ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΝ 19o ΚΑΙ 20o ΑΙΩΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΑΝ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Written by Super User
Share

Παρουσιάζουμε αποσπάσματα από βιβλία Ελλήνων επιστημόνων του 19ου και 20ου αιώνα, από όπου θα φανεί ότι οι Έλληνες θεωρούσαμε ότι οι Αλβανοί είναι Έλληνες. Αυτό το κάνουμε, για να το δουν οι σύγχρονοι Έλληνες, οι οποίοι θεωρούν τους Αλβανούς ως έναν ξένο λαό προς τους Έλληνες και πολλοί μάλιστα υποστηρίζουν την αντιεπιστημονική θεωρία ότι τάχα οι Αλβανοί είναι ένα Τουρκικό φύλο που ήρθε

από τον Καύκασο τον μεσαίωνα. Ας δούμε αυτά τα αποσπάσματα.

 

1. Ο Λουκάς Μπέλλος το 1903 έγραψε το υψίστης σημασίας βιβλίο με τίτλο «Αλβανικά ή αι τρεις ζώσαι διάλεκτοι της Ελληνικής γλώσσης», στο οποίο αποδεικνύει με ατράνταχτα επιχειρήματα την ελληνική καταγωγή των Αλβανών. Γράφει:

«Παιδιόθεν και εξ απαλών ονύχων, ου μην αλλά και πατρόθεν και από πάππου και των άλλων προγόνων, την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρώμεν επαρχίαν ελληνικήν, ως και την Ήπειρον και Μακεδονίαν και Θράκην και Μικράν Ασίαν, τους δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους και ελληνικωτάτους, ώσπερ και τους Κρήτας και Κυπρίους, με ταύτην μόνον την διαφοράν, ότι χρώνται κατ’ οίκον ιδία διαλέκτω, καθάπερ οι Τσάκωνες.

Ως δε εκαγχάσαμεν επί τω νεανικώ εξολισθήματι Έλληνος σοφού, γράψαντος ότι οι Τσάκωνες εισίν Ινδοί πειραταί (καθόσον τσάκων ινδιστί σημαίνει πειρατήν, κατά τον σοφόν τούτον!), καταλαβόντες την Λακωνίαν δι’ αεροστάτων βεβαίως, ούτως οικτείρωμεν τους θέλοντας ν’ αποχωρίσωσι τους Αλβανούς των άλλων Ελλήνων. Καθόσον ου μόνον οι ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά και αυτοί οι εξισλαμισθέντες των Αλβανών…μέχρις εσχάτων έσωζον ακεραίαν την συναίσθησιν της ελληνικής αυτών καταγωγής. Περιφρονούντες δε τους άλλους ομοθρήσκους εκαυχώντο και υπερηφανεύοντο, ότι προγόνους είχον τους αρχαίους Έλληνας. Ο γνωστός λ.χ. ανά την Ελλάδα Φράσαρης, ανώτερος αρχηγός του τουρκικού στρατού κατά το 1854, ερίσας προς τους συνάρχοντας Τούρκους, έρριψεν αυτοίς την ύβριν ότι αυτός δεν είναι κονιάρης, αλλ’ έχει προγόνους τους αρχαίους Έλληνας… Ωσαύτως και παρά τοις εν Ιταλία απωκισμένοις Αλβανοίς μέχρι χθες επεκράτει η συναίσθησις της ελληνικής αυτών καταγωγής διό προ ολίγων δεκαετηρίδων εζήτησαν να επανέλθωσιν εις την Μητρόπολιν και κατήλθον τινες εις Ηλείαν της Πελοποννήσου.

Εξετάζοντες δε τους Αλβανούς…βλέπομεν ότι έχουσι ταύτα προς τους άλλους Έλληνας ήθη και έθιμα, ων πλείστων ανέρχονται και μέχρι των ομηρικών έτι χρόνων.

Το ασφαλέστερον όμως και βεβαιότατον τεκμήριον της Ελληνικής των Αλβανών καταγωγής παρέχει η επιστημονική εξέτασις της Αλβανικής διαλέκτου».

Ανατρέποντας τη θεωρία ότι οι Αλβανοί προέρχονται από τον Καύκασο γράφει: «Αλλ’ η επισταμένη της Αλβανικής διαλέκτου μελέτη και ανάλυσις πάντας τους λήρους τούτους ως αράχνης ιστούς το δη λεγόμενον, δύναται να διαλύση, αποδεικνύουσα, ότι ούτοι ήσαν οι αρχαιότατοι κάτοικοι της Ιλλυρικής ή Ελληνικής Χερσονήσου και ουχί όμαιμοι και αδελφοί απλώς των Ελλήνων, αλλ’ η αυτή εκείνη μεγαλουργός και ευγενής φυλή…πολλάς δε προ Ομήρου χιλιετηρίδας κατέχουσα σύμπασαν την ανατολικήν της Μεσογείου λεκάνην μετά και των μεγάλων νήσων Κρήτης και Κύπρου και της εν Ιταλία μεγάλης Ελλάδος και Σικελίας και της Μικράς Ασίας συμπάσης».

 

[Παρουσιάζουμε τα ανωτέρω αποσπάσματα στη δημοτική:

Από παιδιά και από πατέρα και από παππού και από τους άλλους προγόνους την Αλβανία μάθαμε να θεωρούμε επαρχία ελληνική, όπως και την Ήπειρο και τη Μακεδονία και τη Θράκη και τη Μικρά Ασία, τους Αλβανούς Έλληνας γνησιότατους και ελληνικότατους όπως ακριβώς τους Κρήτες και τους Κύπριους, με αυτή μόνο τη διαφορά, ότι χρησιμοποιούν κατ’ οίκον ιδία διάλεκτο, όπως ακριβώς και οι Τσάκωνες.

Όπως καγχάσαμε για το νεανικό ολίσθημα Έλληνα σοφού που έγραψε ότι οι Τσάκωνες είναι Ινδοί πειρατές (καθόσον τσάκων ινδικά σημαίνει πειρατή, κατά τον σοφό αυτό!), καταλαμβάνοντας τη Λακωνία με αερόστατα βεβαίως, έτσι οικτείρουμε αυτούς που θέλουν να χωρίσουν τους Αλβανούς από τους άλλους Έλληνες. Καθόσον όχι μόνο οι ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά και αυτοί οι εξισλαμισθέντες των Αλβανών…μέχρι εσχάτων έσωζαν ακέραια τη συναίσθηση της ελληνικής τους καταγωγής. Περιφρονώντας τους άλλους ομόθρησκους εκαυχώντο και υπερηφανεύονταν ότι προγόνους είχαν τους αρχαίος Έλληνες. Ο γνωστός λ.χ. ανά την Ελλάδα Φράσαρης, ανώτερος αρχηγός του τουρκικού στρατού κατά το 1854, έχοντας έριδα προς τους συνάρχοντες Τούρκους, τους έριξε την ύβρη ότι αυτός δεν είναι κονιάρης, αλλά έχει προγόνους τους αρχαίους Έλληνες…Ωσαύτως και στους αποικισμένους στην Ιταλία Αλβανούς μέχρι χθες επικρατούσε η συναίσθηση της ελληνικής τους καταγωγής, γι’ αυτό προ ολίγων δεκαετηρίδων ζήτησαν να επανέλθουν στη Μητρόπολη και κατήλθαν μερικοί στην Ηλεία της Πελοποννήσου.

Εξετάζοντας τους Αλβανούς…βλέπουμε ότι έχουν τα ίδια με τους άλλους Έλληνες ήθη και έθιμα, των οποίων τα περισσότερα ανέρχονται και μέχρι των ομηρικών χρόνων.

Το ασφαλέστερο όμως και βεβαιότατο τεκμήριο της Ελληνικής καταγωγής των Αλβανών παρέχει η επιστημονική εξέταση της Αλβανικής διαλέκτου.

Αλλά η επισταμένη μελέτη και ανάλυση της Αλβανικής διαλέκτου όλους αυτούς τους ανόητους σαν αράχνης ιστούς το λεγόμενο μπορεί να διαλύσει, αποδεικνύοντας ότι αυτοί (οι Αλβανοί) ήταν οι αρχαιότατοι κάτοικοι της Ιλλυρικής ή Ελληνικής Χερσονήσου και όχι όμαιμοι και αδελφοί απλώς των Ελλήνων, αλλά η ίδια εκείνη μεγαλουργός και ευγενής φυλή…που κατείχε πολλές χιλιετίες προ του Ομήρου όλη την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου μαζί και με τα μεγάλα νησιά της Κρήτης και της Κύπρου και της στην Ιταλία μεγάλης Ελλάδας και Σικελίας και όλης της Μικράς Ασίας.]

 

2. Ο διακεκριμένος δημοσιογράφος Θ. Α. Πασχίδης το 1879 έγραψε το βιβλίο «Οι Αλβανοί και το μέλλον αυτών εν τω Ελληνισμώ», στο οποίο υποστηρίζει την κοινή καταγωγή των Ελλήνων και των Αλβανών. Κατά τον Πασχίδη οι Αλβανοί είναι Έλληνες. Γράφει συγκεκριμένα:

 «Του Πελασγικού λοιπόν έθνους των Αλβανών, ου η τύχη ήδη διακυβεύεται, επεχείρησα πετώντι καλάμω σκιαγραφήσαι τον χαρακτήρα, την πίστιν και την διάλεκτον, όπως κατίδη ο Αλβανός, Χριστιανός ή Μωαμεθανός, ότι είν’ Έλλην την καταγωγήν γνήσιος, ουχί δε Σλάβος ή Ιταλός ή Γότθος και ούτω πως συνειδή πού κείται το αληθές συμφέρω αυτώ και ποίον το μέλλον αυτού, αφού ωρίμως και εμβριθώς σκεφθώσιν οι αρχηγοί αυτού μπέυδες ή άρχοντες. Ποιώ λοιπόν έκκλησιν εις τους Ηπειρώτας Αλβανούς, ίνα μελετήσωσιν επισταμένως το ζήτημα τούτο, μηδόλως διδόντες ακρόασιν εις ξενικάς ραδιουργίας, αίτινες σκοπούσιν ίνα ημάς αποχωρίσωσιν, αφού ίδωσιν ότι ως και αυτοί οι ιστορικοί και φιλόλογοι της Ευρώπης υπέρ της συμπνοίας και ομοσπονδίας Αλβανών και Ελλήνων αποφαίνονται».

 

[Παρουσιάζουμε το ανωτέρω απόσπασμα στη δημοτική:

Του Πελασγικού λοιπόν έθνους των Αλβανών, του οποίου η τύχη ήδη διακυβεύεται, επιχείρησα να σκιαγραφήσω τον χαρακτήρα, την πίστη και τη διάλεκτο, για να δει ο Αλβανός, Χριστιανός ή Μουσουλμάνος, ότι είναι Έλληνας στην καταγωγή γνήσιος και όχι Σλάβος ή Ιταλός ή Γότθος και έτσι να δει πού βρίσκεται το αληθές συμφέρον του και ποιο το μέλλον του, αφού ώριμα και εμβριθώς σκεφθούν οι αρχηγοί του μπέηδες ή άρχοντες. Κάνω λοιπόν έκκληση στους Ηπειρώτες Αλβανούς να μελετήσουν επισταμένως το ζήτημα αυτό, χωρίς να δίνουν καθόλου ακρόαση σε ξενικές ραδιουργίες, οι οποίες έχουν σκοπό να μας χωρίσουν, αφού βλέπουν ότι ακόμα και αυτοί οι ιστορικοί και φιλόλογοι της Ευρώπης αποφαίνονται υπέρ της σύμπνοιας και ομοσπονδίας Αλβανών και Ελλήνων.]

 

3. Ο ιατροφιλόσοφος και ερευνητής γλωσσολογίας Ιάκωβος Θωμόπουλος στο βιβλίο του «Πελασγικά» που εκδόθηκε το 1912 αποδεικνύει την Ελληνικότητα των Αλβανών και της γλώσσας τους. Γράφει:

«Η Αλβανική αποδεικνύεται εν τω ημετέρω έργω ουχί μόνον Πελασγική, αλλά και προς την Ελληνικήν συγγενεστάτη και οιωνεί Ελληνική τις διάλεκτος. Διότι τούτο μεν πάντες οι φθογγικοί αυτής νόμοι και πολλοί γραμματικοί σχηματισμοί εισί κοινοί και εν τη Ελληνική, τούτο δε ουδεμία σχεδόν Αλβανική λέξις υπάρχει η μη ευρισκομένη εν τοις ελληνικοίς λεξικοίς. Η σύγκρισις του Πελασγικού κειμένου προς την Αλβανικήν μετάφρασιν ή μάλλον ειπείν παράφρασιν αποδεικνύει την ταυτότητα της αρχαίας Ελληνο-Πελασγικής προς την νεωτέραν Ελληνο-Πελασγικήν ήτοι Αλβανικήν. Η δε παραβολή αμφοτέρων τούτων προς την αρχαϊκήν Ελληνικήν πείθει πάντα, ότι η αρχαία Ελληνο-Πελασγική ως και η νεωτέρα ή Αλβανική ουδέν άλλον εισίν ή απλούν Πρωτοελληνικόν ιδίωμα. Κατατάσσομεν δε ταύτην (την Αλβανική) μετά της Θρακο-φρυγικής εν τη μεγάλη οικογενεία των Ελληνικών γλωσσών. Επειδή δε η γλώσσα των νυν εν τη αρχαία Ιλλυρία οικούντων Αλβανών αποδεικνύεται Πελασγική, ομόγλωσσοι δε φυσικώ τω λόγω εικάζονται και οι παλαιοί Ιλλυριοί, η αρχαία Ιλλυρική φαίνεται αναγομένη, ως και η σημερινή Αλβανική, εις τον Πελασγικόν κλάδον της οικογενείας των Ελληνικών γλωσσών. Οι Αλβανοί εισίν έθνος Ελληνο-Πελασγικόν».

 

[Παρουσιάζουμε το ανωτέρω απόσπασμα στη δημοτική:

Η Αλβανική αποδεικνύεται στο δικό μας έργο όχι μόνο Πελασγική, αλλά και προς την Ελληνική συγγενέστατη και οιωνεί Ελληνική διάλεκτος. Διότι όλοι οι φθογγικοί της νόμοι και πολλοί γραμματικοί σχηματισμοί είναι κοινή και στην Ελληνική και καμιά σχεδόν Αλβανική λέξη δεν υπάρχει που να μη βρίσκεται στα ελληνικά λεξικά. Η σύγκριση του Πελασγικού κειμένου προς την Αλβανική μετάφραση ή μάλλον παράφραση αποδεικνύει την ταυτότητα της αρχαίας Ελληνο-Πελασγικής προς τη νεότερη Ελληνο-Πελασγική, δηλαδή την Αλβανική. Η παραβολή και των δύο αυτών προς την αρχαϊκή Ελληνική πείθει τον καθένα, ότι η αρχαία Ελληνο-Πελασγική όπως και η νεότερη ή Αλβανική τίποτα άλλο δεν είναι παρά απλό Πρωτοελληνικό ιδίωμα. Κατατάσσουμε αυτή (την Αλβανική) μαζί με τη Θρακο-φρυγική στη μεγάλη οικογένεια των Ελληνικών γλωσσών. Επειδή η γλώσσα των οικούντων τώρα Αλβανών στην αρχαία Ιλλυρία αποδεικνύεται Πελασγική και ομόγλωσσοι εικάζονται και οι παλαιοί Ιλλυριοί, η αρχαία Ιλλυρική φαίνεται αναγόμενη, όπως και η σημερινή Αλβανική, στον Πελασγικό κλάδο της οικογένειας των Ελληνικών γλωσσών. Οι Αλβανοί είναι έθνος Ελληνο-Πελασγικό.]

 

4. Οι Έλληνες μαθητές στα μέσα του 19ου αιώνα μάθαιναν στο σχολείο ότι οι Αλβανοί είναι ένα Ελληνικό φύλο. Σε ένα σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας του 1864 διαβάζουμε: «Κοινό σύμβολο όλων ημών η ομόνοια και η ένωσις. Μηδέ των Αλβανών αυτών εξαιρουμένων. Επειδή και αυτοί Έλληνες εισί, μάλιστα δε οι άμεσοι των Πελασγών απόγονοι». Αυτό το απόσπασμα περιέχεται στο βιβλίο της Χριστίνας Κουλούρη «Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία» (1834-1914)», σελ. 202.

 

Αλλά και Έλληνες επιστήμονες στα μέσα του 20ου αιώνα υποστήριζαν την Ελληνική καταγωγή των Αλβανών. Ας δούμε τι έγραφαν:

 

1. Ο ανθρωπολόγος Ιωάννης Κούμαρης, ιδρυτής της Ελληνικής Ανθρωπολογικής Εταιρείας, είχε υποστηρίξει την κοινή καταγωγή Ελλήνων και Αλβανών και μάλιστα την Ελληνική καταγωγή των Αλβανών. Ας δούμε τι έγραψε στην εγκυκλοπαίδεια Ήλιος (τόμος Β, σελ. 488-489):

«Οι Αλβανοί…κατάγονται παρ’ όλας τας μίξεις από τους Πελασγούς (πρωτοέλληνας). Εκείνο το οποίον ανέκαθεν έκαμεν εντύπωσιν εις τους ερευνητάς, είναι το γεγονός ότι ενθυμίζουν εις τα χαρακτηριστικά του προσώπου κατά πλείστον τους Έλληνας, οι Τόσκηδες κυρίως. Και είναι φυσικόν τούτο εφ’ όσον και οι δύο, Αλβανοί και Έλληνες, προέρχονται εκ του πρωτοελληνικού φύλου των Πελασγών.

Και η Μυθολογία με τον εκ Βοιωτίας Ιλλυριόν και η προϊστορία, κατά την οποία συγχέονται οι πρώτοι κάτοικοι Ιλλυριοί της Δ. Βαλκανικής με τους ακολουθούντας γειτονικούς Έλληνας ή προέλληνας Πελασγούς, υποδεικνύουν πόσον άφθονον αίμα ελληνικόν ρέει εις τας φλέβας των νοτίων Αλβανών.

Η Φυσική Ανθρωπολογία έπειτα δίδει στοιχεία…ενδεικτικά της συγγενείας Αλβανών (Ιλλυριών) και Ελλήνων και ιδία των νοτίων Αλβανών και Ηπειρωτών…Η ιστορία των Αλβανών με την επανειλημμένην “αδέλφωσιν”, αλλά και με το “αδελφικόν” μίσος άλλοτε, επικυροί την στενήν συγγένειαν με τους Έλληνας. Η γλωσσολογία κατέδειξεν από πολλού την στενήν συγγένειαν των δύο γλωσσών. Η εθνολογία και η ηθογραφία (λαογραφία) των δύο λαών παρουσιάζουν άπειρα σημεία συναντήσεως, εις τα ήθη και έθιμα, την ποίησιν, τας παραδόσεις ακόμη, τα παραμύθια, το ένδυμα, την οικοδομικήν, με τον ελληνομεσογειακόν τύπον καθόλου κ.λπ. Η μίξις τέλος Νοτιοαλβανών και Ελλήνων, η ευκολία της διασταυρώσεως, η αναζήτησίς των, θα ελέγομεν, από παλαιοτάτων χρόνων, αποδεδειγμένως πείθει περί της στενής συγγενείας αυτών. Η εξελλήνισις των Αλβανών, αλλά και η εξαλβάνισις των Ελλήνων ενθυμίζουν τας ενώσεις των εκάστοτε τύπων μιας και της αυτής ομάδος. Οι Αλβανοί της Ελλάδος έχουν τελείως και από αιώνων αφομοιωθή...πλήρως με την ελληνικήν φυλήν».

 

[Παρουσιάζουμε το ανωτέρω απόσπασμα και στη δημοτική:

Οι Αλβανοί…κατάγονται παρ’ όλες τις μίξεις από τους Πελασγούς (πρωτοέλληνες). Εκείνο το οποίο ανέκαθεν έκανε εντύπωση στους ερευνητές, είναι το γεγονός ότι ενθυμίζουν στα χαρακτηριστικά του προσώπου κατά πλείστον τους Έλληνες, οι Τόσκηδες κυρίως. Και είναι φυσικό τούτο εφ’ όσον και οι δύο, Αλβανοί και Έλληνες, προέρχονται από το πρωτοελληνικό φύλο των Πελασγών.

Και η Μυθολογία με τον από τη Βοιωτία Ιλλυριό και η προϊστορία, κατά την οποία συγχέονται οι πρώτοι κάτοικοι Ιλλυριοί της Δ. Βαλκανικής με τους ακολουθούντες γειτονικούς Έλληνες ή προέλληνες Πελασγούς, υποδεικνύουν πόσο άφθονο αίμα ελληνικό ρέει στις φλέβες των νοτίων Αλβανών.

Η Φυσική Ανθρωπολογία έπειτα δίνει στοιχεία…ενδεικτικά της συγγένειας Αλβανών (Ιλλυριών) και Ελλήνων και ιδιαίτερα των νοτίων Αλβανών και Ηπειρωτών…Η ιστορία των Αλβανών με την επανειλημμένη “αδέλφωση”, αλλά και με το “αδελφικό” μίσος άλλοτε, επικυρώνει την στενή συγγένεια με τους Έλληνες. Η γλωσσολογία κατέδειξε από πολλού την στενή συγγένεια των δύο γλωσσών. Η εθνολογία και η ηθογραφία (λαογραφία) των δύο λαών παρουσιάζουν άπειρα σημεία συναντήσεως, στα ήθη και έθιμα, την ποίηση, τις παραδόσεις ακόμη, τα παραμύθια, το ένδυμα, την οικοδομική, με τον ελληνομεσογειακό τύπο καθόλου κ.λπ. Η μίξη τέλος Νοτιοαλβανών και Ελλήνων, η ευκολία της διασταυρώσεως, η αναζήτησή τους, θα λέγαμε, από παλαιοτάτων χρόνων, αποδεδειγμένα πείθει περί της στενής συγγένειας αυτών. Η εξελλήνιση των Αλβανών, αλλά και η εξαλβάνιση των Ελλήνων θυμίζουν τις ενώσεις των εκάστοτε τύπων μιας και της ίδιας ομάδας. Οι Αλβανοί της Ελλάδας έχουν τελείως και από αιώνες αφομοιωθεί ...πλήρως με την ελληνική φυλή.]

 

2. Ο στρατηγός Ξέρξης Λίβας στο βιβλίο του με τίτλο «Η Αιγηίς κοιτίς των Αρίων και του Ελληνισμού», που πήρε βραβείο Ι. Κούμαρη της Ελληνικής Ανθρωπολογικής Εταιρείας, υποστηρίζει την ελληνική καταγωγή των Αλβανών. Ας δούμε ορισμένα αποσπάσματα από το έργο του:

«Δια τους Αλβανούς δύναται να λεχθή, ότι δεν υφίσταται θέμα από της τιθεμένης απόψεως, διότι (και αν ακόμη ήθελον θεωρηθή ως εκπρόσωποι των αρχαίων Ιλλυριών) είναι πανθομολογουμένως αυτόχθονες της Βαλκανικής και ανήκουν κατ’ ακολουθίαν εις την γενικήν Πελασγικήν ομοφυλίαν…Παρ’ όλα ταύτα, ποία ήτο και μέχρι προ τινος (προτού αρχίσουν αι ραδιουργίαι των Αυστροούγγρων και των Ιταλών) η πραγματική κατάστασις εν Αλβανία από της απόψεως των κρατούντων αισθημάτων μεταξύ του λαού, διατηρούντος προφανώς κατά μέγα μέρος την ανάμνησιν της Ελληνικής του καταγωγής, μας παρέχεται εκ των κατά το 1880 λόγων του Crispi εν τη Ιταλική Βουλή (Cl. Nicolaides, LaMacedoine, Berlin – 1899, sel. 203) “Τι έχομεν με τους Αλβανούς…Διότι, θάττον ή βράδυον, οι Αλβανοί, εάν καταστώσιν ανεξάρτητοι, θα επραγματοποίουν την ένωσίν των με την Ελλάδα”. Είναι γνωστή η περί το 1875 συνωμοσία του εξ Αλβανών Τούρκου Αξιωματικού Εμίν Βέη (Εμίν Κορτζάς μετά ταύτα, ως αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού), προς ενσωμάτωσιν της Αλβανίας προς την Ελλάδα. Γνωρίζομεν πάλιν, ότι (Κ. Άμαντος, Οι Βόρειοι Γείτονες της Ελλάδος – 1923, σελ. 149 και 156) “…οι Αλβανοί…υπέβαλον τον Ιούνιον του 1878 υπόμνημα εις τον λόρδον Beaconsfield, δι’ ου εζήτουν την αυτονομίαν της χώρας των…(και) προέτειναν την ομοσπονδιακήν ένωσιν μετά της Ελλάδος…”, ασχέτως του εάν εδικαιολόγουν τούτο, εν τω υπομνήματι εκ του ότι “η Ελλάς επίσης…όπως και η Αλβανία, έχει τους Σλάβους εχθρούς”…Οι πραγματικοί απόγονοι των αρχαίων Ιλλυριών, εκτεινομένων τότε μέχρι των Ανατολικών Άλπεων και ανηκόντων άλλως τε (ως εν τοις πρόσθεν είρηται) εις την Πελασγικήν-Αρχαιοελληνικήν ομοφυλίαν και ομογλωσσίαν, πρέπει να αναζητηθώσι σήμερον Βορείως του Αλεσίου και του ποταμού Δρίλωνος. Σλαβεφώνησαν όμως οι άνθρωποι αυτοί, εν τω μεταξύ, πλησίον ολίγων παρεισάκτων Σλάβων, όπως αλβανεφώνησαν μερικώς οι Νοτίως της γραμμής ταύτης Έλληνες και Ηπειρώται, πλησίον ολιγίστων επίσης μετακλήτων Αλβανών…Ο εκ των ημετέρων ανθρωπολόγος Ι. Κούμαρης έχει γράψει περί Αλβανών, “Εκείνο το οποίον ανέκαθεν έκαμεν εντύπωσιν εις τους (Ευρωπαίους προφανώς) ερευνητάς”, είναι το γεγονός ότι “ενθυμίζουν εις τα χαρακτηριστικά του προσώπου κατά πλείστον τους Έλληνας”, προσθέτων “οι Τόσκοι κυρίως”. Αποδίδει τούτο εις την φυλετικήν συγγένειαν μεταξύ Ελλήνων και Ιλλυριών, αλλ’ ημείς γνωρίζομεν ήδη εκ των προεκτεθέντων, ότι οι Αλβανοί της σημερινής Αλβανίας είναι εις το σύνολόν των απόγονοι των αλβανοφωνησάντων εν τω μεταξύ αρχαίων βορειο-ηπειρωτών Ελλήνων. Διά τούτο φυσικά (κατά τον Κ. Άμαντον, Οι Βόρειοι Γείτονες της Ελλάδος – 1923, σελ. 178), “Ο Cvijitch, ο γνωστός Σέρβος εθνολόγος και γεωγράφος, (παρετήρησε και) γράφει ότι πολλάκις δεν διακρίνονται οι Τόσκοι των Ελλήνων, τόσον πολύ ομοιάζουν”».

 

[Παρουσιάζουμε το ανωτέρω απόσπασμα στη δημοτική:

Για τους Αλβανούς μπορεί να ειπωθεί ότι δεν υφίσταται θέμα από της τιθεμένης απόψεως, διότι (και αν ακόμα θεωρηθούν ως εκπρόσωποι των αρχαίων Ιλλυριών) είναι, όπως ομολογείται από τους πάντες, αυτόχθονες της Βαλκανικής και ανήκουν κατ’ ακολουθία στη γενική Πελασγική ομοφυλία…Παρ’ όλα αυτά ποια ήταν και μέχρι προ τινος (προτού αρχίσουν οι ραδιουργίες των Αυστροούγγρων και των Ιταλών) η πραγματική κατάσταση στην Αλβανία από την άποψη των κρατούντων αισθημάτων μεταξύ του λαού, που διατηρούσε προφανώς κατά μέγα μέρος την ανάμνηση της Ελληνικής του καταγωγής, μας παρέχεται από τους λόγους του Crispiστην Ιταλική Βουλή το 1880 «Τι έχουμε με τους Αλβανούς…Διότι, γρήγορα ή αργά, οι Αλβανοί, αν καταστούν ανεξάρτητοι, θα πραγματοποιούσαν την ένωσή τους με την Ελλάδα». Είναι γνωστή η περί το 1875 συνωμοσία του από τους Αλβανούς Τούρκου Αξιωματικού Εμίν Βέη (Εμίν Κορτζάς μετά από αυτά ως αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού) προς ενσωμάτωση της Αλβανίας προς την Ελλάδα. Γνωριζουμε πάλι (Κ. Άμαντος, Οι Βόρειοι Γείτονες της Ελλάδος – 1923, σελ. 149 και 156 ) «οι Αλβανοί…υπέβαλαν τον Ιούνιο του 1878 υπόμνημα στον λόρδο Beaconsfield, διά του οποίου ζητούσαν την αυτονομία της χώρας τους…(και) πρότειναν την ομοσπονδιακή ένωση με την Ελλάδα…», ασχέτως του αν δικαιολογούσαν αυτό στο υπόμνημα εκ του ότι «η Ελλάδα επίσης…όπως και η Αλβανία, έχει τους Σλάβους εχθρούς»...Οι πραγματικοί απόγονοι των αρχαίων Ιλλυριών, που εκτείνονταν τότε μέχρι τις Ανατολικές Άλπεις και ανήκαν άλλωστε (όπως ειπώθηκε και προηγουμένως) στην Πελασγική-Αρχαιοελληνική ομοφυλία και ομογλωσσία, πρέπει να αναζητηθούν σήμερα βορείως του Αλεσίου και του ποταμού Δρίλωνος. Σλαβοφώνησαν όμως οι άνθρωποι αυτοί εν τω μεταξύ πλησίον ολίγων παρείσακτων Σλάβων, όπως αλβανοφώνησαν μερικώς οι νοτίως της γραμμής αυτής Έλληνες και Ηπειρώτες πλησίον λίγων επίσης μετάκλητων Αλβανών…Ο εκ των ημετέρων ανθρωπολόγος Ι. Κούμαρης έχει γράψει περί Αλβανών, «Εκείνο το οποίο ανέκαθεν έκανε εντύπωση στους (Ευρωπαίους προφανώς) ερευνητές» είναι το γεγονός ότι «θυμίζουν στα χαρακτηριστικά του προσώπου κατά πλείστον τους Έλληνες», προσθέτοντας «οι Τόσκηδες κυρίως». Αποδίδει τούτο στη φυλετική συγγένεια μεταξύ Ελλήνων και Ιλλυριών, αλλά εμείς γνωρίζουμε ήδη από τα προεκτεθέντα, ότι οι Αλβανοί της σημερινής Αλβανίας είναι στο σύνολό τους απόγονοι των αλβοφωνησάντων εν τω μεταξύ αρχαίων βορειο-ηπειρωτών Ελλήνων. Για αυτό φυσικά (κατά τον Κ. Άμαντο, Οι Βόρειοι Γείτονες της Ελλάδος – 1923, σελ. 178) «Ο Cvijitch, ο γνωστός Σέρβος εθνολόγος και γεωγράφος, (παρατήρησε και) γράφει ότι πολλές φορές δεν διακρίνονται οι Τόσκηδες από τους Έλληνες, τόσο πολύ μοιάζουν».

 

Δεν συμφωνούμε απόλυτα με τις απόψεις του Ξέρξη Λίβα. Ο Ξέρξης Λίβας δεν γνώριζε την Αλβανική γλώσσα. Αν την γνώριζε, θα καταλάβαινε ότι η Αλβανική γλώσσα έχει στενή σχέση με την Ελληνική και ότι είναι ένα πρωτοελληνικό ιδίωμα, όπως σωστά τη χαρακτήρισε ο Ιάκωβος Θωμόπουλος. Έτσι δεν θα χρειαζόταν να υποστηρίξει ότι όλοι οι Αλβανοί είναι Αλβανόφωνοι Έλληνες Ηπειρώτες. Εξ άλλου υπάρχουν αρκετές αποδείξεις ότι η Αλβανική γλώσσα ομιλείτο από τους κατοίκους του Ελλαδικού χώρου από την προϊστορική περίοδο. Κατά την άποψή μας η γλώσσα των Αλβανών είναι που αποδεικνύει την Ελληνικότητά τους. Βέβαια δεν μπορούμε να στηριχτούμε μόνο στη γλώσσα, για να μιλήσουμε για την καταγωγή ενός λαού. Χρειάζονται και οι ανθρωπολογικές και γενετικές μελέτες και αυτές έχουν δείξει ότι οι Έλληνες και οι Αλβανοί έχουν κοινή καταγωγή. Αυτό όμως που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ένας εθνικόφρων συγγραφέας όπως ο Ξέρξης Λίβας υποστηρίζει την Ελληνική καταγωγή των Αλβανών, ενώ η πλειοψηφία των Ελλήνων αγνοεί το γεγονός αυτό και μάλιστα οι Έλληνες εθνικιστές υποστηρίζουν με φανατισμό ότι οι Αλβανοί δεν σχετίζονται φυλετικά με τους Έλληνες και ότι δεν είναι αυτόχθονες στα Βαλκάνια.

Add comment


Security code
Refresh

Comments  

 
0 #782 Hubert 2019-09-22 02:16
Incredible points. Solid arguments. Keep up the great work.


Feel free to visit my web page link sbobet: https://sky777.fun/id/unduh-sekarang/502-mainkan-sbobet-sekarang
Quote
 
 
0 #781 Deb 2019-09-21 04:34
You will need get serious with price of running design. Several different modes come in sport.
However, before they scroll down, you wish to
catch their attention the moment again.

my webpage - ace hardware 33330: http:///php_test.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fkslot.app%2Findex.php%2Fgames%2Face333%3Eace333+apk+download%3C%2Fa%3E
Quote
 
 
0 #780 Hortense 2019-09-20 19:22
A spa party may just time you required to relax somewhat.
Be rational and consider what you want in other women.
Tend to be those persons and those experiences an individual?


My site ... live roulette by
abzorba games: http://Wenkeqeghikn.Mihanblog.com/post/comment/new/43/fromtype/postone/fid/1496076509592c50ddce496/atrty/1496076509/avrvy/0/key/eba454aca12cb7313621a0fdc857cddc/
Quote
 
 
0 #779 Luis 2019-09-20 16:59
When its imvolves determining a website worhy 22
live with parents: http://www.puni.ne.jp/~cocoa/cgi-bin/keiji/g_book.cgi/g_odnoamkuris.blogspot.com/g_book.cgi the backlink. So, it goes without proclaiming
that 'title' critical. Have you see these ads on the
web before?
Quote
 
 
0 #778 Christine 2019-09-19 15:29
Do Website owners want adjust? (E.g., Yes or no). Analyze thhe changes and understand them easier.
He will tell you thaat your truck is good jjst
to support the dealer sell car.

Here is my web blog lpe88 download android: https://kslot.app/index.php/games/lpe88
Quote
 
 
0 #777 Bennett 2019-09-19 09:32
Your website will be profitable as long as you
spend to analyze your number of people. The result of which they
did not do an honest job whilst started to feel depleted.


Feel free to visit my page; 3win8 casino: https://918kiss.poker/casino-games/67-3win8
Quote
 
 
0 #776 Doyle 2019-09-19 00:55
Yoou look at different companies for a Forex broker and get
set up with a freee demo profile. One of the many benefits of Day
trading iss that it could be cknsidered in the context oof made to acquire.


my blog: live22 download: https://live22.online/en/download-now/448-download-live22-android-ios-and-mac
Quote
 
 
0 #775 Alethea 2019-09-18 08:19
Players will surely have access to slots f-r-e-e. A person's wnat devote your period playing online casino game applications.
It says that if Red is for your win for 9 times, than Black must be
next.

Here is myy web-site ... present
progressive tense games: http://eeesti.ru/www/?site=louisehull.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918kiss.bid%2Fdownloads%2F220-download-lpe88
Quote
 
 
0 #774 Annett 2019-09-16 19:12
Hunter Valley is among the most important wine producing regions nationwide.

We are the leading providers of premium 2011 Rugby World Cup Tickets at main event services!
Some of you could be hesitant to ntc33 play online.


Feel free to surf to my blog post :: abzorba live blackjack coupon: http://www.destinydevelopment.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kslot.app%2Findex.php%2Fgames%2Fntc33
Quote
 
 
0 #773 Sherrie 2019-09-16 15:04
However, you can also use AdSenee on blogs, which hae the freedom tto arrange.
Several a lot of home businesses that you might wish feel.


Look at my web site; live cash game kings casino: http://www.eclipseselect.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918kiss.bid%2Fgames%2Fntc33
Quote
 
 
0 #772 Zora 2019-09-14 23:04
You would use something like "NFL Football Team Jerseys".
If she has ginger hair, chopose pumpkins and hay or spices andd autumn shades.
Questioon if he wants to exchange links jointly with your
site.

Feel fre to visit my page ... scr888 max: http://Directedequity.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.casino-light.com%2Fprofit-from-casino-games%2F
Quote
 
 
0 #771 Staci 2019-09-14 21:59
And also previews . to maintain your focuis on thhe stock market
well and overcoming faults. Accomplishe this mean can easily not be victorious with online
stock trading? This change off heart was nnot easy to acknowledge.


My webpage ... jal
sky suite 777-200: http://www.workit.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bookcrossers.de%2Fwp-link%2Fweb.php%3Flink%3D3Win8.city%2Findex.php%2Fdownload%2F35-sky777
Quote
 
 
0 #770 Rhys 2019-09-14 17:20
So we can all head to the fullnss of the glory for this Lord.
It may be that our prayers for justice activate the power of
daily life force that's the God. Are you customers on tthe lookout for funky, sophisticated,
or thrilling?

Here is my page: raket pro ace
evolution 333: http://Officeitemworld.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3win8.city%2Fdownload%2F37-ace333
Quote
 
 
0 #769 Loren 2019-09-13 09:26
Nobody wants to dig through deep bins of wrinkled clothes
to search out what besides. Paralyzed from the waist down since birth he's now 33 and
trains 3 times a week. For most of us, irritation usually involves
people.

Here is my webpage - scr888 official website: http://www.harleysvillesavings.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.credit%2Fdownloads%2F78-download-918kiss-for-android-and-iphones
Quote
 
 
0 #768 Kristy 2019-09-12 08:32
He says tyat it is, in his opinion, bigger thsn love. Roving eyes ccan cause a associated with heartache for your spoouse belonging to the ogled.
You use often quality raw material publicize a perfect product.


Review my wweb page ... abzorba live blackjack
money hack: http://www.irac.pe.ca/redirect.asp?url=http://918kiss.poker/casino-games/68-ntc33-newton-casino
Quote
 
 
0 #767 Juliann 2019-09-12 04:06
I'm really enjoying the design and layout off your website.
It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me
to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
Excellent work!

My site; casino yes download: http://jamestownrmc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.google.so%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2F918.network%2Fcasino-games%2F78-live22
Quote
 
 
0 #766 Zora 2019-09-11 19:02
Then North Branford lost and Cromwell is back as helpful tips seed.
Putting aside a fixed amount or percentage of one's money
first only keeps the banks growing and growing.Here is my blog mobile
slot hack: http://cmguss.com/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fjoin5point.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918.cafe%252Fhome%252Face333%252F51-ace333%3Elive+casino+england%3C%2Fa%3E
Quote
 
 
0 #765 Maira 2019-09-11 15:06
They crippled our bodies assure our souls because we are about the man of pre-owned.
The widow in the parable did finally get justice out from the unjust judge by
being persistent -- being troublesome.

My site ... how to win casino slot games: http://jaffe.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.ezyget.com%2Findex.html
Quote
 
 
0 #764 Florian 2019-09-09 12:15
As you could see, there's a lot of things
can be performed after you made a mistake. Vines say that
glory primarily signifies an opinion, estimate and hence the honor resulting from hack a online casino: http://www.calfirstleasing.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.credit%2Fcasino-games%2Frollex-11 good opinion.
Quote
 
 
0 #763 Charline 2019-09-09 07:20
Test your skills versus distinctive enthusiasts on all of the parts
around the world. After school, do they head right their room to
play? Really are millions so many cool kids games out
now.

my blog: scr888 baru: http://jedonne.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=superslot.app%2Findex.php%2Fdownload
Quote
 
 
0 #762 Chance 2019-09-08 22:00
A perfrect "h2" tag for our example would be: SEO good tutorial.

If you can get several good topics for more tutorials.
If you have a newsletter or blog, preserve it's health publish it
yourself.

My web-site mobile
live roulette: http://www.ducktv.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=win88.today%2Fdownload-mega888-android-ios%2F
Quote
 
 
0 #761 Aurelia 2019-09-08 21:18
It's ann art which requires some strategy.

If you don't have a list youu are in really dep the
stream. Eliminate words that make you sound uncertain about data that yyou present.


Have a look at my web-site; mega casino bolsa de trabajo: http://chinobambino.co.uk/page6.php
Quote
 
 
0 #760 Gavin 2019-09-08 10:13
Preparation and the most beneficial attirude could be thee key november 23
over method. The widow in the parable ddid finally
get justice coming from a unjust judge by being persistent -- being irritating.


my blog pot - mini
sky phantom 777-374: http://takingcarehealth.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918Kiss.poker%2Fcasino-games%2F75-sky777
Quote
 
 
0 #759 Tania 2019-09-07 12:59
It usually recommended preserve a journal to help fight with anxiety
aand panic disorder. The general rule of thumb: ith kids, it's better
safe than sorry. However it is online casinos legal in south africa: http://mad-tech.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=win88.today%2Fdownload-rollex11-android-windows%2F a method that can patiently.
Quote
 
 
0 #758 Emile 2019-09-06 21:58
Traumma Center requires gamers get a their brain to solve medical mysterious in order to
save the modifications. So 1 day I'm strolling through Gameetop and I see this used Xbox 360 game.

Graphically recreation looks everyday.

Here is my webpage; ocean king zelda: http://wrqusa.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=okeansantehniki.ru%2Fbitrix%2Frk.php%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2F3win8.city%2Fdownload%2F28-joker123
Quote
 
 
0 #757 Jann 2019-09-06 17:20
It should bbe effective, you reason, and you are right.
Make your headline all about your coients - their
needs, wants, andd desires. For example, chose 1
1/2" rings with a 1" fishing rod.

Feel free too surf to my web page ziva ocean king room: http://naturestears.com/php/Test.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fkillerkosmos.us%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3DWin88.today%252Fdownload-joker123%252F%3Eocean+king+apk%3C%2Fa%3E
Quote
 
 
0 #756 Anibal 2019-09-05 20:42
There furthermore several organizations in region that can provide you guidelines and green certification. You find darkish wood cupboards
and light-weight wood units. Do you'd like DIY boat plans create a boat with?


Feel free to visit my webpage - online
casino bonus codes: http://wikidic.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3win8.city%2Fdownload%2F36-rollex11
Quote
 
 
0 #755 Aretha 2019-09-05 13:48
This machine is regarded as the simplest casino slots where it assigns a payout for every certain expression. A person who
plays the present progressive tense games: http://diseasemanagement.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.evernote.com%2Fshard%2Fs586%2Fsh%2Ff00ae4ee-8580-4440-9d45-279f15e8817d%2F7f75e12135abbdbae0249eb3a887c0d8 usually gets filled up
with thrill and excitement of winning.
Quote
 
 
0 #754 Tiara 2019-09-03 00:05
Also in order to as in the blogosphere as utilit post.
Thiis keeps your readers reading viewers and
your topic and offers you a better traffic rated! Content is beneficial to a venture.


Alsoo visit my page: sic bo
maximum bet: http://www.nefra.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3win8.city
Quote
 
 
0 #753 Valeria 2019-09-01 18:25
Optimizing your site and creating backlinks one iis the most important than rank.
The spacing of the text linews and paragraphs could make website content
mor readable. Another optikn is location posts on forums oof your products.


Here is my site live 22: http://3win8.city/download/32-live22
Quote
 
 
0 #752 Dixie 2019-08-30 15:02
Write down the gist of your thesis and convincing examples that prove your juncture.
Anyway, in the end I purchased those speakers which the shopkeeper has recommended opinion.

My webpage: scr888
update 2018: http://pelletsales.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=megaonlinecasinos.net%2Ffind-one-of-the-most-top-slot-casino-games%2F
Quote
 
 
0 #751 Johnnie 2019-08-29 14:32
I put a question mark after myy note several times, then return to and delete it n't simply see repeatedly
proven. If you to help play at 3 the latest.m. you can find competition. Onlione Keno is between the world's
simplest free casino slot games konami: http://mromance.ru/en/tips?tip=ExternalLink&link=http://3win8.city/other-games/play8oy/26-play8oy.
Quote
 
 
0 #750 Jerrold 2019-08-29 12:35
Datijg Relationdhip Advice Online Towards Your First Step For A Long-Lasting Relationship

Also visit my web-site - mega888: http://letstakeamericaback.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3win8.city%2Fother-games%2Fmega888%2F25-mega888
Quote
 
 
0 #749 Amparo 2019-08-29 00:32
It would be in order to drawing up an astrological chart for your vegetable
and fruit bounty. However, it is usually polit get in touch with the
playboy casino atlantic city: http://www.Pacaoffice.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=win88.today%2Fdownload-play8oy-android-ios%2F owner if you are heading to purchase them.
Quote
 
 
0 #748 Bruce 2019-08-28 13:59
There are lots of tournaments arising for 12 months now. Have you ever sat back
and thought about the idea of playing online games to
win actual money? In this way, you literally "weave" they together.


Have a look at my site; live aim 22: http://steammovies.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bbs.iliferobot.cn%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D1021958%26do%3Dprofile
Quote
 
 
0 #747 Erik 2019-08-26 22:40
It's possible that these a good brand along with a good redputation mobile slot car tracks
for sale: http://jparris.mobi/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918kiss.bid%2Fdownloads%2F215-download-joker123-for-android-and-ios that specific keyword. If the article is not up to
snuff, it is rejected. That's right, totally 100% free as well as its so hard hitting.
Quote
 
 
0 #746 Scot 2019-08-26 22:13
So we can all come to the fullness of the glory of our Lord.

It may bee that our prayers for justice activate the power of lifestyle force is actually
God. Are you customers hunting for funky, sophisticated, or complicated?


Here is my web page ... live casino recruitment center number: http://www.manyuehong.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3win8.city%2Fdownload%2F37-ace333
Quote
 
 
0 #745 Mervin 2019-08-26 20:17
However, you do wanbt to hire a professional that focuses onn
this specific area. Changes that happened without youu notices aand perhaps they are not needed should
be gotten rid of.

my page: mega888 android: http://3win8.city/download/30-mega888
Quote
 
 
0 #744 Stefan 2019-08-26 13:50
Wonderful blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?

I'm planning to start my own website soon but
I'm a little lkst on everything. Would you propose starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so
many options out there that I'm totally confused ..

Any tips? Thanks a lot!

Heere is my webpage :: 918 kiss: http://Jobcons.net/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Ffoodsell.ru%2Fbitrix%2Frk.php%3Fgoto%3Dhttps%3A%2F%2F918.network%252Fcasino-games%252F72-918kiss-scr888%3Escr888+online+trading+%28918kiss%29%3C%2Fa%3E
Quote
 
 
0 #743 Jayson 2019-08-26 04:53
If you see carefully that page must be very congratulations wwith 100% keyword relevancy for that you
keyword. Also uuse your keyword phrase in your title and four
times in the content of your article.

Also visitt my web-site :: 918kiss test acc: http://higov.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Casinoclubdex.com%2Fscr888-can-help-you-to-practice-well-with-variety-of-casino-games%2F
Quote
 
 
0 #742 Manuel 2019-08-25 14:25
Everyone after that first submission is automaticaqlly disqualified.

So, what are you going set in its pages? Aim to please buyers and they'll always returrning for considerably more.


Look into my webpage :: casino
slot games online 888: http://www.oneidawholesale.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=comita.su%2Fbitrix%2Frk.php%3Fgoto%3Dhttps%3A%2F%2F3win8.city%2Findex.php%2Fdownload%2F34-3win8
Quote
 
 
0 #741 Harvey 2019-08-25 08:54
Paralyzed from the waist down since birth he's now 33 and trains 3 times 7 days.
Most certainly, you would make your wife unhappy you life are disrupted.


my page; kajot casino - online
slot games home: http:///phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2F918.credit%2Fdownloads%2F86-download-play8oy%3Eplay8oy%3C%2Fa%3E
Quote
 
 
0 #740 Francine 2019-08-25 02:06
When you thought about these small bathroom desiigns just compare yourself into
the pros and try to copy them. Many hardware stores now sell things
that have a program oof primer and paper.

Heere is my web blog; live casino card counting: http://frailnot.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ace333.gdn%2Findex.php%2Fdownload%2F15-ace333
Quote
 
 
0 #739 Randall 2019-08-25 00:01
Take a look at the vehicles that go to their parking lots; a tick nice cars or clunkers?

There are in fact very few advertising tools that are practical, convenient, and versatile as display stands.


Review my webpage - j123: https://918kiss.host/downloads
Quote
 
 
0 #738 Erna 2019-08-24 21:21
If you wish for to obtain a good deal from this article then you have
to apply such techniques to your won website.

Take a look at my web blog; live 227 bus timetable: http://www.nowtpu.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kasinovin.com%2Fhome%2Flive-22%2F59-live22
Quote
 
 
0 #737 Russ 2019-08-24 11:35
Overall Grades - Last quarter both PS3 and 360 were provided D's due
to his or her lack temple of ocean king walkthrough: http://pwpgef.foundation/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lpe88.life%2Findex.php%2Fother-games%2Fjoker123 solid, exclusive
titles. However, they still look compared to some on the ugly models in your first title.
Quote
 
 
0 #736 Winnie 2019-08-24 10:49
Hello, Neat post. There is a problem with your website in internet explorer, might check this?
IE nonetheless is the market chief and a large portion of
folks will miss your excellent writing due to this problem.


Feel free to surf to my webpage ... ocean king d: http://portal.sitecom.com/WLM-3500/v2001/upgrade/parent.php?lanIP=192.168.0.1&userRequest=kasinovin.com%2Fdownloads%2F72-download-play8oy
Quote
 
 
0 #735 Vernon 2019-08-23 07:54
In tgis article I will give you four bsic steps for starting a company.
One specific and simple theme just what should be focused from.
Blog Marketing Tip #2: Keep the Blogger's Audience in Attention.

Visit my web site ... sky777 download: http://918.credit/downloads/88-download-sky777-for-android-and-ios
Quote
 
 
0 #734 Otto 2019-08-22 19:42
It is a mild way establish up the "know, like and trust" factor a person and which have present.
And these won't tell the story once or twice choose to.
Of course, they have other uses as now.

my site; mobile
slot games no deposit bonus: http://ottertail-power.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.credit%2Fdownloads%2F89-download-ace333
Quote
 
 
0 #733 Rosalind 2019-08-22 13:38
I have been browsing on-line greater than three hours nowadays, yyet I by no mdans found any attention-grabb ing article like yours.
It's beautiful value enough for me. In my opinion, if all website ownerds and bloggers made excellent
content material as you did, the web shall be much more
useful than ever before.

Visit my web page ... e
games online casino hiring: http:///?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fwefibc.org%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918.network%252Fcasino-games%252F68-rollex11%3Eonline+casino+minimum+deposit+%245%3C%2Fa%3E
Quote
 
 
0 #732 Sonia 2019-08-21 23:42
Earlier search engines had regarding linnk structures alone.
Use a rolse print paper and include quotes about roses.
But is the relevancy for this same with entire page,
they don't know.

Also visit my blog scr888 server
download: http://Www.alliedadministrators.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=vegas-towers-casino.com%2Fwhat-not-to-generate-casino-sites%2F
Quote
 
 
0 #731 Millie 2019-08-19 03:07
Save thhe kitty from the hedgehogs: save the chickens via ice pond.
Positive will soon siumply enjoy herre while you put on those tiy gowns.
The online market place has made kissing payday lozns
no ffaxing fun.

Here is my webpage - present progressive verbs games: http://mail.mv-tourist.de/index.php/de/kommunikation-einfach-mac?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2F3win8.city%2Fother-games%2Flpe88%2F21-lpe88%3Elpe88+download%3C%2Fa%3E
Quote
 
 
0 #730 Klaudia 2019-08-16 04:56
Truly - I cannot find any drawbacks to commenting. And it really easy to participate in message boards.

Use niche research to learn what people need for answers on.

Feel free to surf to my website; rollex 11: https://918Kiss.host/75-rollex11
Quote
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλων των αναρτήσεων της ιστοσελίδας ΠΕΛΑΣΓΟΙ-ΕΛΛΗΝΕΣ-ΑΛΒΑΝΟΙ – www.greeks-albanians.com σε ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας με προϋπόθεση την αναφορά του αρθρογράφου και της ιστοσελίδας με ενεργό λινκ.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλων των αναρτήσεων της ιστοσελίδας ΠΕΛΑΣΓΟΙ-ΕΛΛΗΝΕΣ-ΑΛΒΑΝΟΙ – www.greeks-albanians.com σε έντυπα μέσα χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου αυτής της ιστοσελίδας Μάριου Δημόπουλου.

Sunday the 22nd - . Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS