeline 2020-01-11 12:21
Neither they can view those lovely Flash content or animated GIFs disolayed in the pages of internet
site. Also use your keyword phrase in your title and four times in tthe content of your article.my web site; sic bo
win: http://cgi.www5e.biglobe.ne.jp/~nekomani/replybbs2/replybbs.cgi/replybbs.cgi?start=0
Quote
 
 
0 #833 Margareta 2020-01-09 23:43
Reading trains you to have an enthusiastic and open mind.
The Church is actually irritating when we're truue foor the One we
follow. Howw cann i benefit continue to keep this abitual pattern? (E.g.


My blog :: ocean king jack up Rig: http://www.bvshistoria.coc.fiocruz.br/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2F918kiss.poker%2Fdownloads%3Ejoker123+apk%3C%2Fa%3E
Quote
 
 
0 #832 Alexander 2020-01-07 00:08
Your good opinion of yourself will help you too recognize your best is a useful one.
In this particular way, yyou ask for what you want without
criticizing, condemning, or complaining.

My site: online poker legal states: http://srikamadhenucowfarms.com/index.php/component/k2/itemlist/user/262134
Quote
 
 
0 #831 Benjamin 2020-01-03 13:21
This game has different level of excitement every level annd different games to supply.
Thor, son of Odin takes up his mighty hammer and protects his
throne. This Tetris like 918kiss slot game features ofvers several extra little perks when played.


Have a lookk at my web page; Scr888 Complaint: http://no4.nayana.kr/mysql/ver.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2F3win8.city%2Fdownload%2F38-918kiss-scr888%3E918+kiss%3C%2Fa%3E
Quote
 
 
0 #830 Latoya 2020-01-03 12:03
In many instances very ony the lowest amout per post.

Some guy can fawce the penalyy charge for rynning a foul AdWords operation.

Feel free too surf to my web page ...pemain fifa mobile skill
roulette: http://www.jvming.vip/home.php?mod=space&uid=13976&do=profile
Quote
 
 
0 #829 Dave 2020-01-03 05:18
They hould perform small things which make life interesting and romantic.
Maybe you and your friend have buisy schedules and a great
deal of off making up ground to deliver. Before entering any trade, think concerning your risk.


my blog; 12win mobile slot download (http://forums.ggcorp.ninja: http://forums.ggcorp.ninja/space-uid-6863062.html)
Quote
 
 
0 #828 Gail 2020-01-03 02:46
Thhis is me with my nice big smile coming right atcha.
The numbers of three added payment options too receive your winnings
by the casino. Two, you won't have they are driving yourself to
the casinos andd home.

My blog: 918kiss easy win game: http://forums.ggcorp.ninja/space-uid-6962891.html
Quote
 
 
0 #827 Rosalina 2020-01-01 19:06
Analyze the changes aand understand them very much.
Preparation and re-decorating . attitude could be the key november 23 over this process.
With the desire comes the necessity of creation.

My webpage - scr888 ebook: http://www.siceng.com/home.php?mod=space&uid=37051&do=profile&from=space
Quote
 
 
0 #826 Celeste 2019-12-30 17:38
You also can conduct job seminars and interview
sessons particular english institutions. How can you taake care of all of this when you're employed a full time job?
Most girls love animals aand children portrait pet can be a great
theme.

Review my website joker casino download malaysia: http://Lulle.Sakura.Ne.jp/cgi-bin/kemobook/g_book.cgi/a%C3%BFreverse%20home%20mortgage%C3%BFexternal%20nofollow/rss/news/g_book.cgi
Quote
 
 
0 #825 Latasha 2019-12-26 08:18
When my sweep was completed, Identified 9 of my articles being simlly by someone
else. What could be much better thaqn sipping an ice ccold smoothie on a
sweltering summer day? All search engine results are completely democratic.my web site :: online casino best bonuses: http://www.bienesreposeidos.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=nzdma.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D2189376%26do%3Dprofile%26from%3Dspace
Quote
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλων των αναρτήσεων της ιστοσελίδας ΠΕΛΑΣΓΟΙ-ΕΛΛΗΝΕΣ-ΑΛΒΑΝΟΙ – www.greeks-albanians.com σε ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας με προϋπόθεση την αναφορά του αρθρογράφου και της ιστοσελίδας με ενεργό λινκ.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλων των αναρτήσεων της ιστοσελίδας ΠΕΛΑΣΓΟΙ-ΕΛΛΗΝΕΣ-ΑΛΒΑΝΟΙ – www.greeks-albanians.com σε έντυπα μέσα χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου αυτής της ιστοσελίδας Μάριου Δημόπουλου.

Thursday the 20th - . Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS